Aktualitātes

Biežāk uzdotie jautājumi par mācību sasniegumu vērtēšanu valstī izsludinātajā ārkārtējā situācijā

2020/05/14
Aicinām iepazīties ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta izstrādātajiem ieteikumiem izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanā, kas ir piemērojami arī valstī izsludinātajā ārkārtējā situācijā: http://ejuz.lv/22ym
 
1. Vai un kādā veidā skolvadības sistēmā tiek fiksēti izglītojamā mācību stundu kavējumi?
Skolvadības sistēmā netiek fiksēti izglītojamā mācību stundu kavējumi, bet gan izglītojamajam uzdotā uzdevuma (darba) neizpilde.
 
2. Kuram, kādā veidā un kad skolvadības sistēmā jāfiksē izglītojamajam uzdotā uzdevuma (darba) neizpilde?
Pedagogam skolvadības sistēmā izglītojamā uzdotā uzdevuma (darba) neizpildi, lietojot apzīmējumu „n/v” (nav vērtējuma), jāfiksē izglītības iestādes vadītāja noteiktajā kārtībā (rīkojumā) par mācību procesa organizāciju attālināti. Izglītības iestādē vēlams noteikt vienotu maksimālo termiņu, kādā pedagogiem jāfiksē izglītojamajiem uzdoto uzdevumu (darbu) neizpilde (piemēram, divu darba dienu laikā pēc uzdotā uzdevuma (darba) izpildes termiņa beigām).
 
3. Vai no 2020.gada 14.aprīļa izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanā obligāti jālieto summatīvā vērtēšana?
Ievērojot valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas pagarinājumu, izglītības iestādei turpmāk jānodrošina arī izglītojamo mācību sasniegumu summatīvā vērtēšana (ar atzīmi).
 
4. Kā 2019./2020.mācību gadā mācību priekšmetos vai moduļos tiks izlikts 2.semestra un gada (galīgais) vērtējums?
Izglītojamo mācību sasniegumu vērtējumu mācību priekšmetos vai moduļos 2.semestrī jāizliek no izglītojamā 2.semestrī iegūtajiem vērtējumiem, savukārt gada (galīgais) vērtējums - no 1. un 2.semestra vērtējuma.
 
 
5. Vai nepilngadīgā izglītojamo vecāki vai pilngadīgais izglītojamais var apstrīdēt mācību priekšmetā vai modulī iegūto gada vērtējumu?
Jā (vispārējās izglītības iestādē MK 13.10.2015. noteikumu Nr.591 44.punktā noteiktajā kārtībā).
 
6. Vai izglītojamajiem mācību priekšmetos pamatizglītības pakāpē tiek organizēti papildus mācību pasākumi, tostarp pēcpārbaudījumi?
Jā, MK 13.10.2015. noteikumos Nr.591 noteiktajā kārtībā (ja valstī izsludinātā ārkārtējā situācija turpināsies arī pēc 2019./2020.mācību gada beigām, tad papildus mācību pasākumi, tostarp pēcpārbaudījumi, būs organizējami ne vēlāk kā līdz 2020./2021.mācību gada sākumam).
 
7. Vai attālinātā mācību procesa laikā ir jāveic grozījumi izglītības iestādes izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībā, tostarp jāmaina iepriekš noteiktais obligāti iegūstamais vērtējumu skaits mācību priekšmetos un moduļos?
Valstī izsludinātajā ārkārtējā situācijā nav jāveic nekādi grozījumi izglītības iestādes iekšējos normatīvajos aktos, tostarp izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībā. Gadījumā, ja izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšana attālinātā mācību procesa laikā, tostarp vērtējuma izlikšana, notiek citādāk kā ierasti, tā jānosaka izglītības iestādes vadītāja kārtībā (rīkojumā) par mācību procesa organizāciju attālināti.
 
8. Vai izglītības iestāde var patstāvīgi pieņemt lēmumu par atteikšanos no 2019./2020.mācību gada nobeiguma darbiem vidējās izglītības pakāpē?
Jā.
 
9. Vai attālinātā mācību procesā izglītojamo mācību sasniegumus var izteikt procentuālajā novērtējumā?
Atbilstoši valsts izglītības standartos noteiktajam izglītojamā mācību sasniegumus izteikt procentuālajā novērtējumā ir pieļaujams tikai centralizētajā eksāmenā. Vērtējot izglītojamo mācību sasniegumus ikdienā, ir pieļaujams procentuālo novērtējumu izmantot vienlaicīgi ar „ieskaitīts” vai „neieskaitīts”.
 
10. Vai attālinātā mācību procesā tiek fiksēti jaunāko klašu izglītojamie apguves rādītāji?
Jā, valsts pamatizglītības standartā noteiktajos gadījumos.
 
11. Vai izglītojamajam ir tiesības uzlabot attālinātā mācību procesa laikā mācību priekšmetos vai moduļos iegūtos vērtējumus?
Jā, tāpat kā līdz valstī izsludinātajai ārkārtējai situācijai - izglītības iestādes iekšējā normatīvajā aktā noteiktajā kārtībā.
 
12. Vai izglītojamajam ir tiesības uzlabot pirms attālinātā mācību procesa laikā mācību priekšmetos vai moduļos iegūtos vērtējumus?
Jā, izglītības iestādes iekšējā normatīvajā aktā noteiktajā kārtībā (ja nav pagājis izglītības iestādes noteiktais vērtējuma uzlabošanas termiņš; gadījumā, ja termiņš beidzās vai iekrita valstī izsludinātajā ārkārtējā situācijā, tad tas ir proporcionāli pagarināms).
 
 
13. Kāda ir izglītības iestādes rīcība, ja izglītojamais mācību priekšmetā vai modulī kādā no 2019./2020.mācību gada semestriem nav ieguvis vērtējumu?
Izglītības iestādei ir savlaicīgi jārīkojas, lai nepieļautu šādas situācijas rašanos.
Izglītojamajam, kurš apgūst pamatizglītības programmu, ir organizējami papildus mācību pasākumi, tostarp pēcpārbaudījumi, MK 13.10.2015. noteikumos Nr.591 noteiktajā kārtībā (sk. sniegto atbildi 6.jautājumā).
 
14. Kādā kārtībā notiks izglītojamo pārcelšana nākamajā klasē vispārējā izglītībā?
MK 13.10.2015. noteikumos Nr.591 noteiktajā kārtībā.
 
15. Kādi izglītojamajiem uzdotie uzdevumi (darbi) ir jāvērtē ar atzīmi?
Temata noslēguma uzdevumos (darbos), kuros iespējams mācību sasniegumu vērtējums atbilstoši 10 ballu skalai.
 
Aicinām iepazīties arī ar Valsts izglītības satura centra un Skola2030 izstrādātajām vadlīnijām skolēnu mācību snieguma vērtēšanai attālinātām mācībām ārkārtējās situācijas laikā
 
Vērtēšanas vadlīnijas ietver būtiskus ieteikumus skolām un skolotājiem sekmīga mācību gada noslēgumam, ņemot vērā attālināto mācīšanos, kas tiek īstenota ārkārtējās situācijas laikā. Tās izmantojamas kopā ar VISC un Skola2030 jau agrāk piedāvātajām vadlīnijām attālināto mācību īstenošanai, kas pieejamas šeit: https://www.skola2030.lv/attalinata-macisanas/vadlinijas
 

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI PAR 2019./2020. MĀCĪBU GADA NOSLĒGUMU UN EKSĀMENIEM.

2020/05/14
Kad un kā noslēgsies šis mācību gads?
 
Saskaņā ar Ministru kabineta 11.12.2018. noteikumiem Nr. 777 “Noteikumi par 2019./2020. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku” (https://likumi.lv/ta/id/303640-noteikumi-par-2019-2020-nbspmacibu-gada-un-macibu-semestru-sakuma-un-beigu-laiku-un-brivdienu-laiku) mācību gada beigas dažādām klasēm noteiktas šādi:
 
9. klasēm – 29. maijs ir pēdējā mācību diena; 12. jūnijs – mācību gada beigu datums.
12. klasēm – 15. maijs ir pēdējā mācību diena; 7. jūlijs – mācību gada beigu datums.
Pārējām klasēm (mācības attālināti) – 29. maijs pēdējā mācību diena; 29. maijs – mācību gada beigu datums.
 
Apliecību izsniegšanu par pamatizglītības ieguvi aicinām organizēt pēc 12. jūnija.
Sertifikāti par vispārējo vidējo izglītību tiks izsniegti, sākot ar 24. jūliju
Sertifikāti par valodas prasmes pārbaudi mazākumtautību skolās tiks izsniegti, sākot ar  26.jūniju
 
Vai skolēniem būs iespēja atgriezties skolā šajā mācību gadā?
 
