Par projektu „PuMPuRS” – „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001
Par projektu „PuMPuRS” – „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001
Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Jaunogres vidusskola iesaistījās projekta PuMPuRS īstenošanā no 01.02.2019. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Galvenais projekta fokuss ir uz ilgtspējīga visaptveroša mehānisma radīšanu, veidojot atbalstošu un iekļaujošu skolas vidi ikvienam skolēnam.
Mērķgrupa:
vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei
profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam (arī vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas). 
Projekta īstenošanas laiks: 03/2017–12/2022
2018.2019.mācību gada 2.semestrī  Jaunogres vidusskolā projektā darbojas 12 pedagogi, atbalstu saņēma 22 izglītojamie.  Analizējot atbalsta nepieciešamības lielumu, var secināt, ka šobrīd pedagogu un atbalsta personāla resursi ir nepietiekami, lai palīdzētu visiem izglītojamiem, kuram ir identificētas problēmas. Tomēr konsultatīvais atbalsts, kurš jau tika sniegts mūsu skolēniem, palīdz pārvarēt grūtības matemātikā, latviešu, krievu un angļu valodās, vēsturē, ka ari saņemt psiholoģisko atbalstu.
 
 Projekta koordinatore Jaunogres vidusskolā I.Aleksandrenkova
 
http://pumpurs.lv/lv/par-projektu

Notikumi

23.04.2019
notikumi:

Lasītāju tikšanās „Audiogrāmatu pasaulē” – fragmentu klausīšanās, grāmatu katalogu izpēte ar iespēju lejupielādēt e-grāmatas.

2019/04/01

Zibakcija „Klausāmies audiogrāmatas”

2019/04/01

2.a kl. atklātā stunda latviešu valodā un literatūrā (I.Feoktistova)

2019/04/03

Skolu bibliotekāru tālākizglītības kursi „Bērnu talanta identificēšana un veicināšana izglītības iestādē”

2019/04/03

LAT -2 skolas olimpiāde.

2019/04/04

12.kl. skolēniem tikšanās ar Jaunogres vsk. absolventu, LU studentu Ņ.Ivakinu „Studiju iespējas LU"

2019/04/04

Skolēnu parlamenta darba sēde.

2019/04/04

6.kl.viktorīna angļu valodā „Spelling bee”

2019/04/04

Ogres novada VPII sporta spēles

2019/04/05

Ogres novada skolu pašpārvalžu seminārs

2019/04/09

4.a un 4.b kl. karjeras izglītības projekta ietvaros mācību centrā „Lielvārds” nodarbības „Kā kļūt par inženierzinātņu nozares speciālistu”

2019/04/09

5.-6. kl. skolas Teātra diena.

2019/04/09

3.b kl.atklātā stunda matemātikā (A.Trušele)

2019/04/10

Informātikas olimpiāde 5.-7.klasei

2019/04/10

6.-9. kl. meitenēm Ogres novada mājturības olimpiāde.

2019/04/10

5.-7.kl. apspriede pie direktora vietnieces par nepietiekamiem mācību sasniegumiem, neattaisnotiem mācību kavējumiem, skolas iekšējās kārtības noteikumu rupjiem pārkāpumiem, piedaloties mācību priekš

2019/04/10

4.a kl. skolēnu dalība IEA TIMSS 2019 pamatpētījumā

2019/04/11

Jaunogres vidusskolas organizēts pētnieku konkurss Ogres novada skolu izglītojamajiem „Prasmju lego”

2019/04/11

9.-11.kl. skolas Teātra diena.

2019/04/11

Latvijas Skolēnu 43.zinātniski pētniecisko darbu konference ( 3.posms )

2019/04/12

6.a kl. atklātā stunda latviešu valodā un literatūrā.(L.Kuģeniece)

2019/04/12

8.b un 10.a kl. karjeras izglītības projekta ietvaros ekskursija uz Rīgas HES un sadzīves atkritumu poligonu „Getliņi EKO”

2019/04/12

7.- 8.kl. skolas Teātra diena.

2019/04/12

8.a un 8.b kl. Pašvaldības projekta „Pasākumi veselības veicināšanai un profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem” ietvaros nodarbība atkarību riska uzvedības paradumu mazināšanai pusaudžiem un jaunie

2019/04/16

Skolas krievu valodas olimpiāde sākumskolā.

2019/04/16

9.kl. viktorīna krievu literatūrā A.Puškina „Kapteiņa meita” romāna izzināšanai.

2019/04/16

AG „Nav pēc kārtas” – pārdomas par izglītību un kultūru pēc tikšanās ar Mihailu Kaziniku – mūziķi, mākslas zinātnieku, pedagogu.

2019/04/16

Vecāku diena

2019/04/17

9.a, 9.b kl. Pašvaldības projekta „Pasākumi veselības veicināšanai un profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem” ietvaros nodarbība atkarību riska uzvedības paradumu mazināšanai pusaudžiem un jaunieši

2019/04/17

Skolas matemātikas olimpiāde sākumskolā.

2019/04/17

1.kl.vecāku tematiskā kopsapulce „Lasīšana un lasītprasme”

2019/04/17

7.a, 7.b un 7.c kl. Pašvaldības projekta „Pasākumi veselības veicināšanai un profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem” ietvaros interaktīva, informatīvi izglītojoša nodarbība par zēnu un meiteņu hig

2019/04/18

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkursa noslēguma pasākums – uzvarētāju apbalvošana.

2019/04/18

Ogres novada sacīkstes peldēšanā 8.-12.kl

2019/04/18

7.a kl. karjeras izglītības projekta ietvaros ekskursija uz "SierŠtelli" "Pārtikas ražošana mūsu novadā"

2019/04/18

10.-12.kl. aktivitāte „Lieldienu detektīvs”

2019/04/18

Bibliotekāra stunda 4.kl.skolēniem „Lietuviešu autora Ķēstuta Kasparaviča stāsti”, (Baltu valstu literatūras nedēļas” projekta ietvaros)

2019/04/23

A.Valtnera Latvijas skolēnu konkurss „Pazīsti savu organismu”

2019/04/24

Pieredzes apmaiņas brauciens matemātikas un dabaszinību skolotājiem uz Liepājas Valsts 1.ģimnāziju.

2019/04/24

Ogres novada sacīkstes „Pavasara kross” 2.-12.klašu skolēniem.

2019/04/24

.a kl. atklātā stunda latviešu valodā un literatūrā.(V.Lazdiņa)

2019/04/24

5.a kl. atklātā integrētā stunda latviešu valodā un dabaszinībās.(G,Maņkova, A.Roddate)

2019/04/25

6.c kl. atklātā stunda matemātikā.(S.Lazareva)

2019/04/25

Topošajiem vidusskolēniem A t v ē r t o d u r v j u dienas pasākums, iepazīstoties ar Jaunogres vidusskolas izglītības piedāvājuma klāstu.

2019/04/25

7.c kl. atklātā stunda matemātikā.(Ž.Sulojeva)

2019/04/25

Dalība starptautiskajā konferencē par atbalsta sniegšanu bērniem ar īpašām vajadzībām.(I.Aleksandrenkova, Ē.Muravjova, A.Čerņavska, E.Kaminska)

2019/04/25

Lielā pavasara talka Jaunogres vsk. teritorijā un Ogres Zilo kalnu dabas parkā.

2019/04/26

LBS organizētā 5.mazākumtautību skolu skolēnu skatuves runas mākslas konkursa „Es runāju latviski” 3.kārta.

2019/04/27

12.kl skolēniem lekcija „Dokumentu iesniegšanas kārtība, stājoties augstskolā”.

2019/04/29

12.a kl. atklātā stunda mazākumtautību ( krievu ) valodā , literatūrā un Latvijas un pasaules vēsturē.(R.Ivančenko, A.Paškoviča)

2019/04/29

9. a un 10.a kl. radošā darbnīca „Mana runa pārliecina” (projekta „Latvijas skolas somas” ietvaros)

2019/04/29

4.b kl. atklātā stunda sociālajās zinībās.(R.Pokidova)

2019/04/30

11. a un 12.a kl. radošā darbnīca „Mana runa pārliecina” (projekta „Latvijas skolas somas” ietvaros)

2019/04/30

11.a kl.atklātā stunda angļu valodā.(D.Zilberte)

2019/04/30