Aktualitātes

Kad vecāks var izlemt vai bērnu laist uz skolu vai nē

2020/10/29
Šis jautājums tika aktualizēts gan Ogres pilsētu izglītības vadītāju sanāksmē, gan IZM preses konferencē.
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 591
 
Rīgā 2015. gada 13. oktobrī
“Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi”
 
22. Pamatojoties uz izglītojamā vecāku rakstisku iesniegumu, direktors pēc saskaņošanas ar izglītības iestādes dibinātāju un izglītojamā uzņemšanas izglītības iestādē (izņemot speciālās izglītības iestādi/grupu) ir tiesīgs ar rīkojumu noteikt, ka pamatizglītības pirmā posma izglītības programmas daļā paredzēto mācību saturu izglītojamais var apgūt ģimenē un ka par to ir atbildīgi viņa vecāki, ja:
22.1. vecāki rakstiski pamato, ka izglītojamā veselības stāvokļa dēļ, ko apliecina ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta izsniegta izziņa, vai psiholoģisku iemeslu dēļ, ko apliecina psihologa atzinums, ir nepieciešami īpaši apstākļi, kurus izglītības iestāde nevar nodrošināt;
22.2. ģimenē ir nodrošināta izglītojamā mācībām nepieciešamā mācību vide un atbalsts mācību satura apguvei;
22.3. izglītības iestādes administrācija nosaka izglītības programmas īstenošanas kārtību un kārtību, kādā izglītības iestādes pedagogi novērtē izglītojamā mācību sasniegumus mācību gada laikā.
 
https://likumi.lv/ta/id/277597-kartiba-kada-izglitojamie-tiek-uznemti-visparejas-izglitibas-iestades-un-specialajas-pirmsskolas-izglitibas-grupas

Mūsu 10.kl. skolniecēm lieliski panākumi Starptautiskā projektu iniciatīvu forumā

2020/10/27
Jaunogres vidusskola jau otro gadu piedalās Starptautiskajā projektu iniciatīvu forumā, kuru organizē Pleskavas Valsts universitāte. Šogad notika VIII  forums, kurā piedalījās vairāk nekā 200 dalībnieki no dažādām valstīm, konkursam bija pieteikti 30 projekti , arī no Igaunijas, Latvijas, Baltkrievijas.
Foruma mērķis: pievērst jauniešu uzmanību krievu valodas un kultūras izpētei un saglabāšanai, uzsvērt kultūras nozīmi cilvēka garīgajā attīstībā.
Forumā no mūsu skolas piedalījās 10.klases skolēni  Nikola Solovjova, Aleksandra Bobrova, Angelīna Bindere un Anastasija Solovjova ar diviem projektiem. Skolnieces ne tikai sagatavoja projektu darbus un prezentācijas, bet arī iepazīstināja ar tiem savus vienaudžus, novadot interaktīvo spēli un organizējot fleš-mobu.
Foruma žūrija augsti novērtēja ieguldīto darbu un piešķīra 1.vietu projektam “Natālijas Gončarovas dzimtes saknes Baltijā un Aleksandra Puškina stāsts “Putenis” (Autores Angelīna Bindere un Anastasija Solovjova, projekta vadītāja Irina Aleksandrenkova) un 2.vietu projektam “Marinas Cvetajevas daiļrades popularizēšana Latvijas jauniešu vidū” (Autores Nika Solovjova un Aleksandra Bobrova, projekta vadītāja Vija Ziemele).
Skolnieces atzina, ka iegūtā pieredze ir svarīga un noderīga. Angelīna Bindere uzsvēra: “Bija sarežģīti savienot mājas darbu izpildi, gatavošanos pārbaudes darbiem ar pētniecisko darbu, upurējot nakts miega stundas, bet rezultāts bija tā vērts. Ieguvu jaunu pieredzi projekta aizstāvēšanā attālinātā režīmā, kas bija priekš manis jauns un neparasts veids. Esmu pateicīga skolotājām I.Aleksandrenkovai un V.Ziemelei par iespēju piedalīties forumā! Bija patīkami pārstāvēt savu  skolu tādā līmenī!”
Anastasija Solovjova uzskata, ka bija ārkārtīgi interesanti veikt pētniecisko darbu, jo ļoti daudz jaunu uzzināja un atklāja priekš sevis. Vajadzēja pārvarēt arī bailes un uztraukumu, aizstāvot darbu attālināti!
Nikola Solovjova un Aleksandra Bobrova piebilst: “Dalība tādā projektā – kaut kas jauns un neparasts priekš mums. Bija interesanti, mēs uzzinājām daudz par Marinas Cvetajevas daiļradi un galvenais – ieguvām jaunu pieredzi! Mēs uztraucāmies par projekta prezentāciju, bet kad sākām runāt, aizmirsām par bailēm. Gribam pateikt paldies skolotājām, mūsu projektu vadītājām! Tas bija milzīgs ieguldījums mūsu nākotnē un dzīves pieredzē!”
Apsveicam Angelīnu Binderi, Anastasiju Solovjovu, Nikolu Solovjovu un Aleksandru Bobrovu ar lieliskiem panākumiem starptautiskajā projektu konkursā!

Par skolēnu brīvpusdienām attālinātā mācību procesa laikā

2020/10/26
Par brīvpusdienu nodrošināšanu Ogres novada skolēniem attālināto mācību laikā no 2020.gada 26.oktobra līdz 30. oktobrim
 
Lai mazinātu straujo Covid – 19 infekcijas izplatību, Ministru kabinets lēma, ka no 26. oktobra līdz 30. oktobrim (nedēļu pēc skolēnu brīvlaika) 7. - 12. klašu skolēni mācīsies attālināti. Šodien, 23. oktobrī, Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē pieņemts lēmums par brīvpusdienu nodrošināšanu attālinātās mācību nedēļas laikā.
 
Ogres novada pašvaldības dome ārkārtas sēdē pieņēma lēmumu “Par brīvpusdienu nodrošināšanu Ogres novada vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs attālinātā mācību procesa laikā”, nosakot kārtību skolēnu nodrošināšanai ar brīvpusdienām attālinātās mācību nedēļas laikā.
 
Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības 22.09.2016. saistošajiem noteikumiem “Par ēdināšanas pabalstiem” bezmaksas pusdienas tiek nodrošinātas skolēniem ar invaliditāti, skolēniem no ģimenēm ar trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes vai daudzbērnu ģimenes statusu. Brīvpusdienas saņem arī visi Ķeipenes pamatskolas un Taurupes pamatskolas un šīs skolas Mazozolu un Meņģeles filiāļu 5. - 9. klašu skolēni – viņiem bezmaksas pusdienas piešķirtas ar Ogres novada pašvaldības 2015. gada 15. oktobra lēmumu “Par brīvpusdienu piešķiršanu”.
 
23. oktobra pašvaldības domes ārkārtas sēdē deputāti lēma, ka laika posmā no 26. oktobra līdz 30. oktobrim bezmaksas pusdienas tiks nodrošinātas visiem Ogres novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušajiem vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem, kuriem mācību process notiek attālināti un kuri atbilst augstāk minētajiem kritērijiem.
 
Brīvpusdienas tiks nodrošinātas gatava ēdiena veidā vienu reizi dienā, izņemot brīvdienās un svētku dienās, Ogres novada administratīvās teritorijas robežās.
 
Lai pieteiktos brīvpusdienu saņemšanai, skolēna likumiskajam pārstāvim jāsazinās ar skolas vadību vai klases audzinātāju. Katrā izglītības iestādē brīvpusdienu izsniegšanas kārtība var būt atšķirīga.
 
Tāpat deputāti pieņēma lēmumu nodrošināt ar brīvpusdienām gatava ēdiena vai pārtikas pakas veidā Ogres novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušos vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamos, kuriem noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija personas dzīvesvietā saistībā ar aizdomām par inficēšanos ar Covid – 19 un tādējādi mācību procesā viņi piedalās attālināti.
 
Šajā gadījumā, lai pieteiktos brīvpusdienu saņemšanai, skolēna likumiskajam pārstāvim jāvēršas izglītības iestādē, kā arī Ogres novada Sociālajā dienestā ar rakstisku iesniegumu, sūtot iesniegumu brīvā formā uz elektroniskā pasta adresi: ogressd@ogresnovads.lv. Iesniegumā lūgums norādīt precīzu adresi, durvju kodu, kontaktālruni. Neskaidrību jautājumā, lūdzam sazināties ar Ogres novada sociālo darbinieku Santu Lazdiņu pa tel. 65055196 vai 20365099. Brīvpusdienas tiks piegādātas uz mājām un atstātas pie izglītojamā dzīvesvietas durvīm, tiešā veidā nekontaktējoties ar izglītojamo vai viņa likumisko pārstāvi.
 
Papildu finanšu līdzekļi brīvpusdienu nodrošināšanai tiks piešķirti no Ogres novada pašvaldības domes apstiprinātā budžeta līdzekļiem “Pašvaldības pasākumiem ar Covid-19 izplatību saistītā valsts apdraudējuma un tā seku novēršanai un pārvarēšanai”.

Informācija par Covid - 19 ierobežojumiem

2020/10/14
Turpinot ierobežot straujo Covid-19 izplatības pieaugumu Latvijā, valdība otrdien, 13. oktobrī, pieņēma lēmumu, ka no trešdienas, 14. oktobra, sejas maskas būs jālieto arī veikalos, muzejos, izstādēs un citās vietās. Tāpat būs stingrāki nosacījumi sabiedriskajā ēdināšanā. Savukārt no 17. oktobra būs papildu ierobežojumi interešu izglītībai, privātajiem pasākumiem un sporta jomai.
 
Turpmāk sejas maskas obligāti būs jāvalkā ne tikai sabiedriskajā transportā, bet arī veikalos, aptiekās, pastā, muzejos, bibliotēkās, lidostā, autoostās un dzelzceļa stacijās, kā arī apmeklējot izstādes un reliģiskās darbības veikšanas vietas, piemēram, apmeklējot dievkalpojumu. Prasība par sejas maskām attiecas arī uz šo vietu darbiniekiem, kuri no apmeklētājiem nav nodalīti ar fizisku barjeru, piemēram, īpašām sieniņām. Tāpat jau šobrīd noteikumi paredz, ka sejas maska ir jālieto pakalpojumu sniegšanas vietās, kur cilvēki uzturas ilgāk par 15 minūtēm un nav iespējams ievērot 2 metru distanci, kā arī nav izveidotas citas fiziskas barjeras. Sejas maskas var nelietot bērni līdz 13 gadu vecumam. Tāpat sejas masku var nevalkāt medicīnisku iemeslu dēļ, piemēram, ja personai kustību traucējumu dēļ ir apgrūtināta maskas uzlikšana vai personai ir psihiskās veselības traucējumi.
 
Diemžēl novērojumi liecina, ka kopumā iedzīvotāju līdzdarbošanās līmenis ievērot valstī noteiktās rekomendācijas un prasības ir pārāk zems, kā rezultātā notiek strauja vīrusa izplatība. Līdz ar to Veselības ministrija kopā ar speciālistiem secinājusi, ka ir vajadzīga atsevišķu proaktīvu ierobežojumu noteikšana visā valstī uz noteiktu laiku, kur potenciāli ir iespējama daudz lielākā vīrusa pārnese no cilvēka uz cilvēku ārpus viņu sociālā burbuļa.
 
Līdz ar to, lai mazinātu infekcijas izplatību, no 17. oktobra līdz 6. novembrim visā valstī būs ieviestas vēl citas drošības prasības:
klātienē nenotiks interešu izglītības un amatiermākslu nodarbības gan pieaugušajiem, gan bērniem grupās – var notikt tikai individuālas apmācības. Tas attiecas arī uz mūzikas un mākslas skolām;
sporta treniņi (nodarbības) grupās var notikt tikai ārpus telpām vai attālināti, neizmantojot kopīgās ģērbtuves. Telpās treniņi var norisināties tikai individuāli. Šī prasība attiecas arī uz sporta klubiem, bet neattiecas uz Latvijas pieaugušo izlases, Latvijas Olimpiskās vienības un Latvijas Paralimpiskās vienības sportistu, kā arī komandu sporta spēļu augstāko līgu komandu sporta treniņiem pieaugušajiem;
aizliegts organizēt sporta pasākumus, piemēram, sacensības (neattiecas uz starptautiskiem sporta pasākumiem, kā arī komandu sporta spēļu augstāko līgu komandu sporta sacensībām pieaugušajiem). 
No 17. oktobra:
privātu pasākumu vietās kopā drīkst būt telpās 30 cilvēki, ārpus telpām – 300 cilvēki. Ja privātu pasākumu rīko publiskā vietā, piemēram, restorānā, izīrētā pirtī, klubā u.tml., tad jānodrošina viesiem fiksētas, personalizētas sēdvietas, 2 metru distance (izņemot personām no vienas mājsaimniecības), kā arī pasākums var norisināties līdz plkst. 24.00;
sabiedriskās ēdināšanas vietās (arī bāros) iekštelpās pie galdiņiem drīkst atrasties ne vairāk par 4 personām, kuras nav no vienas mājsaimniecības. Tāpat sabiedriskās ēdināšanas vietas drīkstēs strādāt no plkst. 6.00 līdz 24.00. 
Tāpat, lai mazinātu vīrusa izplatību un epidemiologiem būtu laiks novērot inficēšanās skaita dinamikas svārstības, valdība lēma, ka 7.-12. klašu skolēni vienu nedēļu no 26. līdz 30. oktobrim (nedēļa pēc skolēnu brīvlaika) mācīsies attālināti.
 
