Projekts “Atvērta platforma līdzdarbīgai dabaszinātņu izglītībai pilsētā”
Projekts “Atvērta platforma līdzdarbīgai dabaszinātņu izglītībai pilsētā”


Sākot ar 2020./2021.m.g. Jaunogres vidusskola uzsāk darbu starptautiskā projektā, kura koordinators, sadarbības partneris ir Vides skola „Atvērta platforma līdzdarbīgai dabaszinātņu izglītībai pilsētā” (PULCHRA)(  The Science in the City: Building Participatory Urban Learning Community Hubs through Research and Activation - The PULCHRA project) finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020” saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 824466.
PULCHRA ir ES finansēts projekts ar partneriem no 10 ES dalībvalstīm, kur pilsētu skolu skolēni tiek iedrošināti izpētīt vides un ilgtspējības jautājumus savās pilsētās, galveno uzmanību pievēršot tēmai "Pilsētas kā urbānās ekosistēmas".
Projektā ir izcelti vairāki kopīgi problēmas / iespējas, ar kurām Eiropas pilsētas saskaras pieaugošās urbanizācijas dēļ. Tie ietver vides, sociālos un ekonomiskos aspektus. Projekta partneri izvirzījuši izaicinājumus, kurus iesaistītās skolas varēs izpētīt. Tie palīdzēs:
• veidot labas zināšanas;
• veicināt ekspertu un sabiedrības līdzdalību;
 • iedrošināt aktīvi iesaistīties kopīgas dzīves vides un nākotnes veidošanā.
Katrs projektā iesaistītais partneris izvēlās vienu no piedāvātajiem izaicinājumiem, lai fokusētos uz valsts zinātnes komandām. Jauktās zinātnes komandas, kurās ir skolēni, skolotāji un citas ieinteresētās puses, pēta un dalās ar informāciju par pilsētas izaicinājumiem.
Projekta mājaslapā ( www.pulchra-schools.eu) atrodama informācija par projektu, tā partneriem, jaunumiem un materiāliem, kā arī tur var atrast saites uz sociālajiem medijiem, notikumiem, platformu un lietotni. PULCHRA lietotne ir paredzēta plašākai sabiedrībai. Tā ietver informāciju par pilsētas izaicinājumiem un nodrošina piekļuvi ar projektam saistītām tēmām.
 
Sagatavoja:
direktora vietniece
Iveta Strode

Jaunogres vidusskolas dalībnieku pirmā konference

 
2021. gada 16. februārī Jaunogres vidusskolā norisinājās starptautiskā projekta „Atvērta platforma līdzdarbīgai dabaszinātņu izglītībai pilsētā” ( PULCHRA)  pirmā dalībnieku tiešsaistes ( GoogleMeet platformā) aktivitāte - konference, kuras laikā tika izvērsti aplūkots temats „Rehabilitācijas iespējas, izmantojot sajūtu taku, vietējo iedzīvotāju  veselības veicināšanai ”.
Minētās darba tēmas ietvaros, Jaunogres vidusskolas izglītojamie ir apņēmušies skolas teritorijā izveidot publiski pieejamu baskāju jeb sajūtu taku.
Projekta „Atvērta platforma līdzdarbīgai dabaszinātņu izglītībai pilsētā” (PULCHRA) mērķis ir izmantot atvērtās skolas pieeju, lai veicinātu jaunas zinātniskas atziņas par pilsētu kā ekosistēmu, sekmētu visu vecumu iedzīvotāju līdzdalību zinātniskos atklājumos, veidotu mācīšanās, izpētes un aktivizācijas tīklu, attīstītu zinošas, inovatīvas un līdzdarbīgas kopienas. Šāda pieeja sniedz iespēju veidot atvērtu un iekļaujošu mācību vidi, atbalsta inovatīvu skolu projektu izveidi un nodrošina pieeju visiem sabiedrības locekļiem. Skolēnu projekti risinās aktuālas sabiedrības vajadzības, izmantojot vietējo pieredzi un ekspertus un pašvaldības darbiniekus.
Konferences iesākumā dalībniekus uzrunāja Ogres novada pašvaldības, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs Juris Laizāns, apsveicot jauniešu iniciatīvu, zinātkāri un ieinteresētību pilsētvides uzlabošanā, veselīga dzīvesveida popularizēšanā.
Savukārt Ogres dabas parka “Zilie kalni” aģentūras vadītāja Ieva Kraule, iztirzāja jautājumu par
dabas parka “Zilie kalni” nozīmi un parka teritorijā pieejamo  aktivitāšu dažādību dabā un pilsētvidē. I.Kraukles kundze konferences dalībnieku uzmanību pievērsa Zilo kalnu dabas parka īpatnībām - īpaši aizsargāts dabas objekts, kurš atrodas un iekļaujas pilsētvidē un veido pilsētas ainavu, kā arī informēja par paveikto darbu infrastruktūras uzlabošanas jomā. I.Kraukle izteica gatavību atbalstīt Jaunogres vidusskolas skolēnus - projekta dalībniekus ar savu eksperta pieredzi, zināšanām, kad skolēni izbūvēs sajūtu taku dzīvē.
Pasākuma gaitā ar ziņojumu uzstājās Jaunogres vidusskolas bioloģijas skolotāja Anna Roddate, kura vērsa dalībnieku uzmanību, informējot par infrastruktūras uzlabošanas vajadzībām priekš cilvēkiem ar ierobežotām iespējām, kā arī priekš māmiņām ar mazuļu ratiņiem. Sarunas gaitā A.Roddate nosauca pētniecības ceļā apzinātus kritērijus, kas ir būtiski, uzlabojot trotuāru izbūvi un segumu Ogrē, kā arī  iepazīstināja ar pētnieciskā darba aspektiem minētā jautājuma izzināšanā un izprašanā.
Pasākumā aktīvi iesaistījās un uzstājās arī projekta „PULCHRA” skolēni – projekta dalībnieki - Remira Šakurova, Valērija Fjodorova, sniedzot ieskatu savā zinātniski pētnieciskajā darbā, kurā analizēta paleatīvā aprūpe, arī tās rehabilitācijas iespējas, piemēram, baskāju takas kontekstā, bet
Artjoms Fjodorovs, Adriana Puncule un Vladislavs Lihtenšteins informēja dalībniekus par sajūtu jeb baskāju takas izbūves gaitu Jaunogres vidusskolas teritorijā. Skolēni ziņoja par darba gaitu, kā arī sniedza izzinošu un noderīgu informāciju, jautājuma teorētisko pamatojumu.
Konferences noslēgumā Jaunogres vidusskolas skolēns Ivans Safonovs analizēja jautājumu un iepazīstināja klātesošos ar pētnieciskā darba rezultātu par jautājumu „Eiropas projektu popularizēšanas iespējas masu medijos”.
Pasākuma noslēgumā Jaunogres vidusskolas direktora vietniece Iveta Strode, pateicās skolēniem un skolotājiem, ekspertiem un atbalstītājiem, kā arī sadarbības partnerim - Vides skolai par ieguldīto darbu, laiku , sadarbību un atbalstu, skolēniem novēlēja radošumu ieceres realizācijā.

 
Jaunogres vidusskolas projekta
„Atvērta platforma līdzdarbīgai dabaszinātņu izglītībai pilsētā”
 ( PULCHRA)  ziņu reportieris Dmitrijs Onoprijčuks

 
Zemes dienai veltīts pasākums
izglītības projekta „PULCHRA” ietvaros
 
22.aprīlī, visā pasaulē, arī Jaunogres vidusskolā, kura piedalās starptautiskajā izglītības projektā “PULCHRA”, tika atzīmēta starptautiskā Zemes diena, lai pievērstu sabiedrības uzmanību, kā padarīt dzīvesveidu videi nekaitīgāku, samazinot apkārtējā vidē oglekļa emisijas un veicinot ilgtspējīgu dzīvesveidu. Projekts „PULCHRA” pēta atvērtās izglītības koncepciju, izmantojot tēmu „Pilsētas kā urbānistiskas ekosistēmas”, veido jaunas partnerības vietējās kopienās, lai veicinātu zinātnes izglītību visiem iedzīvotājiem.
Pēc Vides skolas iniciatīvas,  norisinājās projekta „PULCHRA” dalībnieku pasākums- tiešsaistes konference, kuras laikā tika aktualizēti jautājumi par dabas aizsardzības un pētniecības aspektiem pilsētvidē, ka arī par ūdens kvalitāti Latvijā, gan arī par daudzfunkcionāliem lietusūdens novades rīkiem, aplūkots jautājums par transporta ietekmi uz gaisa kvalitāti.
Konferencē, kā eksperts, tika pieaicināts Latvijas Ornitoloģijas biedrības valdes priekšsēdētājs Viesturs Ķerus, kurš pievērsa dalībnieku uzmanību tēmai „Kā organizēt putnu vērošanu pilsētā”, pastāstīja gan par pētniecības niansēm ornitoloģijā, gan arī  raksturoja kā pilsētas, tā arī  citus biotopus.
Rita Birziņa, Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes studiju metodiķe, iztirzāja tēmu “Transports un vide”, iepazīstināja ar veiktajiem pētījumiem, to rezultātiem gaisa monitoringa jomā, detalizēti pievēršoties jautājumam par auto radīto gāzu piesārņojumu, tā ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību, tika spriests, kā iespējams samazināt apkārtējā vidē oglekļa emisijas.
Konferences dalībnieki tika iepazīstināti ar uzņēmuma „Grupa 93” darbību. „Grupa 93” ir pieredzes bagātākā plānošanas kompānija Latvijā pilsētplānošanas jomā, daudz strādā ar attīstības projektiem, sabiedrību, vidi – uzņēmums, kas izceļas ar spēju eksperimentēt, meklēt jaunus risinājumus un sasniegt kvalitatīvu rezultātu. Jurijs Kondratenko, „Grupa 93” projektu vadītājs, ekonomists, aktualizēja tēmu „Daudzfunkcionālie lietusūdens apsaimniekošanas risinājumi - daļa no pieejamas un veselīgas pilsētvides”, paužot domu, ka tradicionālās lietusūdens novadīšanas sistēmas ( ūdens notekas un kolektori) nedarbojas pilnvērtīgi, nepieciešama jauna pieeja, lai nākotnē samazinātu plūdu riskus. Jurijs Kondratenko piedāvāja interesantas, radošas, pat inovatīvas sistēmas, kas nākotnē tiks ieviestas  Latvijā, piemēram, ierīkoti lietus dārzi, ūdenscaurlaidīgie segumi, apzaļumoti jumti. Viena no minētajām inovatīvajām idejām tiek realizēta Rīgā, uzlabojot Skanstes infrastruktūru. 2022. gadā Skanstē plānots izbūvēt bērnu laukumu-rezervuāru, proti, tas būs bērniem drošs rotaļu laukums, taču tiks aprīkots ar īpaši izbūtu nelielu dīķi, kurš lietusgāžu laikā uzkrās ūdeni. J.Kondratenko minēja atsevišķus objektus Latvijā, pilsētas, kur jau pastāv mūsdienīga lietusūdens apsaimniekošana, piemēram, Kandavas parks, Rūjienas kultūras parks, kā arī Ogres promenāde ( pie Ogres upes ).
Ar sasitošu un izzinošu stāstījumu par ūdens kvalitāti Latvijā, skolēnus uzrunāja Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) speciāliste Linda Fibiga. L. Fibiga raksturoja LVĢMC veikto darbu, rūpes par ūdens kvalitāti  Latvijas upēs, kvalitātes pārbaudes niansēm un metodēm.
Mūsu Zeme ir miljardiem gadu sena, tāpēc katras paaudzes, arī mūsu, uzdevums ir saudzēt un aizsargāt dabu, vidi, kurā mītam. Mēs dzīvojam tik skaistā pasaulē, mūsu spēkos ir to saglabāt un nosargāt!
 
Dmitrijs Onoprijčuks ( 11. a )
Jaunogres vidusskola
projekta „PULCHRA”
ziņu reportieris

 
Sajūtu takas atklāšana Jaunogres vidusskolā
2021. gada septembrī Jaunogres vidusskolas skolēni, starptautiskā projekta „PULCHRA” dalībnieki, noslēdza 1. projekta gada darba veikumu, proti, prezentēja izveidoto sajūtu jeb baskāju taku skolas teritorijā, tādējādi aktīvi iesaistoties un sniedzot savu ieguldījumu  kopīgas veselīgas dzīves vides veidošanā Ogres pilsētā, kā arī pilnveidojot skolas fizisko vidi.
2020./2021.m.g. projekta dalībnieki veica dažādas aktivitātes, arī izstrādāja zinātniski pētniecisko darbu, kurā tika analizēta paleatīvā aprūpe, tās rehabilitācijas iespējas, arī  baskāju takas kontekstā. Minēto pētījumu skola piedāvāja Latvijas skolēnu 45.zinātniskajā pētniecības darbu valsts konferencē, iegūstot 1. godalgoto vietu.
Starptautiskā projekta „PULCHRA” dalībnieki, septembrī, sarīkojot sporta un veselības aktivitāti, atklāja sajūtu jeb baskāju taku, aicināja interesentus aktīvi iesaistīties, iepazīt un iziet sajūtu takas posmus, ieklausīties sevī un savās sajūtās.
Pēcāk, sporta un veselības aktivitātes dalībnieki tika lūgti izteikt savu vērtējumu un atziņas par  skolas biedru - projekta „PULCHRA” dalībnieku sasniegto. Apkopojot informāciju, tika iegūti secinājumi un atziņas; lūk, ieskatam dažas no tām:
 - ideāls veids, kā mazināt emocionālo spriedzi, stresu;
 - teorija saskan ar veikumu - labs relaksācijas veids;
 - tas bija jautrs un aizraujošs piedzīvojums;
 - laba pēdu masāža;
 - vislabāk pēdas masē priežu čiekuri, kastaņi un smalkās frakcijas akmentiņi;
 - neparastas sajūtas – kādā takas posmā patīkamas, kādā – sāpīgas;
 - labs un lietderīgs, svarīgi, ka veselīgs brīvā laika pavadīšanas veids.
 - par to informēšu ģimeni un draugus;
 - paldies par neparasto vides objektu, tas ir lielisks!
Jaunogres vidusskola pateicas starptautiskā projekta „PULCHRA” dalībniekiem – skolēniem, skolotājiem, ekspertiem, Vides skolai un visiem atbalstītājiem par ieguldīto darbu un laiku!
Jaunais darba cēliens projekta 2. darba gadā ir uzsākts, par tā gaitu un rezultātiem informēsim!Atvērta platforma līdzdarbīgai dabaszinātņu izglītībai pilsētā
Informācijas buklets
Kas ir PULCHRA?
Tā ir zinātne pilsētā!

PULCHRA ir ES finansēts projekts ar partneriem no 10 ES dalībvalstīm. Pilsētu skolu skolēni tiek iedrošināti izpētīt vides un ilgtspējības jautājumus savās pilsētās, galveno uzmanību pievēršot tēmai "Pilsētas kā urbānās ekosistēmas".
Tas tiks īstenots ar:
Atvērtās skolas pieeju – veicot eksperimentus reālajā dzīvē, sadarbojoties ar vietējām kopienām ar partneru, ekspertu, un citu ieinteresēto personu atbalstu.
Uz dabaszinātnisko izziņu balstītu mācīšanos – izmantojot resursus, materiālus un mācību pieejas, kuras nodrošina PULCHRA.
Pilsētas izaicinājumi
Projektā ir izcelti vairāki kopīgi problēmas / iespējas, ar kurām Eiropas pilsētas saskaras pieaugošās urbanizācijas dēļ. Tie ietver vides, sociālos un ekonomiskos aspektus.
Projekta partneri izvirzījuši izaicinājumus, kurus iesaistītās skolas varēs izpētīt. Tie palīdzēs:
• veidot labas zināšanas;
• veicināt ekspertu un sabiedrības līdzdalību;
• iedrošināt aktīvi iesaistīties kopīgas dzīves vides un nākotnes veidošanā.

Attēla avots: https://www.pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki

Pilsētas izaicinājumi ir izstrādāti saskaņā ar ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem - universālu aicinājumu uz rīcību, lai izbeigtu nabadzību, aizsargātu planētu un uzlabotu ikviena cilvēka dzīvi.

6 pilsētas izaicinājumi:
1. Nodrošināt pilsētas ar enerģiju nekaitējot klimatam
2. Ēkas nākotnes pilsētai
3. Cilvēkiem pieejama veselīga vide pilsētā
4. No atkritumu apglabāšanas līdz resursu efektivitātei - aprites ekonomika pilsētas mērogā
5. Kopienu atbalstoši mobilitātes modeļi pilsētā
6. Inovācijas sociālajam un vides labumam

Latvijas pilsētas izaicinājums 2020-21
Katrs projekta partneris izvēlās vienu no piedāvātajiem izaicinājumiem, lai fokusētos uz valsts zinātnes komandām.
Zinātnes komandas
Jauktās zinātnes komandas, kurās ir skolēni, skolotāji citas ieinteresētās puses, kuri pēta un dalās ar informāciju par pilsētas izaicinājumiem.

Pilsētas izaicinājumu platforma
Tiešsaistes platforma atvieglo informācijas un ideju apmaiņu starp dalībniekiem un partneriem visā PULCHRA tīklā, veicinot projekta atvērtās skolas principa realizāciju.
PULCHRA mājaslapa
Mājaslapa satur informāciju par projektu, tā partneriem, jaunumiem un materiāliem, kā arī tur var atrast saites uz sociālajiem medijiem, notikumiem, platformu un lietotni.
http://www.pulchra-schools.eu
PULCHRA lietotne
PULCHRA lietotne ir paredzēta plašākai sabiedrībai. Tā ietver informāciju par pilsētas izaicinājumiem un nodrošina piekļuvi ar projektam saistītām tēmām.

Zinātnes reportieri
Pilsētas zinātnes reportieri ir atlasīti zinātnes komandas
biedri, kuri būs atbildīgi par komunikāciju par projektu
un tā rezultātiem.
Sadarbības partneri
PULCHRA projektā tiek aicināti sadarbības partneri -
izglītotāji, uzņēmumi, zinātnieki, inženieri, plānotāji,
pašvaldības - lai atbalstītu skolas turpmākos pētījumos.
Lai uzzinātu papildus informāciju par
projektu, aplūkojiet mājaslapu vai
rakstiet:
info@videsskola.lv
Bērnu Vides skola
Šis projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības
pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020” saskaņā
ar dotācijas līgumu Nr. 824466

Notikumi

20.10.2021
notikumi: