Aktualitātes

Informācija par brīvpusdienām izglītojamajiem, kam noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija personas dzīvesvietā saistībā ar aizdomām par inficēšanos ar Covid-19.

2020/11/10
Ja Ogres novada administratīvajā teritorijā deklarētajiem vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija personas dzīvesvietā saistībā ar aizdomām par inficēšanos ar covid-19 un tādējādi mācību procesā piedalās attālināti, saskaņā ar 2020. gada 23. oktobra Ogres novada pašvaldības domes lēmumu viņiem ir iespēja saņemt brīvpusdienas (gatavā ēdiena veidā vai ar pārtikas paku). Šādā situācijā nepieciešamības gadījumā izglītojamā likumiskajam pārstāvim ir tiesības pieteikties Ogres novada Sociālajā dienestā jautājuma risināšanai un palīdzības saņemšanai pa tālruni: 65055196 vai 20365099. Piegādājot brīvpusdienas uz mājām, tās tiks atstātas pie izglītojamā dzīvesvietas durvīm, tiešā veidā nekontaktējoties ar izglītojamo vai viņa likumisko pārstāvi.

Informācija 7.-12.klasēm

Atgādinām, ka, turpinoties attālinātajam mācību procesam 7.-12.klasēm, Ogres novada pašvaldība nodrošina bezmaksas pusdienas vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem, kuru dzīvesvieta deklarēta Ogres novada administratīvajā teritorijā un kuriem mācību process notiek attālināti, un kuri atbilst noteiktiem kritērijiem.


Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības 22.09.2016. saistošajiem noteikumiem “Par ēdināšanas pabalstiem” bezmaksas pusdienas tiek nodrošinātas skolēniem ar invaliditāti, skolēniem no ģimenēm ar trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes vai daudzbērnu ģimenes statusu.

Šobrīd brīvpusdienas tiek nodrošinātas gatava ēdiena veidā katru dienu vienu reizi dienā, izņemot brīvdienās un svētku dienās, Ogres novada administratīvās teritorijas robežās. Lai pieteiktos brīvpusdienu saņemšanai, lūdzam sazināties ar skolas atbildīgo personu (Ērika Muravjova t.65049147) vai klases audzinātāju.

PAŠVADĪTAS MĀCĪŠANĀS CEĻVEDIS

2020/11/10
Mūsdienu pasaule attīstās tik strauji, ka nevaram vairs būt droši par to, vai rītdiena būs līdzīga šodienai – kur un kā strādāsim, kā mācīsies mūsu
bērni un kādā pasaulē dzīvosim. Lai veiksmīgi pielāgotos pārmaiņām, virzītu un ieviestu tās, nozīmīga loma ir mūsu mācīšanās paradumiem. Tas,
kā mēs spējam vadīt savas emocijas, domāšanu un uzvedību gan personīgajā, gan profesionālajā sfērā, lielā mērā noteiks, cik veiksmīgi būsim.
Pašvadīta mācīšanās jeb spēja mērķtiecīgi pašam mācīties ir viena no pamatprasmēm, lai bez citu uzraudzības ikviens cilvēks spētu apgūt jaunas
lietas un sasniegt izvirzītos mērķus. Tas palīdz justies pārliecinātākam par savām spējām un gūt panākumus. Tieši tāpēc pašvadīta mācīšanās
ir viena no sešām caurviju prasmju grupām, kas iekļautas pilnveidotajā mācību saturā kā nozīmīgs izglītības mērķis.
Lai vecāki un skolotāji varētu veiksmīgāk atbalstīt bērnus pašvadītas mācīšanās procesā, “Iespējamā misija” sadarbībā ar izglītības ekspertiem
ir izveidojusi digitālu rokasgrāmatu – pašvadītas mācīšanās ceļvedi. Swedbank emocionālās labklājības programmas “Stiprāki kopā” ietvaros
tapusī rokasgrāmata ar praktiskiem piemēriem skolēniem, skolotājiem un vecākiem skaidro pašvadītas mācīšanās principus un to pielietojumu,
kas noderēs gan ikdienā, gan mācībās.
http://www.jvsk.lv/lv/skoleniem/pasvaditas_macisanas_celvedis_2.html