Jau ziņots, ka pagājušajā nedēļā valdība lēma par papildu ierobežojumiem Covid-19 izplatības mazināšanai. Līdz 31. decembrim ir noteikti vēl šādi drošības pasākumi:
pasākumos iekštelpās vienlaikus pulcēties drīkst 500 cilvēki;
iekštelpās drīkst notikt tikai tādi pasākumi, kuros ir fiksētas, personalizētas sēdvietas;
pasākumos ārtelpās nedrīkst būt vairāk par 1000 cilvēkiem;
pasākumi ārtelpās virs 300 cilvēkiem, kuros notiek personu pārvietošanās (piemēram, nūjošana, skriešana, t.sk. maratoni), netiek organizēti;
pieaugušo neformālās izglītības grupās drīkst būt 30 cilvēki vienā grupā. 
*Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”
 
Informācijas avots:
Veselības ministrijas mājas lapa www.vm.gov.lv
 
Ogres novada mājas lapa: https://www.ogresnovads.lv/lat/zinas__jaunumi/?page=0&doc=240378

Par sejas aizsegu lietošanu sabiedriskajā transportā skolēniem

2020/10/09
Pirmdien, 5. oktobrī, valdība skatīja grozījumus Ministru kabineta noteikumos, kas paredz, ka turpmāk, pārvietojoties sabiedriskajā transportā, no 7. oktobra līdz 6. novembrim būs jānēsā sejas aizsegs. Grozījumi Ministru kabineta noteikumos paredz noteikt pienākumu pasažieriem sabiedriskajā transportā lietot mutes un deguna aizsegus, izņemot bērnus līdz 13 gadu vecumam. Ņemot vērā to, ka maziem bērniem nav iemaņu pareizai sejas masas lietošanai, kā arī to, ka bērnu vidū Covid-19 izplatībai ir mazāk risku, ierobežojums par mutes un deguna aizsegu lietošanu netiktu attiecināts uz bērniem līdz 13 gadu vecumam.

Covid-19 ģimenē

2020/10/07
Cienījamie vecāki!

Ja kādam ģimenē tiek konstatēta Covid-19 infekcija, par to nekavējoties ir jāinformē izglītības iestāde!

Ar cieņu,
Skolas Administrācija

Ziņas

jaunumi:

Notikumi

31.10.2020
notikumi:

9.kl.izglītojamo instruēšana par VPD 9.a ( ienākšana zālē plkst.7.45) 9.b ( ienākšana zālē plkst.7.50) 9.c ( ienākšana zālē plkst.7.55)

2020/10/01

8.50 11., 12.kl.izglītojamo instruēšana par VPD 11.kl. ( ienākšana zālē plkst.8.45) 12.kl. ( ienākšana zālē plkst.8.50)

2020/10/01

9.-12.kl.karjeras izglītības ietvaros, tikšanās ar skolas absolventi V.Karpovu par mācību motivāciju un tātākizglītības nozīmi

2020/10/01

• No 01.10. līdz 30.10. Izglītojamo dienasgrāmatu pārraudzība ( Atb.I.Aleksandrenkova, I.Strode)

2020/10/01

• No 01.10. līdz 30.10. Skolēnu, vecāku un skolotāju aptauja “Piesardzības pasākumu nodrošināšana Covid laikā Jaunogres vidusskolā” (Atb.I.Aleksandrenkova, Ē.Muravjova)

2020/10/01

3.a, 3.b kl. skolēnu instruēšana par VPD.

