2017 gads
Jauniešu līdzdalība kopienu attīstībā
Izglītības attīstības centrs (IAC) 2017. gada martā uzsācis īstenot projektu “Jauniešu līdzdalība kopienu attīstībā” (Nr.2017.LV/NVOF/PSA/005/02). Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Projekta mērķis ir sekmēt iedzīvotāju ilgtspējīgu iesaistīšanos sabiedriskajos procesos, īstenojot izglītojošas, uz sadarbību un pilsonisko līdzdalību vērstas aktivitātes par demokrātijas, cilvēktiesību un starpkultūru dialoga jautājumiem.
Līdzdalībai projektā tika aicināti pieteikties dažādu mācību priekšmetu skolotāji, klašu audzinātāji un jauniešu darba organizatori no visas Latvijas, no Ogres novada projektā piedalās Jaunogres vidusskolas direktora vietniece un latviešu valodas un literatūras skolotāja Vija Ziemele, apgūstot pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu pilsoniskajā un starpkultūru izglītībā.
Programma paaugstinās dalībnieku profesionālās kompetences par to, kā
  • ­pilnveidot jauniešu pilsonisko attieksmi un  veicināt radošu pedagoģisku darbību,
  • ­saistoši mācīt par pilsonisko līdzdalību, demokrātiju, cilvēktiesībām un starpkultūru dialogu,
  • ­organizēt pilsoniskās līdzdalības un simulāciju aktivitātes, kā jauniešus atbalstīt  aktīvi līdzdarboties  sabiedrības dzīvē,
  • ­īstenot aktivitātes vietējas kopienās un sadarboties ar vietējo sabiedrību,
  • stiprināt piederības sajūtu Latvijas valstij un veicināt Latvijas valsts vērtību izpratni,
  • ­veidot atbildības ētiku un atbildīgu rīcību par līdzcilvēkiem, vietējo kopienu un valsti.
    Programmas apguves kursos ir iegūti mācību materiāli un metodisko aktivitāšu apraksti darbam klasēs gan dažādos mācību priekšmetos, gan audzināšanas stundās un ārpusklases aktivitātēs. Kursu programma ietver mācību materiālu aprobāciju skolās un dalībnieku pieredzes apmaiņu, tāpēc tiks aicināti uz praktiskajām nodarbībām ne tikai Jaunogres vidusskolas, bet arī citu Ogres novada skolu skolotāji.

Notikumi

16.12.2018
notikumi:

Starpinstitucionālā tikšanās ar Ogres novada Sociālā dienesta pārstāvjiem par sadarbības un atbalsta jautājumiem izglītojamajiem, to vecākiem risināšanu

2018/12/03

Skolēnu parlamenta darba sēde.

2018/12/04

Matemātikas olimpiāde 4. klašu skolēniem “Tik vai… Cik?” ( 2.kārta)

2018/12/05

RD skolēniem „Ziemassvētku dekoru izgatavošanas darbnīca”

2018/12/05

8.-12.kl. spēle „Mafija”

2018/12/06

Skolas vestibila dekorēšana Ziemassvētkiem

2018/12/10

Karjeras izglītības ietvaros 7.c kl. „Kā kļūt par inženierzinātņu nozares speciālistu?”

2018/12/11

Vecāku diena

2018/12/12

3.a kl. atklātā stunda sociālajās zinībās

2018/12/12

5.kl. konkurss angļu valodā „Valodu ekspresis”

2018/12/13

Atbalsta komisijas darba sēde.

2018/12/13

12.a kl. Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstādes „Latvijas māksla 19.-20.gs.” un Latvijas Nacionālā vēstures muzeja izstādes „ Mode Latvijā un Eiropā 17.-20.gs.” apmeklējums. ( projekta „Latvijas

2018/12/14

1.b kl. atklātā stunda matemātikā.

2018/12/14

Seminārs izglītības iestāžu vadītājiem

2018/12/14

1.- 4. klasēm tematiskais zinātniskais šovs “Laboratorium.lv “ (projekta „Latvijas skolas soma” ietvaros)

2018/12/17

Skolas diagnosticējošais darbs Latvijas vēsturē 9.klasēm.

2018/12/18

4.a kl. Ziemassvētkiem veltīts pasākums

2018/12/18

1.- 4.kl., pedagoģiskās padomes sēde „ Izvērtējums un analīze par izglītojamo 1.semestra noslēguma mācību un audzināšanas darba rezultātiem”

2018/12/18

1.-4. klašu Ziemassvētkiem veltīts pasākums

2018/12/19

7.a, b klases radošu darbu skate informātikā

2018/12/19

5.- 12.kl., pedagoģiskās padomes sēde „ Izvērtējums un analīze par izglītojamo 1.semestra noslēguma mācību un audzināšanas darba rezultātiem”

2018/12/19

Seminārs ekonomikas un sociālo zinību skolotājiem.

2018/12/19

10. -12.kl. tematiskā Ziemassvētku balle

2018/12/20

Supervīzija skolu psihologiem

2018/12/20

5.-8. klasēm Jaungada pasākums

2018/12/21

Liecību izsniegšana un 1. semestra mācību rezultātu apkopojums.

2018/12/21

Atbalsta komandas speciālistu pieredzes apmaiņas izbraukuma seminārs

2018/12/27

Jaunogres vidusskolas skolotāju ansambļa „Vālodzīte” koncerts „Laimīgu Jauno gadu, draugi!”

2018/12/27

5.a , 5.b kl. M.Čehova Rīgas Krievu teātra apmeklējums, izrāde „Sniega karaliene”

2018/12/27