Rudens svētki

2020/11/06
Gāju putni vasariņu
Aiznes spārnos, grū!
Paliek kalnā klaji lauki,
Paliek purvi, grū!
Atstāj gaisā zelta pēdas,
Skumju dziesmu, grū!
Lieli ļaudis,mazi ļaudis
Gaidīs gājus, grū!
Gaidīs siltu vasariņu,
Grū, grū, grū!…
        (Imants Lasmanis)


Oktobrī 1.- 4. klašu skolēni svinēja  rudens svētkus. 
Neskatoties uz rudenīgā rīta drēgnumu, aktu zālē prieks un aizrautība sita augstu vilni. 
Ciemos bija ieradusies skaistā  zelta  tērpā Rudens karaliene un dažādi pasaku varoņi. Kopā ar viņiem katrai jaunāko klašu grupai bija iespēja pastaigāties pa „rudens mežu”, kur viņus sagaidīja daudz interesantu piedzīvojumu. Skolēni ar aizrautību spēlēja interesantās rotaļās un piedalījās jautrajās stafetēs.
Dziedot, spēlējot skolēni draudzīgi izpildīja visus uzdevumus un palīdzēja Rudens karalienei  paglābties no Vecās Raganas.
Liels paldies mūsu skolas teātra pulciņam un skolotājai Aleksandrai Trušelei par tādiem lieliskajiem svētkiem!

Ziņas

jaunumi:

Notikumi

29.11.2020
notikumi:

• No 19.10. līdz 15.11. 7.-12.kl.attālināta mācību procesa realizācija , ierobežojot epidemioloģisko situāciju covid-izplatībā ( Atb. Administrācija, 7.-12.kl.pedagogi)

2020/11/01

4.-6. klasēs fotokampaņa

2020/11/03

1.-3. klasēs fotokampaņa.

2020/11/04

Angļu valodas olimpiāde 10.-12.klašu skolēniem (tiešsaiste)

2020/11/04

Rudens svētki: • 8.50 - 3. a klase; • 10.00 - 3. b klase; • 11.40 - 4. a klase.

2020/11/05

Supervīzija un pieredzes apmaiņa Ogres novada psihologiem.

2020/11/05

• No 06.11. līdz 10.11. Skolas dekorēšana „Latvijai - 102” ( Atb. A.Šimanovska, A.Šakurova)

2020/11/06

Nodarbība 4.b klases skolēniem savstarpējo attiecību iemaņu pilnveidošanas nolūkos.

2020/11/09

Skolas starptautiskā projekta „Atvērta platforma līdzdarbīgai dabaszinātņu izglītībai pilsētā” (PULCHRA) tiešsaistes darba sanāksme

2020/11/09

Izrāde “Sprīdītis” pēc Annas Brigaderes lugas motīviem ( „Latvijas Skolas Somas” projekta ietvaros)

2020/11/10

Nodarbība 4.a klases skolēniem savstarpējo attiecību iemaņu pilnveidošanas nolūkos.

2020/11/10

Nodarbība 5.c klases skolēniem destruktīvas uzvedības novēršanas nolūkos.

2020/11/10

Dabaszinātņu, veselības un fiziskās aktivitātes MA darba sēde.

2020/11/10

Nodarbība 5.a klases skolēniem destruktīvas uzvedības novēršanas nolūkos.

2020/11/11

Nodarbība 5.b klases skolēniem destruktīvas uzvedības novēršanas nolūkos.

2020/11/13

Izrāde “Gleznas ārpus rāmjiem” , veltīta Latvijas gleznotājiem. ( „Latvijas Skolas Somas” projekta ietvaros)*(tiks organizēts, ja to pieļaus epidemioloģiskā situācija, ierobežojot Covid-19 izplatību)

2020/11/16

Izglītojošais koncerts “Atklāj ģitāru” (vada muzikants Jānis Bērziņš) ( „Latvijas Skolas Somas” projekta ietvaros)*(tiks organizēts, ja to pieļaus epidemioloģiskā situācija, ierobežojot Covid-19 izpla

2020/11/19

Ogres novada bioloģijas olimpiāde 9.-12.klašu skolēniem.

2020/11/26