2020/10/02

6.kl.izglītojamo instruēšana par VPD 6.a ( ienākšana zālē plkst. 9.30) 6.b ( ienākšana zālē plkst. 9.35) 6.c ( ienākšana zālē plkst.9.40)

2020/10/05

9.40 Atklāta stunda bioloģijā 10.kl. (slolotāja Anna Roddate)

2020/10/06

14.00 Skolas parlamenta darba sēde.

2020/10/06

8.00 Atklātā stunda latviešu valodā un literatūrā 4.a kl. (skolotāja Ingūna Rozenberga)

2020/10/07

17.30 Vecāku skolas kopsapulce 3.,6., 9.,11., 12.klašu skolēnu vecākiem „Instruēšana par VPD” 18.kab.-3.kl. (sākumskolas ēkā); 106.kab.-6.kl.; Aktu zālē -9.,11.,12.kl.

2020/10/07

VISC projekta Skola2030 rīkota konference “Skola katram bērnam”.Ogres novada Kultūras centrā

2020/10/08

10.-12.kl.angļu val. skolas olimpiāde.

2020/10/09

Starptautiskā izglītības projekta PULCHRA „Atvērta platforma līdzdarbīgai dabaszinātņu izglītībai pilsētā” tiešsaistes darba sanāksme.

2020/10/12

No12.10. līdz 16.10. Psiholoģijas dienas 8.kl.skolēniem (Atb. Ē.Muravjova, I.Leine)

2020/10/12

No 12.10. līdz 16.10. Sākumskolas ēkā izstāde „Rudens veltes” (Atb. A.Āboliņa, J.Berdnika)

2020/10/12

Matemātikas olimpiāde “Tik vai… Cik?” 4. klašu skolēniem, 1.kārta.

2020/10/14

13.45 - 5.a klases izglītojamo iesvētības svētki.

2020/10/14

11.40 - 5.b klases izglītojamo iesvētības svētki. 12.50 - 5.c klases izglītojamo iesvētības svētki.

2020/10/15

13.45 - 10.klašu skolēnu iesvētības svētki.

2020/10/15

Izzinošs pasākums 1.kl. skolēniem „Skolas uzvedības likumi” .

2020/10/16

LAT -2 olimpiāde 7.-8.kl.skolēniem

2020/10/16

Ogres, Ķeguma, Lielvārdes novadu apvienības latviešu valodas (mazākumtautību izglītības programmu) olimpiāde 7.-8.klašu skolēniem.

2020/10/16

2.-4.kl.skolēnu kora, skolotāju un vecāku ansambļa „Ivolga” kopkoncerts „Maigums, mīlestība un sapnis”.

2020/10/16

N o 19.10. l ī d z 23.10. Skolēniem rudens brīvlaiks

2020/10/19

Matemātikas mācību jomas skolotāju MA darba sanāksme.

2020/10/19

Sociālās un pilsoniskās mācību jomas MA darba sēde.

2020/10/19

RD „Starpdisciplinārā pieeja mācību procesā”.

2020/10/20

RD „Digitālo prasmju pilnveide, digitālo rīku izmantošana mācību procesā. Darbs ZOOM platformā”.

2020/10/20

AG „Kompetenču pieeja dizaina un tehnoloģiju mācību stundās 1.-6.klasē.

2020/10/21

AG skolotājiem „ZPD vadīšanas, izstrādes stratēģija un taktika”.

2020/10/21

No 26.10. līdz 30.10. Karjeras nedēļa. (Atb. I.Leine)

2020/10/26

„Rudens svētki” sākumskolā: 8.50 - 1.klases; 10.20. - 2.klases.

2020/10/28

Ogres, Ķeguma, Lielvārdes novada apvienības Angļu valodas olimpiāde 10.-12.klašu skolēniem.

2020/10/28

Izzinoša literatūras pēcpusdiena 8.kl., izzinot D.Defo romānu „Robinzona Kruzo piedzīvojumi”.

2020/10/29

„Rudens svētki” sākumskolā: 8.50 - 3.klases; 10.20. - 4.klases.

2020/10/29