2018 gads
Jaunogres vidusskola projektā “UZZINĀT UN DALĪTIES JAUNIEŠU SADARBĪBĀ”
Jaunogres vidusskolas komanda iesaistījusies šajā projektā, piesakoties dalībai pasākumu ciklā, kas norisināsies trīs svētdienas: 30. septembrī, 7. un 14. oktobrī. Galvenais projekta mērķis: veicināt Latvijas jaunatnes integrāciju un zināšanas par dažādu tautu ieguldījumu Latvijas kultūrā un vēsturē.
Projekta "Uzzināt un dalīties jauniešu sadarbībā" mērķis ir Latvijā dzīvojošo mazākumtautību skolas vecuma bērnu un jauniešu iekļaušanās un sadarbība Latvijas sabiedrībā, stiprinot piederības sajūtu Latvijas valstij. Projekta ietvaros tiek veicināta izpratne par dažādu valstu tautu unikalitātes pienesumu Latvijas sabiedrības kopējam labumam, tās kultūrai, vēsturei un politikai. Projekta pasākumi veicina apziņu par mazākumtautību bērnu un jauniešu iesaistīšanās lomu sabiedriskajos procesos, īsteno savstarpēju sadarbību veicinošas aktivitātes uz savstarpēji vienojošām vērtībām.
Projekta "Uzzināt un dalīties jauniešu sadarbībā" mērķa grupa ir mazākumtautību un latviešu valodas plūsmas skolu jaunatne (50 dalībnieki), kas pārstāv latviešu skolēnus (50%) un mazākumtautību (krievu, ukraiņu, poļu, lietuviešu, igauņu u.c.) skolēnus (50%) vecumā no 10 -16 gadiem (pamatskolas un vidusskolas bērni un jaunieši), kā arī netiešā mērķauditorija – dalībnieku (tiešās mērķa grupas) ģimenes locekļi, radi, draugi, pedagogi – 200 personas, kuri gūst netiešu labumu no dalībnieku iesaistes - palielinās pilsoniskās iesaistes izpratnes līmenis, informācijas apjoms un saliedētas sabiedrības un patriotisma izpratne.
Lai sasniegtu projekta mērķi, izvirzīti šādi apakšmērķi:
• Organizēt saliedējošu aktivitāti „Unikāli Latvijā" ar integrācijas tematiku, kā arī integrējošas tematiskās sadarbības ekspedīcijas ar uzdevumiem (2 pilnas dienas: „Dažādība Latvijā" un „Esam un būsim") latviešu un mazākumtautību bērniem, jauniešiem (25 latvieši/ 25 mazākumtautību pārstāvji vecumā no 10 – 16 g.v.) uz Latvijas reģioniem, kur tiks apmeklētas mazākumtautību pārstāvju piemiņas vietas, mazākumtautību radīti vai tiem veltīti vēsturiski objekti (mazākumtautību izcelsmes Latvijas kultūras un politikas darbinieku devuma Latvijai apzināšana).
• Sagatavot izglītojošu spēli "Integrācijas ALIAS": Latvijas vēsture ar mazākumtautību ieguldījumu (no Saules kaujām līdz Baltijas ceļam); Latvijas kultūra; Latvijas bizness un tautsaimniecība. Spēle būs pieejama kā izglītojošs, jauniešiem saistošs palīglīdzeklis informācijas iegūšanai pilsoniskās izglītības kontekstā
• Īstenot noslēguma starpkultūru sadarbības praksi/ zināšanu viktorīnu "Integrācijas ALIAS mums un jums", kā arī svinīgu kultūras/pilsoniskās iesaistes apmaiņas pasākumu, piedaloties izcilai personībai Latvijas jauno laiku vēsturē.
• Piedalīties programmas "Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma" noslēguma pasākumā, sniegt prezentāciju par projekta mērķu sasniegšanu.
Projekts tiek īstenots sadarbībā starp Rīgas Vācu kultūras biedrību un biedrību pamatskolas "Rīdze" attīstībai.
Ieskatam projekta aktivitātēs – fotogrāfijas no 30.septembra pasākumiem Jaunogres vidusskolā un brauciena uz Cēsīm, kuros piedalījās 9 Jaunogres vidusskolas skolēni: Aleksandra Bobrova, Viktorija Galaktionova, Viktorija Kondrašova, Tatjana Paškoviča, Alīna Suvorova, Remira Šakurova, Katrīna Viktorova, Anastasija Ziriņa, Viktorija Zubareva.
Paldies par aktīvu dalību projekta aktivitātēs un tiekamies 7.oktobrī!
Jaunogres vidusskolas projekta grupas vadītāja Vija Ziemele
Projekts tiek īstenots Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma” (SIF) ietvaros
Jaunogres vidusskola vasaras skolā „21.gadsimta prasmes: līdzdalība, sadarbība, vienotība”
Jaunogres vidusskolas komanda no 30.07.2018. – 02.08.2018.  divu cilvēku sastāvā – Irina Aleksandrenkova un Vija Ziemele – piedalījās vasaras skolā, ko organizēja IAC sadarbībā ar British Council. Vasaras skolas programma “Pedagoga profesionālo un personīgo kompetenču pilnveide skolēnu līdzdalības un sadarbības sekmēšanai” ir ļoti saistoša jebkuram pedagogam, tāpēc bijām priecīgas par iespēju piedalīties.
Jautājumu loks, ar kuriem braucām uz vasaras skolu, bija diezgan plašs - efektīvas komandas veidošana un darbība: mērķi, līdzdalība, lomas un sadarbības mehānismi, komunikācija; kritiskās domāšanas prasmes un medijpratība ir viena no svarīgākajām tēmām gan mācību stundās, gan arī audzināšanas darbā, jo lietot medijus, meklēt un analizēt informāciju, kritiski izvērtēt mediju vēstījumus ir būtiski īpaši mazākumtautību skolu audzēkņu vidū, jo tomēr pastāv divas informācijas plūsmas – latviešu un krievu valodā, ļoti bieži pieaug tādas informācijas apjoms, kuras autori nav zināmi vai arī tiem nav redakcionālās atbildības un ētikas kodeksa, bet skolēni un viņu vecāki uzticas šādai informācijai.
Darbojoties vasaras skolas aktivitātēs četru dienu garumā, guvām atbildes ne tikai uz šiem jautājumiem, bet guvām daudz plašākas zināšanas un atziņas visās saturiskajās jomās, kuras tika piedāvātas.
Gūtās zināšanas, prasmes un iemaņas, protams, ir vēlme un nepieciešamība multiplicēt, pēc iespējas, visiem kolēģiem, skolēniem un viņu vecākiem, tāpēc nākošā mācību gada plānā plānojam iekļaut aktivitātes, kas palīdzēs augstāk minēto jautājumu apspriešanai plašākā auditorijā:
 • Medijpratības jautājumu iekļaušana valodu mācību jomu plānojumā;
 • Aktualizēt jautājumus par mācību procesa plānošanu kritiskās domāšanas metodiskajā pieejā pedagoģiskās padomes sēdē;
 • AG nodarbības pedagogiem par kooperatīvo mācīšanos, ņemot vērā kompetenču pieeju mācību saturā;
 • RD nodarbības klašu audzinātāju Metodiskajā komisijā par metodēm komandas darba pilnveidošanai, klases kolektīva saliedēšanai;
 • Debates par vērtību segmentu iezīmēm Latvijā jauktām (pedagogi+skolēni+vecāki) interesentu grupām;
 • Nodarbības par cieņu pret sevi un citiem jauktām (pedagogi+skolēni+vecāki) interesentu grupām;
 • Klases stundu novadīšana par vietas sajūtu un izjūtu kā veltījumu Ogres pilsētas 90 gadu jubilejai;
 • Valodu jomu skolotāju un sākumskolas skolotāju Metodiskās komisijas sēdēs dalīties pieredzē par darba stratēģijām pēc teksta izlasīšanas.

  Darba ritumā droši vien radīsies vēl citas – jaunas un interesantas – idejas…
  Galvenais, lai gūtais darba prieks vasaras nometnē nepazustu ikdienas steigā!

Notikumi

16.12.2018
notikumi:

Starpinstitucionālā tikšanās ar Ogres novada Sociālā dienesta pārstāvjiem par sadarbības un atbalsta jautājumiem izglītojamajiem, to vecākiem risināšanu

2018/12/03

Skolēnu parlamenta darba sēde.

2018/12/04

Matemātikas olimpiāde 4. klašu skolēniem “Tik vai… Cik?” ( 2.kārta)

2018/12/05

RD skolēniem „Ziemassvētku dekoru izgatavošanas darbnīca”

2018/12/05

8.-12.kl. spēle „Mafija”

2018/12/06

Skolas vestibila dekorēšana Ziemassvētkiem

2018/12/10

Karjeras izglītības ietvaros 7.c kl. „Kā kļūt par inženierzinātņu nozares speciālistu?”

2018/12/11

Vecāku diena

2018/12/12

3.a kl. atklātā stunda sociālajās zinībās

2018/12/12

5.kl. konkurss angļu valodā „Valodu ekspresis”

2018/12/13

Atbalsta komisijas darba sēde.

2018/12/13

12.a kl. Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstādes „Latvijas māksla 19.-20.gs.” un Latvijas Nacionālā vēstures muzeja izstādes „ Mode Latvijā un Eiropā 17.-20.gs.” apmeklējums. ( projekta „Latvijas

2018/12/14

1.b kl. atklātā stunda matemātikā.

2018/12/14

Seminārs izglītības iestāžu vadītājiem

2018/12/14

1.- 4. klasēm tematiskais zinātniskais šovs “Laboratorium.lv “ (projekta „Latvijas skolas soma” ietvaros)

2018/12/17

Skolas diagnosticējošais darbs Latvijas vēsturē 9.klasēm.

2018/12/18

4.a kl. Ziemassvētkiem veltīts pasākums

2018/12/18

1.- 4.kl., pedagoģiskās padomes sēde „ Izvērtējums un analīze par izglītojamo 1.semestra noslēguma mācību un audzināšanas darba rezultātiem”

2018/12/18

1.-4. klašu Ziemassvētkiem veltīts pasākums

2018/12/19

7.a, b klases radošu darbu skate informātikā

2018/12/19

5.- 12.kl., pedagoģiskās padomes sēde „ Izvērtējums un analīze par izglītojamo 1.semestra noslēguma mācību un audzināšanas darba rezultātiem”

2018/12/19

Seminārs ekonomikas un sociālo zinību skolotājiem.

2018/12/19

10. -12.kl. tematiskā Ziemassvētku balle

2018/12/20

Supervīzija skolu psihologiem

2018/12/20

5.-8. klasēm Jaungada pasākums

2018/12/21

Liecību izsniegšana un 1. semestra mācību rezultātu apkopojums.

2018/12/21

Atbalsta komandas speciālistu pieredzes apmaiņas izbraukuma seminārs

2018/12/27

Jaunogres vidusskolas skolotāju ansambļa „Vālodzīte” koncerts „Laimīgu Jauno gadu, draugi!”

2018/12/27

5.a , 5.b kl. M.Čehova Rīgas Krievu teātra apmeklējums, izrāde „Sniega karaliene”

2018/12/27