9. un 12. klašu skolēni, profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi, kuri kārto noslēguma pārbaudījumus, apmeklē (ja nepieciešams) klātienes konsultācijas. 9. klase šajā sarakstā iekļauta, jo mazākumtautību skolās skolēni var izvēlēties kārtot latviešu valodas eksāmenu, pamatskolas skolēniem ir iespēja un nepieciešamība gatavoties nākamajam izglītības posmam, kā arī uzlabot noslēguma vērtējumus.
 
Tāpat izglītības iestādēs uz klātienes mācībām būs iespēja atgriezties arī pirmsskolas vecuma bērniem, kuriem ir jāsagatavojas mācībām 1.klasē. Šajā gadījumā iestādes vadītājs, ņemot vērā vecāku viedokli un pārliecinoties par iespēju nodrošināt visas nepieciešamās distancēšanās un higiēnas prasības, pieņem lēmumu par klātienes mācību norisi. Attiecībā uz pirmsskolas vecuma bērniem vecākiem ir tiesības pieņemt lēmumu un bērnu uz izglītības iestādi vai bērnudārzu nevest. Šajā gadījumā jāvienojas ar izglītības iestādi, lai mācības būtu iespēja turpināt attālināti.
 
Pārējie skolēni līdz 29. maijam turpina mācības attālināti un uz klātienes nodarbībām skolā šajā mācību gadā neatgriežas.
Kas notiek ar iestāšanos un uzņemšanu vidusskolās, profesionālajās skolās un augstskolās?
 
Uzņemšanas nosacījumi profesionālajās un vidējās izglītības iestādēs nav mainīti: prasība ir apliecība par pamatizglītības iegūšanu. Bet ir vidusskolas un ģimnāzijas, kuras pašas nosaka, kā uzņem vidusskolēnus. Ir zināms, ka arī šogad valsts ģimnāzijas un daudzas vidusskolas rīkos uzņemšanas konkursus. Piemēram,  Rīgas vidusskolas plāno vienotu un centralizētu kombinētu pārbaudījumu. Izglītības iestāde nedrīkst prasīt skolēnam sertifikātu par latviešu valodas eksāmenu mazākumtautības izglītības programmās, jo, ņemot vērā ārkārtējo situāciju, šis pārbaudījums mazākumtautības izglītības iestādēs nav obligāts. Skolēni individuāli var izvērtēt nepieciešamību kārtot šo pārbaudījumu.
 
Kādi ir nosacījumi attiecībā uz uzņemšanu augstskolās?
 
Latvijas augstskolām ir vienots princips – lai iestātos augstskolā, tiks vērtēti obligāto centralizēto eksāmenu rezultāti (vidusskolēniem šogad tie ir matemātikā, latviešu valodā un kādā no svešvalodām). Augstskolas var noteikt arī papildu nosacījumus, lai uzņemtu studentus. Atsevišķās studiju programmās var prasīt arī izvēles CE rezultātu.
Ārvalstīs iestāšanās augstskolās notiek pēc dažādiem nosacījumiem. Sertifikāti par iegūto vidējo izglītību tiks izsniegti, sākot ar 24. jūliju. Ja skolēnam ir nepieciešama izziņa par pārbaudījumu nokārtošanu, lai iestātos kādā ārvalstu augstskolā, to var saņemt, nosūtot iesniegumu Valsts izglītības satura centram. Sīkāka informācija VISC mājaslapā: https://visc.gov.lv/visc/makspak/izzinace.shtml
 
Vai šogad būs izlaidumi?
Ir pieļaujams svinīgs pasākums atestāta saņemšanas brīdī, bet ir jāievēro visi valstī noteiktie drošības pasākumi: svinīgajā pasākumā var piedalīties ne vairāk kā 25 cilvēki, jāievēro 2 metru distance, bet svinību saviesīgā daļa jāsvin ģimenes lokā – mājās. Svinīgā pasākuma ilgums skolas iekštelpās nedrīkst pārsniegt trīs stundas.
 
Kā skolēniem tiks organizēta droša nokļūšana uz eksāmeniem?
Šos loģistikas jautājumus pašlaik risina IZM, sadarbojoties ar Satiksmes ministriju un Latvijas pašvaldībām. VISC ir ļoti svarīgi apzināt skolēnu skaitu, kas piedalīsies eksāmenos, tādēļ līdz 15. maijam izglītības iestādēm jāveic skolēnu pārreģistrācija, precizējot skolēnu skaitu, kuri piedalīsies konkrētajos eksāmenos.
 
Kad tiks izsniegti atestāti 12. klasēm?
Sākot ar 24. jūliju.
 
