Inovatīvās pieredzes skolu projekts
Inovatīvās pieredzes skolu projekts
Lai radītu pamatu ilgtspējīgas atbalsta sistēmas izveidei uzsākto reformu dabaszinātnēs un matemātikā ieviešanai katrā skolā katrā klasē, Valsts izglītības satura centrs izveidojis „Inovatīvās pieredzes skolu tīklu” uz ESF projekta „Dabaszinātnes un matemātika” pilotskolu bāzes.
Ogres novadā šāda pilotskola ir Ogres Valsts ģimnāzija, kas nu jau otro mācību gadu  strādā kopā ar vēl citām Ogres novada skolām (Jaunogres vidusskolu, Madlienas vidusskolu, Ogresgala pamatskolu un Suntažu vidusskolu), lai sniegtu profesionālu atbalstu skolu izaugsmē, ieviešot pārmaiņas. Skolotāji vada, vēro un analizē eksakto mācību priekšmetu stundas, dalās pieredzē par projekta „Dabaszinātnes un matemātika” materiālu izmantošanu savās stundās. Tādējādi skolotāji pilnveido savu profesionalitāti, esot reālā klases situācijā un analizējot savu darbu kopā ar kolēģiem.
Inovatīvās pieredzes skolas pulcējas vienkopus, lai profesionāli sadarbotos, savstarpēji apmainītos ar inovatīvu pieredzi mūsdienīgu stundu plānošanā un īstenošana, atbalsta materiālu un tehnoloģiju izmantošanā, skolēnu intereses veicināšanā par eksaktajām zinātnēm u.c. Iegūtās prasmes un zināšanas Inovatīvās pieredzes skolu skolotāji izmanto tālāk, radot pamatu ilgtspējīgas atbalsta sistēmas izveidei uzsākto reformu dabaszinātnēs un matemātikā ieviešanai katrā skolā, katrā klasē.

Notikumi

23.04.2019
notikumi:

Lasītāju tikšanās „Audiogrāmatu pasaulē” – fragmentu klausīšanās, grāmatu katalogu izpēte ar iespēju lejupielādēt e-grāmatas.

2019/04/01

Zibakcija „Klausāmies audiogrāmatas”

2019/04/01

2.a kl. atklātā stunda latviešu valodā un literatūrā (I.Feoktistova)

2019/04/03

Skolu bibliotekāru tālākizglītības kursi „Bērnu talanta identificēšana un veicināšana izglītības iestādē”

2019/04/03

LAT -2 skolas olimpiāde.

2019/04/04

12.kl. skolēniem tikšanās ar Jaunogres vsk. absolventu, LU studentu Ņ.Ivakinu „Studiju iespējas LU"

2019/04/04

Skolēnu parlamenta darba sēde.

2019/04/04

6.kl.viktorīna angļu valodā „Spelling bee”

2019/04/04

Ogres novada VPII sporta spēles

2019/04/05

Ogres novada skolu pašpārvalžu seminārs

2019/04/09

4.a un 4.b kl. karjeras izglītības projekta ietvaros mācību centrā „Lielvārds” nodarbības „Kā kļūt par inženierzinātņu nozares speciālistu”

2019/04/09

5.-6. kl. skolas Teātra diena.

2019/04/09

3.b kl.atklātā stunda matemātikā (A.Trušele)

2019/04/10

Informātikas olimpiāde 5.-7.klasei

2019/04/10

6.-9. kl. meitenēm Ogres novada mājturības olimpiāde.

2019/04/10

5.-7.kl. apspriede pie direktora vietnieces par nepietiekamiem mācību sasniegumiem, neattaisnotiem mācību kavējumiem, skolas iekšējās kārtības noteikumu rupjiem pārkāpumiem, piedaloties mācību priekš

2019/04/10

4.a kl. skolēnu dalība IEA TIMSS 2019 pamatpētījumā

2019/04/11

Jaunogres vidusskolas organizēts pētnieku konkurss Ogres novada skolu izglītojamajiem „Prasmju lego”

2019/04/11

9.-11.kl. skolas Teātra diena.

2019/04/11

Latvijas Skolēnu 43.zinātniski pētniecisko darbu konference ( 3.posms )

2019/04/12

6.a kl. atklātā stunda latviešu valodā un literatūrā.(L.Kuģeniece)

2019/04/12

8.b un 10.a kl. karjeras izglītības projekta ietvaros ekskursija uz Rīgas HES un sadzīves atkritumu poligonu „Getliņi EKO”

2019/04/12

7.- 8.kl. skolas Teātra diena.

2019/04/12

8.a un 8.b kl. Pašvaldības projekta „Pasākumi veselības veicināšanai un profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem” ietvaros nodarbība atkarību riska uzvedības paradumu mazināšanai pusaudžiem un jaunie

2019/04/16

Skolas krievu valodas olimpiāde sākumskolā.

2019/04/16

9.kl. viktorīna krievu literatūrā A.Puškina „Kapteiņa meita” romāna izzināšanai.

2019/04/16

AG „Nav pēc kārtas” – pārdomas par izglītību un kultūru pēc tikšanās ar Mihailu Kaziniku – mūziķi, mākslas zinātnieku, pedagogu.

2019/04/16

Vecāku diena

2019/04/17

9.a, 9.b kl. Pašvaldības projekta „Pasākumi veselības veicināšanai un profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem” ietvaros nodarbība atkarību riska uzvedības paradumu mazināšanai pusaudžiem un jaunieši

2019/04/17

Skolas matemātikas olimpiāde sākumskolā.

2019/04/17

1.kl.vecāku tematiskā kopsapulce „Lasīšana un lasītprasme”

2019/04/17

7.a, 7.b un 7.c kl. Pašvaldības projekta „Pasākumi veselības veicināšanai un profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem” ietvaros interaktīva, informatīvi izglītojoša nodarbība par zēnu un meiteņu hig

2019/04/18

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkursa noslēguma pasākums – uzvarētāju apbalvošana.

2019/04/18

Ogres novada sacīkstes peldēšanā 8.-12.kl

2019/04/18

7.a kl. karjeras izglītības projekta ietvaros ekskursija uz "SierŠtelli" "Pārtikas ražošana mūsu novadā"

2019/04/18

10.-12.kl. aktivitāte „Lieldienu detektīvs”

2019/04/18

Bibliotekāra stunda 4.kl.skolēniem „Lietuviešu autora Ķēstuta Kasparaviča stāsti”, (Baltu valstu literatūras nedēļas” projekta ietvaros)

2019/04/23

A.Valtnera Latvijas skolēnu konkurss „Pazīsti savu organismu”

2019/04/24

Pieredzes apmaiņas brauciens matemātikas un dabaszinību skolotājiem uz Liepājas Valsts 1.ģimnāziju.

2019/04/24

Ogres novada sacīkstes „Pavasara kross” 2.-12.klašu skolēniem.

2019/04/24

.a kl. atklātā stunda latviešu valodā un literatūrā.(V.Lazdiņa)

2019/04/24

5.a kl. atklātā integrētā stunda latviešu valodā un dabaszinībās.(G,Maņkova, A.Roddate)

2019/04/25

6.c kl. atklātā stunda matemātikā.(S.Lazareva)

2019/04/25

Topošajiem vidusskolēniem A t v ē r t o d u r v j u dienas pasākums, iepazīstoties ar Jaunogres vidusskolas izglītības piedāvājuma klāstu.

2019/04/25

7.c kl. atklātā stunda matemātikā.(Ž.Sulojeva)

2019/04/25

Dalība starptautiskajā konferencē par atbalsta sniegšanu bērniem ar īpašām vajadzībām.(I.Aleksandrenkova, Ē.Muravjova, A.Čerņavska, E.Kaminska)

2019/04/25

Lielā pavasara talka Jaunogres vsk. teritorijā un Ogres Zilo kalnu dabas parkā.

2019/04/26

LBS organizētā 5.mazākumtautību skolu skolēnu skatuves runas mākslas konkursa „Es runāju latviski” 3.kārta.

2019/04/27

12.kl skolēniem lekcija „Dokumentu iesniegšanas kārtība, stājoties augstskolā”.

2019/04/29

12.a kl. atklātā stunda mazākumtautību ( krievu ) valodā , literatūrā un Latvijas un pasaules vēsturē.(R.Ivančenko, A.Paškoviča)

2019/04/29

9. a un 10.a kl. radošā darbnīca „Mana runa pārliecina” (projekta „Latvijas skolas somas” ietvaros)

2019/04/29

4.b kl. atklātā stunda sociālajās zinībās.(R.Pokidova)

2019/04/30

11. a un 12.a kl. radošā darbnīca „Mana runa pārliecina” (projekta „Latvijas skolas somas” ietvaros)

2019/04/30

11.a kl.atklātā stunda angļu valodā.(D.Zilberte)

2019/04/30