Dzīvot, mācīties un strādāt KOPĀ (Jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projekts)
Dzīvot, mācīties un strādāt KOPĀ (Jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projekts)
Living, learning and working TOGETHER. Youth integration and empowerment project
Projektu īsteno Izglītības attīstības centrs sadarbībā ar British Counil Latvia
Balstoties uz iepriekšējos gados gūto pieredzi, Izglītības attīstības centrs (IAC) sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā 2018.gada novembrī uzsāk īstenot  jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projektu “Dzīvot, mācīties un strādāt KOPĀ”.
Projekta mērķis
Sniegt jauniešiem un pedagogiem no dažādām Latvijas skolām daudzveidīgas iespējas iesaistīties interaktīvās, jēgpilnās darbībās kopā ar vienaudžiem un kolēģiem no citām skolām, lai papildinātu zināšanas un izpratni par Latviju Eiropas un globālo vērtību kontekstā, spēcinātu piederības sajūtu un izprastu izvēļu un iespēju dažādību, kas rada pamatus katra personīgajai un sabiedrības kopīgajai nākotnei.
Pieeja un uzdevumi
Daudzveidīgās darbībās gan skolēni, gan skolotāji pilnveidos kritiskās domāšanas, medijpratības, kultūras izpratnes un izpausmes, dizaina domāšanas, debašu, viedokļu apmaiņas, sadarbības un citas kompetences, kas nepieciešamas personīgo un profesionālo mērķu sasniegšanai un sociālās saskaņas vairošanai tiesiskā un demokrātiskā valstī, tai skaitā klases, skolas un kopienas līmenī. Īpaša uzmanība tiks veltīta plaisas mazināšanai starp skolām, kas īsteno dažādas, tai skaitā mazākumtautību izglītības programmas.
 
Kopīgās norisēs dažādu skolu skolēni un skolotāji pārliecināsies, ka dažādu kultūru iepazīšana un izpratne, refleksija un jauniegūto iespaidu salāgošana ar savām vērtībām, kā arī veselīga atvērtība dažādībai ir resurss, kas spēcina gan indivīda, gan sabiedrības pozīcijas mūsdienu dinamiskajā pasaulē. Norises izies arī ārpus izglītības iestāžu robežām, radot iespējas sadarboties ar dažādiem kopienas cilvēkiem un tā caur personīgo, profesionālo un pilsonisko prizmu pilnveidojot savas zināšanas, prasmes un attieksmes.
Projekta norise plānota no 2019.gada janvāra līdz 2020.gada martam.
Projekta dalībnieki
Projektā tiek aicinātas iesaistīties 15 skolas, kas ieinteresētas pilnveidot savu spēju gan tiešajā mācību procesā, gan audzināšanas un ārpusstundu darbā, kā arī apkārtējās kopienas ietvaros sekmēt jēgpilnu jauniešu līdzdalību kā pamatu saliedētai sabiedrībai. Katru skolu pārstāvēs komanda, kuras sastāvā būs skolas administrācijas pārstāvis, viens pedagogs un divi jaunieši vecumā no14 līdz 20 gadiem.
Jaunogres vidusskolas komanda: Vija Ziemele, Irina Aleksandrenkova, 8.b klases skolnieks Timurs Lomidze un 10. klases skolnieks Daniils Seliverstovs.
Darbosies arī pieredzēju pedagogu grupa, kas pilnveidos prasmes sniegt atbalstu kolēģiem un veicināt sadarbību skolu un kopienu līmenī. Iegūtās zināšanas un pieredze tiks izplatīta katrā no skolām, apkārtējā kopienā un plašākā sabiedrībā tā radot ietekmi plašā lokā.
Galvenās norises:
 • trīs dienu kapacitātes celšanas izglītojošs seminārs 2019.gada janvārī - februārī
 • Latvijas izzināšanas braucieni skolēniem un pedagogiem 2019.gada martā - oktobrī
 • vietējo kopienas projektu īstenošana 2019.gada februārī - aprīlī
 • skolu pieredzes apmaiņas vizītes 2019.gada februārī  - aprīlī
 • Vasaras skola 2019.gada augustā
 • sarunu festivāls „Lampa” Cēsīs 2019.gada 28.-29. jūnijā
 • tālākizglītības semināri pedagogiem
 • skolu /kopienu pasākumi 2019.gada 2019.gada septembrī - novembrī
 • noslēguma konference 2019.gada novembrī - decembrī
 • pieredzes apkopojuma veidošana un publiskošana 2020.gada janvārī - februārī
 • publicitātes nodrošināšana 
Plānotie ieguvumi:
 • zināšanas, prasmes un pieredze kritiskās domāšanas, mēdijpratības, informācijas iegūšanas un apstrādes, kultūras izpratnes un izpausmes, līdzdalības sekmēšanas un citos jautājumos kā pamats tālākai inovatīvai darbībai skolas ikdienas darbā
 • interaktīva mācību metodika, jo īpaši pilsoniskās audzināšanas un vērtībizglītības jomā, t.sk., īstenojot to neformālā vidē
 • Latvijas iepazīšana interaktīvā veidā, reflektējot par dažādību, vērtību un inovāciju mijattiecībām
 • tikšanās ar dažādu jomu ekspertiem, kas palīdzēs plānot un īstenot uz skolēnu iesaisti un pilsonisko līdzdalību vērstas darbības
 • iepazīšanās un sadarbība ar citu skolu jauniešiem un pedagogiem
 • pilnveidotas prasmes dalīties ar iegūto pieredzi ar kolēģiem un citiem interesentiem vietējā kopienā, citās skolās 
Projekta vadības komanda
 
Projekta vadītāja   Linda Kluša
Programmas satura un metodikas ekspertes Aija Tūna un Iveta Vērse
Grāmatvede  Aija Rusiņa
Asistente  Līga Puniņa
 
Avots: www. iac.edu.lv

Pirmā lielā aktivitāte skolu komandām bija  trīs dienu kapacitātes celšanas izglītojošs seminārs 2019.gada 31.janvārī – 2.februārī, kura laikā tika gūtas plašākas zināšanas, prasmes un iemaņas par medijpratību, pilsonisko izglītību, līdzdalības ietekmi, kultūras un mākslas pieredzi kā mācīšanās sastāvdaļu, dizaina domāšanu, sadarbības plašajām iespējām un citas kompetences, kas nepieciešamas personīgo un profesionālo mērķu sasniegšanai un sociālās saskaņas vairošanai tiesiskā un demokrātiskā valstī, tai skaitā klases, skolas un kopienas līmenī. Nodarbības vadīja IAC treneres Ingūna Irbīte un Daina Zelmene, projekta vadītāja Linda Kluša, programmas satura un metodikas ekspertes Aija Tūna un Iveta Vērse, Biedrības „Zinis” vadītāja Vita Brakovska, Medijpratības centra lektore Tesa Džoula (Tessa Jolls) no ASV, British Council pārstāvniecības Latvijā vadītāja Zane Matesoviča, dizaina biroja H2E līdzdibinātāja, LMA profesore Ingūna Elere, Ķekavas novada Jaunatnes iniciatīvu centra direktore Linda Arhinoviča. Paldies par šīm intensīva darba pilnajām dienām gan nodarbību vadītājiem, gan projekta asistentei Līgai Puniņai!
Skolēniem bija iespēja iepazīties ar teātra sporta metodi, tās saturu, piedaloties improvizācijas teātra treneres Ievas Niedres nodarbībās. Īpaši patīkami bija vērot skolēnu sadarbību no dažādām izglītības iestādēm no visiem Latvijas novadiem.
Atgriežoties skolā, uzsākām plānot aktivitātes, ko vadīsim gan pedagogiem, gan skolēniem: seminārnodarbības par medijpratību, aktivitātes skolēniem, izmantojot teātra sporta metodi, PechaKucha pēcpusdienu u.c.
Projekta norise plānota no 2019.gada janvāra līdz 2020.gada martam.
 
Skolas komandas koordinatore Vija Ziemele

Notikumi

23.04.2019
notikumi:

Lasītāju tikšanās „Audiogrāmatu pasaulē” – fragmentu klausīšanās, grāmatu katalogu izpēte ar iespēju lejupielādēt e-grāmatas.

2019/04/01

Zibakcija „Klausāmies audiogrāmatas”

2019/04/01

2.a kl. atklātā stunda latviešu valodā un literatūrā (I.Feoktistova)

2019/04/03

Skolu bibliotekāru tālākizglītības kursi „Bērnu talanta identificēšana un veicināšana izglītības iestādē”

2019/04/03

LAT -2 skolas olimpiāde.

2019/04/04

12.kl. skolēniem tikšanās ar Jaunogres vsk. absolventu, LU studentu Ņ.Ivakinu „Studiju iespējas LU"

2019/04/04

Skolēnu parlamenta darba sēde.

2019/04/04

6.kl.viktorīna angļu valodā „Spelling bee”

2019/04/04

Ogres novada VPII sporta spēles

2019/04/05

Ogres novada skolu pašpārvalžu seminārs

2019/04/09

4.a un 4.b kl. karjeras izglītības projekta ietvaros mācību centrā „Lielvārds” nodarbības „Kā kļūt par inženierzinātņu nozares speciālistu”

2019/04/09

5.-6. kl. skolas Teātra diena.

2019/04/09

3.b kl.atklātā stunda matemātikā (A.Trušele)

2019/04/10

Informātikas olimpiāde 5.-7.klasei

2019/04/10

6.-9. kl. meitenēm Ogres novada mājturības olimpiāde.

2019/04/10

5.-7.kl. apspriede pie direktora vietnieces par nepietiekamiem mācību sasniegumiem, neattaisnotiem mācību kavējumiem, skolas iekšējās kārtības noteikumu rupjiem pārkāpumiem, piedaloties mācību priekš

2019/04/10

4.a kl. skolēnu dalība IEA TIMSS 2019 pamatpētījumā

2019/04/11

Jaunogres vidusskolas organizēts pētnieku konkurss Ogres novada skolu izglītojamajiem „Prasmju lego”

2019/04/11

9.-11.kl. skolas Teātra diena.

2019/04/11

Latvijas Skolēnu 43.zinātniski pētniecisko darbu konference ( 3.posms )

2019/04/12

6.a kl. atklātā stunda latviešu valodā un literatūrā.(L.Kuģeniece)

2019/04/12

8.b un 10.a kl. karjeras izglītības projekta ietvaros ekskursija uz Rīgas HES un sadzīves atkritumu poligonu „Getliņi EKO”

2019/04/12

7.- 8.kl. skolas Teātra diena.

2019/04/12

8.a un 8.b kl. Pašvaldības projekta „Pasākumi veselības veicināšanai un profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem” ietvaros nodarbība atkarību riska uzvedības paradumu mazināšanai pusaudžiem un jaunie

2019/04/16

Skolas krievu valodas olimpiāde sākumskolā.

2019/04/16

9.kl. viktorīna krievu literatūrā A.Puškina „Kapteiņa meita” romāna izzināšanai.

2019/04/16

AG „Nav pēc kārtas” – pārdomas par izglītību un kultūru pēc tikšanās ar Mihailu Kaziniku – mūziķi, mākslas zinātnieku, pedagogu.

2019/04/16

Vecāku diena

2019/04/17

9.a, 9.b kl. Pašvaldības projekta „Pasākumi veselības veicināšanai un profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem” ietvaros nodarbība atkarību riska uzvedības paradumu mazināšanai pusaudžiem un jaunieši

2019/04/17

Skolas matemātikas olimpiāde sākumskolā.

2019/04/17

1.kl.vecāku tematiskā kopsapulce „Lasīšana un lasītprasme”

2019/04/17

7.a, 7.b un 7.c kl. Pašvaldības projekta „Pasākumi veselības veicināšanai un profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem” ietvaros interaktīva, informatīvi izglītojoša nodarbība par zēnu un meiteņu hig

2019/04/18

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkursa noslēguma pasākums – uzvarētāju apbalvošana.

2019/04/18

Ogres novada sacīkstes peldēšanā 8.-12.kl

2019/04/18

7.a kl. karjeras izglītības projekta ietvaros ekskursija uz "SierŠtelli" "Pārtikas ražošana mūsu novadā"

2019/04/18

10.-12.kl. aktivitāte „Lieldienu detektīvs”

2019/04/18

Bibliotekāra stunda 4.kl.skolēniem „Lietuviešu autora Ķēstuta Kasparaviča stāsti”, (Baltu valstu literatūras nedēļas” projekta ietvaros)

2019/04/23

A.Valtnera Latvijas skolēnu konkurss „Pazīsti savu organismu”

2019/04/24

Pieredzes apmaiņas brauciens matemātikas un dabaszinību skolotājiem uz Liepājas Valsts 1.ģimnāziju.

2019/04/24

Ogres novada sacīkstes „Pavasara kross” 2.-12.klašu skolēniem.

2019/04/24

.a kl. atklātā stunda latviešu valodā un literatūrā.(V.Lazdiņa)

2019/04/24

5.a kl. atklātā integrētā stunda latviešu valodā un dabaszinībās.(G,Maņkova, A.Roddate)

2019/04/25

6.c kl. atklātā stunda matemātikā.(S.Lazareva)

2019/04/25

Topošajiem vidusskolēniem A t v ē r t o d u r v j u dienas pasākums, iepazīstoties ar Jaunogres vidusskolas izglītības piedāvājuma klāstu.

2019/04/25

7.c kl. atklātā stunda matemātikā.(Ž.Sulojeva)

2019/04/25

Dalība starptautiskajā konferencē par atbalsta sniegšanu bērniem ar īpašām vajadzībām.(I.Aleksandrenkova, Ē.Muravjova, A.Čerņavska, E.Kaminska)

2019/04/25

Lielā pavasara talka Jaunogres vsk. teritorijā un Ogres Zilo kalnu dabas parkā.

2019/04/26

LBS organizētā 5.mazākumtautību skolu skolēnu skatuves runas mākslas konkursa „Es runāju latviski” 3.kārta.

2019/04/27

12.kl skolēniem lekcija „Dokumentu iesniegšanas kārtība, stājoties augstskolā”.

2019/04/29

12.a kl. atklātā stunda mazākumtautību ( krievu ) valodā , literatūrā un Latvijas un pasaules vēsturē.(R.Ivančenko, A.Paškoviča)

2019/04/29

9. a un 10.a kl. radošā darbnīca „Mana runa pārliecina” (projekta „Latvijas skolas somas” ietvaros)

2019/04/29

4.b kl. atklātā stunda sociālajās zinībās.(R.Pokidova)

2019/04/30

11. a un 12.a kl. radošā darbnīca „Mana runa pārliecina” (projekta „Latvijas skolas somas” ietvaros)

2019/04/30

11.a kl.atklātā stunda angļu valodā.(D.Zilberte)

2019/04/30