Kad jāizliek atzīmes?
Mācību gads visām klasēm (izņemot 9. un 12. klasi) noslēdzas 29. maijā. Līdz tam arī skolotājiem ir jāizliek atzīmes.
 
Kāpēc VISC neizskatīja iespēju organizēt eksāmenus tiešsaistē, kas palīdzētu novērst nepieciešamību pēc eksāmenu novērotājiem?
VISC izskatīja šo iespēju. Tika aptaujāti 9. klašu skolēni par viņu tehniskajām iespējām, pieejamajām kamerām un mikrofoniem. Tad tika pieņemts lēmums eksāmenus 9. klasēm atcelt (izņemot minēto latviešu valodas eksāmenu mazākumtautību skolām).
Nākotnē, līdz ar jaunā izglītības satura ieviešanu, eksāmenu kārtošana varētu notikt tiešsaistē. Bet ne pašlaik, kad mācības notiek attālināti.
Vispārējās vidējās izglītības noslēguma pārbaudījumi 2019./2020. m.g.
 
Kā eksāmeni notiek 9. un 12. klasēs šogad atšķirībā no iepriekšējiem gadiem?
 
NENOTIEK - 9. klases vispārizglītojošo mācību priekšmetu eksāmeni.
Izņēmums: iespēja kārtot latviešu valodas eksāmenu mazākumtautību izglītības programmās.
 
Lai iegūtu atestātu par vispārējo vidējo izglītību, skolēniem jākārto trīs obligātie centralizētie eksāmeni:
vienā svešvalodā (pēc izvēles)
latviešu valodā
matemātikāCeturtais jeb izvēles eksāmens NAV OBLIGĀTS.
 
Lai nodrošinātu veiksmīgu eksāmenu norisi, nepieciešama pārreģistrēšanās, ko jāveic līdz 15. maijam.
pieteikumi 9. klases eksāmeniem (matemātika, mācībvaloda, vēsture, svešvaloda) nav jāmaina;
pieteikumus izvēles eksāmenam latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās 9. klasei precizēt līdz 15. maijam;
vidējas izglītības eksāmenu kārtotāju pieteikumus precizēt atbilstoši izglītojamo izvēlei līdz 15. maijam;
ņemot vērā eksāmenu organizēšanas nosacījumus, izvērtēt skolas organizēto eksāmenu nepieciešamību un Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā (VPIS) veikt precizējumus līdz 15. maijam;
saskaņojot eksāmenu norises vietas, izvērtēt pašvaldību iespēju nodrošināt eksāmenā novērotāju un svešvalodu eksāmenu vērtētāju klātbūtni. 
 
Kādas izmaiņas ir veiktas Ministru kabineta noteikumos Nr.335 «Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību»?
 
Ministru kabineta noteikumos Nr.335 «Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību» veiktas šādas izmaiņas:
42. punkts. “Novērotājs ir pedagogs no citas izglītības iestādes, pašvaldības atbildīgā amatpersona vai persona, ar kuru pašvaldība ir noslēgusi līgumu, vai augstskolas mācībspēks, kas uzrauga eksāmena norises atbilstību šo noteikumu prasībām un attiecīgā eksāmena valsts pārbaudes darbu norises darbību laikiem.”
 
138. punkts. “Šajos noteikumos minētās darbības, kas saistītas ar sagatavošanos 2019./2020. mācību gada eksāmeniem un nav veiktas 2020. gadā Latvijā izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību, attiecīgās amatpersonas veic nekavējoties, bet ne vēlāk kā divas nedēļas līdz attiecīgā eksāmena norises dienai.”
Kādas izmaiņas šobrīd ir eksāmenu programmās?
 
VISC ir veicis izmaiņas pārbaudījumu programmās. Ar visām izmaiņām ir iespējams iepazīties VISC mājas lapā.
 
Programmas pieejamas:
https://visc.gov.lv/ (https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/programmas/vpd_progr_visas_2020.pdf)
Būtiskākās izmaiņas:
pārskatīti vērtēšanas kritēriji;
samazināts eksāmenu ilgums (3h) (izņēmums – skolēniem ar atbalsta pasākumiem);

samazināts uzdevumu daudzums, saglabājot eksāmenu grūtības pakāpi;
svešvalodās nebūs valodas lietojuma daļas. 
 
Kāda būs eksāmenu norise?
 
jāievēro Veselības ministrijas un SPKC noteiktie ierobežojumi
eksāmenu norise plānota bez starpbrīža (ja skolēnam nepieciešams, eksāmena laikā var iziet no telpas, bet pa vienam nevis kolektīvi)
centralizēto eksāmenu vērtēšana notiks attālināti
visām eksāmenu daļām būs atbilžu lapas
atbildes, uzdevumu risinājumu gaita, zīmējumi jāveic tikai ar tumšas (zilas/melnas) tintes pildspalvu
eksāmenu norises darbības laiki tiks publicēti līdz 15. maijam 
Eksāmena laikā pie skolēna NEDRĪKST atrasties ierīces (planšetdators, piezīmjdators, viedtālrunis, viedpulkstenis u. c. saziņas un informācijas apmaiņas līdzekļi), kuras nav paredzētas Valsts pārbaudes darbu norises darbību laikos.
 
 
Vai notiks apvienotie eksāmeni?
Apvienotie eksāmeni ir iespējami. Bet skolas un pašvaldības var pieņemt lēmumu apvienoto eksāmenu nerīkot. Par to aicinām informēt VISC, lai attiecīgi izvērtētu apvienotā eksāmena norisi. Ja pašvaldības lūgs iespēju organizēt atsevišķus eksāmenus, VISC atbalstīs šo iespēju, bet skolām un izglītības pārvaldei būs jānodrošina, ka eksāmena laikā uz vietas ir skolas vadītājs, eksāmena vadītājs un novērotājs pat, ja eksāmenu kārtos tikai viens skolēns. Eksāmenu norises vietas saskaņošana notiek MK nr.335 kārtībā.
 
 
Vai ir kādi norādījumi, kā ievērot drošību, organizējot eksāmenu darba materiālu izdali?
 
Parasti ir tā, ka uz katru skolu VISC nosūta darba lapas (tik, cik skolā ir eksāmenu kārtotāju) un tad skola pati tālāk organizē darba lapu sadali pa kabinetiem, kuros skolēni kārto eksāmenu. Arī šogad notiks tāpat. Pamatā visi darba materiāli ir sapakoti pa 10 iepakojumiem pakā. Skolām pašām būs jānodrošina rakstu darbu tēmu, kuru piegāde notiks VPIS uzreiz pēc eksāmena sākuma,  sakopēšana.  
Valodu eksāmenu mutvārdu daļas materiāli tiks piegādāti VPIS, biļešu skaits būs jāsakopē tik eksemplāros, cik ir skolēnu. Lai skolēns var izvēlēties savu eksāmena biļeti, atbildēt un pēc tam nolikt eksāmena telpā speciāli tam paredzētā vietā. Šī biļete otrreiz netiek izmantota. Tādējādi katram skolēnam būs iespēja paņemt eksāmena biļeti, kurai iepriekš neviens cits skolēns nebūs pieskāries.
Svešvalodu eksāmenu audioieraksti tiks piegādāti gan CD formā (tik, cik bija pieteikti martā), gan arī tos būs iespēja lejupielādēt no VPIS MP3 formātā.
 
Kuri skolēni drīkst kārtot izvēles centralizētos un skolas organizētos neobligātos eksāmenus?
Jebkurš skolēns, kurš beidzis konkrētā mācību priekšmeta kursu, drīkst kārtot izvēles centralizēto/necentralizēto vai skolas organizēto eksāmenu. Parasti šos eksāmenus izvēlas kārtot 10. un 11. klases skolēni, kā arī profesionālo izglītības iestāžu 1., 2. un 3. kursa audzēkņi. Izglītības iestādēm ir jānodrošina  pārbaudījumu norise, ja skolēnam konkrētais mācību priekšmeta vērtējums ir nepieciešams tālākā izglītības posmā.
  
 
Vai eksāmenos novērotāji var būt arī citu skolu pedagogi?
 
Par eksāmena novērotāju drīkst būt skolotājs no citas izglītības iestādes, pašvaldības norīkota persona. Novērotājs var būt ne tikai skolotājs, bet jebkura persona, ar kuru pašvaldība ir slēgusi līgumu.
 
Skolēni baidās, ka šogad eksāmens būs pilnīgi citādāks nekā iepriekšējos gados un viņi nemācēs to izpildīt?
Tas, kas atšķiras no iepriekšējiem gadiem, ir eksāmena uzdevumu skaita un apjoma samazināšana. Jaunu, iepriekš nepazīstamu uzdevumu pievienošana eksāmenos nebūs. Ar uzdevumu veidiem var iepazīties eksāmenu programmās. Eksāmenos būs tādi paši uzdevumi kā iepriekšējos gados. Aicinām izmantot VISC sagatavotos materiālus, lai palīdzētu skolēniem sagatavoties noslēguma pārbaudījumiem.

Pamatprincipi, kas jāievēro saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu konsultāciju un eksāmenu laikā

2020/05/14
Kādi ir ierobežojumi attiecībā uz mājas karantīnas un izolācijas nosacījumu ievērošanu?
 
Klātienes konsultācijās un valsts pārbaudījumos netiek pieļauta personu ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm klātbūtne un konsultācijās un eksāmenos netiek pieļauta personu klātbūtne, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingra izolācija.
 
Ko darīt tiem skolēniem, kuri nevar piedalīties eksāmenā tādēļ, ka ir Covid-19 pacienti vai Covid-19 pacienta kontaktpersonas?
 
Izglītojamie, kuri nevar piedalīties eksāmenā tādēļ, ka ir Covid-19 pacienti vai Covid-19 pacienta kontaktpersonas, tiek nodrošināta iespēja kārtot eksāmenu papildtermiņā, pamatojoties uz ģimenes ārsta izsniegto izziņu.
 
Kā nodrošināt distancēšanos konsultācijās un eksāmenos?
 
Izvērtēt iespēju ar konsultāciju un eksāmenu norisi saistītos pasākumus vai pasākumu posmus rīkot attālināti, piemēram, vērtēšana, eksāmenu rezultātu paziņošana u.tml.
Konsultāciju un eksāmenu norises laikā nav pieļaujama citu, ar eksāmenu norisi nesaistītu personu klātbūtne telpās, kurās notiek konsultācijas un/vai eksāmeni.
Nodrošināt 2m distances ievērošanu starp konsultāciju un eksāmenu dalībniekiem visos pasākuma norises posmos, t. sk. nodrošināt 2m distanci starp darba galdiem konsultāciju un eksāmenu telpās.
Atbildīgajām personām, kuras plāno konsultāciju un eksāmenu norisi, ir jāplāno arī izglītojamo un citu personu plūsmas kontrole gan izglītības iestādes ārtelpās, gan iekštelpās.
Vienā konsultāciju vai eksāmena telpā - ne vairāk kā 25 izglītojamie.
Ja eksāmens tiek rīkots skolas zālē, tad atbilstoši iespējām nodrošināt 2m distancēšanos, ir pieļaujama līdz 40 izglītojamo klātbūtne zālē.
Nav pieļaujama koplietošanas dzērienu vai uzkodu vietu organizēšana eksāmenu un/vai konsultāciju laikā.
Konsultāciju un eksāmenu norises telpās izglītojamajiem redzamās vietās izvietot skaidri salasāmu norādi ievērot 2m distanci no pārējām personām.
Veidojot konsultāciju un eksāmenu grafiku, to saskaņot ar sabiedriskā transporta plūsmu. 

Vai ir iespēja izmitināt skolēnus dienesta viesnīcās, lai nodrošinātu iespēju laicīgi ierasties uz konsultācijām un eksāmeniem?
 
Jā, ir iespējams. Tomēr izmitināšanu dienesta viesnīcās vajadzētu izmantot tikai gadījumos, ja nav citu iespēju nodrošināt izglītojamo savlaicīgu nokļūšanu uz konsultācijām un/vai eksāmenu.
 
Kas jāņem vērā izmitinot skolēnus dienesta viesnīcās?
 
vienā istabiņā ne vairāk kā 2 personas;
koplietošanas telpas izmantot tikai nepieciešamības gadījumos;
nodrošināta roku mazgāšanas iespēja ar siltu ūdeni un ziepēm;
pieejama, skaidri salasāma informāciju ar atgādinājumu par higiēnu;
rūpīga koplietošanas virsmu tīrīšana, pielietojot dezinfekcijas līdzekļus.(https://spkc.gov.lv/lv/tavai-veselibai/aktualitate-par-jauno-koronavi/tirisana-un-dezinfekcija/)
 
Kādi ir nosacījumi uz higiēnas nodrošināšanu konsultāciju un eksāmenu laikā?
Nodrošināt visiem konsultāciju un eksāmenu dalībniekiem iespēju ievērot roku higiēnu.
Izglītības iestādē izvietot līdzekļus roku dezinfekcijai.
Izvietot izglītojamiem pieejamu, skaidri salasāmu atgādinājumu par higiēnu.
Nodrošināt to, ka izglītojamie un darbinieki lieto tikai personīgos vai vienreizlietojamos rakstāmpiederumus.
Samazināt kopīgi lietojamo virsmu un priekšmetu skaitu.
Telpu uzkopšanu veikt pēc katras konsultācijas un eksāmena.
Konsultācijas un eksāmenus organizē tādās izglītības iestādes telpās, kurās ir nodrošināta iespēja veikt regulāru telpu vēdināšanu.
 
Vai Individuālās aizsardzības līdzekļi ir jāpērk pašiem?
 
Ja skolēns vai vecāki vēlas izmantot Individuālās aizsardzības līdzekļus, ko ir iegādājušies paši, to drīkst, tomēr šobrīd ir paredzēts, ka visus nepieciešamos aizsardzības līdzekļus sarūpēs valsts.
 
Kādi ir nosacījumi attiecībā uz individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanu eksāmenos un konsultācijās?
 
Nepieciešams nodrošināt to, ka visi konsultāciju un eksāmenu dalībnieki lieto individuālos aizsardzības līdzekļus – nemedicīniskās sejas maskas.
Sejas masku var nelietot gadījumos, ja eksāmens vai konsultācija notiek vienam skolotājam kontaktējoties ar vienu izglītojamo un ievērojot 2m distanci.
Nodrošināt visiem konsultāciju un eksāmena dalībniekiem pieejamu un skaidri salasāmu  informāciju par pareizu sejas masku lietošanu.
Nodrošināt drošu visu izlietoto individuālo aizsardzības līdzekļu savākšanu, šim mērķim izmantojot speciāli marķētus dubultus atkritumu maisus, kurus ievieto konteinerā, kas paredzēts nešķirotiem atkritumiem. Tos nedrīkst atstāt pie konteinera vai ievietot dalītās vākšanas konteinerā. 
 
Vai būs vienots algoritms, kā skolas organizē skolēnu dokumentu pārbaudi un ielaišanu telpās?
 
Šajā gadījumā ir ieteikums katrai skolai izvērtēt un noteikt, kā to organizēt, atbilstoši savām iespējām.
 
 Vai sejas maskas netraucēs kārtot eksāmenu? Cik ilgi tās var lietot?
 
Vienu sejas masku var lietot tik ilgi, kamēr tā vienreiz noņemta (bet ne ilgāk par 2 stundām).
Atgādinām, ka pēc katras saskarsmes ar virsmām, kurām varētu būt pieskārušies citi cilvēki, nepieciešama roku dezinfekcija vai rūpīga nomazgāšana ar ziepēm. Rokas jāmazgā pēc ienākšanas telpās, pēc tualetes apmeklējuma, pēc saskarsmes ar publiskām virsmām, pēc tam, kad ar rokām aiztikta sejas maska.
Individuālo konsultāciju laikā, kā arī svešvalodas eksāmena mutvārdu daļā, ievērojot noteikto 2 metru distanci, masku var nelietot.
 
Ja bērnam ir astma, vai viņš var sejas masku noņemt?
Tiklīdz sejas maska ir noņemta, atkārtoti to pašu lietot vairs nevar. Ir jāņem cita – tīra un nelietota – sejas maska. Lai mazinātu papildu stresu, kas var rasties ar sejas maskas nēsāšanu, aicinām noteikti konsultēties ar savu ģimenes ārstu par esošo situāciju un iespējamiem saasinājumiem. Tāpat, ja ir iespēja, noteikti būtu nepieciešams izmēģināt masku lietošanu vēl pirms noslēguma pārbaudījumiem.
Gadījumos, kad skolēniem ir bronhiālā astma, var konsultēties arī ar speciālistu, kas skolēnu uzrauga, vai ģimenes ārstu. Iespējams ir nepieciešams vienoties ar skolu par iespēju kārtot eksāmenu individuāli, esot telpā viens pret viens ar skolotāju – eksāmena vadītāju un novērotāju. Tādā gadījumā sejas masku var nelietot, bet ievērot 2 metru distanci.
 
Svešvalodu eksāmena mutvārdu daļas skolotāji baidās inficēties no saviem skolēniem. Kā sevi pasargāt?
 
Šobrīd spēkā esošā kārtība nosaka, ka noteikti jāievēro 2 metru distance un visiem telpā esošajiem jālieto sejas maska, ja telpā ir vairāk nekā 2 cilvēki.
 
 Noderīga papildu informācija
 
Valsts izglītības satura centra rīkotais tiešsaistes vebinārs par 2019./2020. Mācību gada noslēguma pārbaudījumiem un to norisi
Video ieraksts pieejams ŠEIT: https://www.facebook.com/viscgovlv/videos/252170602828418/
 
Izglītības un zinātnes ministrijas rīkotā video diskusija par un ap mācību gada noslēgumu skolēniem un vecākiem
 
Jautājumi un atbildes skolēniem: https://www.facebook.com/Izglitibas.ministrija/videos/868446157033104/
 
Jautājumi un atbildes vecākiem:
https://www.facebook.com/Izglitibas.ministrija/videos/527266787948282/
 
  Palīgs skolēniem un skolotājiem, gatavojoties eksāmeniem
https://visc.gov.lv/aktualitates/info_20200318.shtml#paligs
 
9. un 12.klašu mācību stundas televīzijā #TAVAKLASE www.tavaklase.lv
 
 Elektronisko resursu saraksts, ko izmantot gatavojoties noslēguma pārbaudījumiem
https://visc.gov.lv/aktualitates/dokumenti/eksam_elektronisko_resursu_saraksts_12kl.pdf
 
 Tīrīšana un dezinfekcija ārkārtējās situācijas laikā
 https://spkc.gov.lv/lv/tavai-veselibai/aktualitate-par-jauno-koronavi/tirisana-un-dezinfekcija

Izmaiņas valsts pārbaudes darbu norisē

2020/05/11
Valsts izglītības satura centrs (VISC), ņemot vērā ārkārtas situāciju valstī un konsultējoties ar Veselības ministriju epidemioloģiskās drošības jautājumos, kā arī analizējot citu ES valstu pieeju valsts pārbaudes darbu organizēšanā, ir izvērtējis valsts pārbaudes darbu norises iespējamos risinājumus.
Ņemot vērā, ka 2020.gada 30.aprīlī ir veikti grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 21.maija noteikumos Nr. 281 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem” un grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 30.aprīļa noteikumos Nr.183 “Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2019./2020.mācību gadā”, kā arī Slimību profilakses un kontroles centra un Veselības ministrijas ieteikumus, VISC ir veicis izmaiņas Valsts pārbaudes darbu programmās 2019./2020.m.g.
Galvenās izmaiņas eksāmenu programmās:

eksāmenu ilgums līdz 3 astronomiskajām stundām;
samazināts uzdevumu daudzums, saglabājot eksāmenu grūtības pakāpi;
svešvalodās nebūs valodas lietojuma daļas;
eksāmeniem netiek paredzēti starpbrīži.

Centralizēto eksāmenu vērtēšana notiks attālināti, visām eksāmenu daļām būs atbilžu lapas. Tajās atbildes, uzdevumu risinājumu gaitu, zīmējumus drīkstēs veikt tikai ar tumšas (zilas/melnas) tintes pildspalvu. Atbilžu lapas VISC skenēs, lai skolotāji tās varētu vērtēt attālināti.

Izglītojamie var mainīt savu izvēlēto eksāmenu  pieteikumu, to nosūtot elektroniskā vēstulē skolas administrācijai, kura savukārt veic izmaiņa VPIS līdz 15.maijam:
pieteikumus izvēles eksāmenam latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās 9.klasei precizēt līdz 15.maijam;

Lai 9.klases izglītojamajiem būtu vieglāk pieņemt lēmumu kārtot izvēles eksāmenu latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās, viņi jāinformē par iespēju iegūt valsts valodas prasmes apliecību, kārtojot valsts valodas atestācijas eksāmenu.

Plānojot eksāmenu norisi izglītības iestādē, jāņem vērā, ka valsts pārbaudījumu un konsultāciju norisei (pirmseksāmenu klātienes konsultācijas) jānotiek, stingri ievērojot Slimību profilakses un kontroles centra un Veselības ministrijas ieteikumus.

Kārtība, kādā tiek organizēts mācību darbs Jaunogres vidusskolā Latvijas Republikas Ministru kabineta izsludinātās ārkārtas situācijas apstākļos

2020/03/20
Сien. vecāki!
Lūdzam iepazīties ar mūsu skolas kārtību, kādā tiek organizēts mācību darbs Jaunogres vidusskolā ārkārtas situācijas apstākļos:
Vēcakiem => Dokumenti -> Kārtība, kādā tiek organizēts mācību darbs Jaunogres vidusskolā  Latvijas Republikas Ministru kabineta izsludinātās ārkārtas situācijas apstākļos
vai
http://www.jvsk.lv/lv/vecakiem/dokumenti.html

                                         Skolas administrācija

2020/03/20

Ziņas

jaunumi:

Notikumi

26.05.2020
notikumi: