Projekts “Atvērta platforma līdzdarbīgai dabaszinātņu izglītībai pilsētā”
Projekts “Atvērta platforma līdzdarbīgai dabaszinātņu izglītībai pilsētā”


Sākot ar 2020./2021.m.g. Jaunogres vidusskola uzsāk darbu starptautiskā projektā, kura koordinators, sadarbības partneris ir Vides skola „Atvērta platforma līdzdarbīgai dabaszinātņu izglītībai pilsētā” (PULCHRA)(  The Science in the City: Building Participatory Urban Learning Community Hubs through Research and Activation - The PULCHRA project) finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020” saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 824466.
PULCHRA ir ES finansēts projekts ar partneriem no 10 ES dalībvalstīm, kur pilsētu skolu skolēni tiek iedrošināti izpētīt vides un ilgtspējības jautājumus savās pilsētās, galveno uzmanību pievēršot tēmai "Pilsētas kā urbānās ekosistēmas".
Projektā ir izcelti vairāki kopīgi problēmas / iespējas, ar kurām Eiropas pilsētas saskaras pieaugošās urbanizācijas dēļ. Tie ietver vides, sociālos un ekonomiskos aspektus. Projekta partneri izvirzījuši izaicinājumus, kurus iesaistītās skolas varēs izpētīt. Tie palīdzēs:
• veidot labas zināšanas;
• veicināt ekspertu un sabiedrības līdzdalību;
 • iedrošināt aktīvi iesaistīties kopīgas dzīves vides un nākotnes veidošanā.
Katrs projektā iesaistītais partneris izvēlās vienu no piedāvātajiem izaicinājumiem, lai fokusētos uz valsts zinātnes komandām. Jauktās zinātnes komandas, kurās ir skolēni, skolotāji un citas ieinteresētās puses, pēta un dalās ar informāciju par pilsētas izaicinājumiem.
Projekta mājaslapā ( www.pulchra-schools.eu) atrodama informācija par projektu, tā partneriem, jaunumiem un materiāliem, kā arī tur var atrast saites uz sociālajiem medijiem, notikumiem, platformu un lietotni. PULCHRA lietotne ir paredzēta plašākai sabiedrībai. Tā ietver informāciju par pilsētas izaicinājumiem un nodrošina piekļuvi ar projektam saistītām tēmām.
 
Sagatavoja
direktora vietniece
Iveta Strode

Jaunogres vidusskolas dalībnieku pirmā konference

 
2021. gada 16. februārī Jaunogres vidusskolā norisinājās starptautiskā projekta „Atvērta platforma līdzdarbīgai dabaszinātņu izglītībai pilsētā” ( PULCHRA)  pirmā dalībnieku tiešsaistes ( GoogleMeet platformā) aktivitāte - konference, kuras laikā tika izvērsti aplūkots temats „Rehabilitācijas iespējas, izmantojot sajūtu taku, vietējo iedzīvotāju  veselības veicināšanai ”.
Minētās darba tēmas ietvaros, Jaunogres vidusskolas izglītojamie ir apņēmušies skolas teritorijā izveidot publiski pieejamu baskāju jeb sajūtu taku.
Projekta „Atvērta platforma līdzdarbīgai dabaszinātņu izglītībai pilsētā” (PULCHRA) mērķis ir izmantot atvērtās skolas pieeju, lai veicinātu jaunas zinātniskas atziņas par pilsētu kā ekosistēmu, sekmētu visu vecumu iedzīvotāju līdzdalību zinātniskos atklājumos, veidotu mācīšanās, izpētes un aktivizācijas tīklu, attīstītu zinošas, inovatīvas un līdzdarbīgas kopienas. Šāda pieeja sniedz iespēju veidot atvērtu un iekļaujošu mācību vidi, atbalsta inovatīvu skolu projektu izveidi un nodrošina pieeju visiem sabiedrības locekļiem. Skolēnu projekti risinās aktuālas sabiedrības vajadzības, izmantojot vietējo pieredzi un ekspertus un pašvaldības darbiniekus.
Konferences iesākumā dalībniekus uzrunāja Ogres novada pašvaldības, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs Juris Laizāns, apsveicot jauniešu iniciatīvu, zinātkāri un ieinteresētību pilsētvides uzlabošanā, veselīga dzīvesveida popularizēšanā.
Savukārt Ogres dabas parka “Zilie kalni” aģentūras vadītāja Ieva Kraule, iztirzāja jautājumu par
dabas parka “Zilie kalni” nozīmi un parka teritorijā pieejamo  aktivitāšu dažādību dabā un pilsētvidē. I.Kraukles kundze konferences dalībnieku uzmanību pievērsa Zilo kalnu dabas parka īpatnībām - īpaši aizsargāts dabas objekts, kurš atrodas un iekļaujas pilsētvidē un veido pilsētas ainavu, kā arī informēja par paveikto darbu infrastruktūras uzlabošanas jomā. I.Kraukle izteica gatavību atbalstīt Jaunogres vidusskolas skolēnus - projekta dalībniekus ar savu eksperta pieredzi, zināšanām, kad skolēni izbūvēs sajūtu taku dzīvē.
Pasākuma gaitā ar ziņojumu uzstājās Jaunogres vidusskolas bioloģijas skolotāja Anna Roddate, kura vērsa dalībnieku uzmanību, informējot par infrastruktūras uzlabošanas vajadzībām priekš cilvēkiem ar ierobežotām iespējām, kā arī priekš māmiņām ar mazuļu ratiņiem. Sarunas gaitā A.Roddate nosauca pētniecības ceļā apzinātus kritērijus, kas ir būtiski, uzlabojot trotuāru izbūvi un segumu Ogrē, kā arī  iepazīstināja ar pētnieciskā darba aspektiem minētā jautājuma izzināšanā un izprašanā.
Pasākumā aktīvi iesaistījās un uzstājās arī projekta „PULCHRA” skolēni – projekta dalībnieki - Remira Šakurova, Valērija Fjodorova, sniedzot ieskatu savā zinātniski pētnieciskajā darbā, kurā analizēta paleatīvā aprūpe, arī tās rehabilitācijas iespējas, piemēram, baskāju takas kontekstā, bet
Artjoms Fjodorovs, Adriana Puncule un Vladislavs Lihtenšteins informēja dalībniekus par sajūtu jeb baskāju takas izbūves gaitu Jaunogres vidusskolas teritorijā. Skolēni ziņoja par darba gaitu, kā arī sniedza izzinošu un noderīgu informāciju, jautājuma teorētisko pamatojumu.
Konferences noslēgumā Jaunogres vidusskolas skolēns Ivans Safonovs analizēja jautājumu un iepazīstināja klātesošos ar pētnieciskā darba rezultātu par jautājumu „Eiropas projektu popularizēšanas iespējas masu medijos”.
Pasākuma noslēgumā Jaunogres vidusskolas direktora vietniece Iveta Strode, pateicās skolēniem un skolotājiem, ekspertiem un atbalstītājiem, kā arī sadarbības partnerim - Vides skolai par ieguldīto darbu, laiku , sadarbību un atbalstu, skolēniem novēlēja radošumu ieceres realizācijā.

 
Jaunogres vidusskolas projekta
„Atvērta platforma līdzdarbīgai dabaszinātņu izglītībai pilsētā”
 ( PULCHRA)  ziņu reportieris Dmitrijs Onoprijčuks

 
Zemes dienai veltīts pasākums
izglītības projekta „PULCHRA” ietvaros
 
22.aprīlī, visā pasaulē, arī Jaunogres vidusskolā, kura piedalās starptautiskajā izglītības projektā “PULCHRA”, tika atzīmēta starptautiskā Zemes diena, lai pievērstu sabiedrības uzmanību, kā padarīt dzīvesveidu videi nekaitīgāku, samazinot apkārtējā vidē oglekļa emisijas un veicinot ilgtspējīgu dzīvesveidu. Projekts „PULCHRA” pēta atvērtās izglītības koncepciju, izmantojot tēmu „Pilsētas kā urbānistiskas ekosistēmas”, veido jaunas partnerības vietējās kopienās, lai veicinātu zinātnes izglītību visiem iedzīvotājiem.
Pēc Vides skolas iniciatīvas,  norisinājās projekta „PULCHRA” dalībnieku pasākums- tiešsaistes konference, kuras laikā tika aktualizēti jautājumi par dabas aizsardzības un pētniecības aspektiem pilsētvidē, ka arī par ūdens kvalitāti Latvijā, gan arī par daudzfunkcionāliem lietusūdens novades rīkiem, aplūkots jautājums par transporta ietekmi uz gaisa kvalitāti.
Konferencē, kā eksperts, tika pieaicināts Latvijas Ornitoloģijas biedrības valdes priekšsēdētājs Viesturs Ķerus, kurš pievērsa dalībnieku uzmanību tēmai „Kā organizēt putnu vērošanu pilsētā”, pastāstīja gan par pētniecības niansēm ornitoloģijā, gan arī  raksturoja kā pilsētas, tā arī  citus biotopus.
Rita Birziņa, Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes studiju metodiķe, iztirzāja tēmu “Transports un vide”, iepazīstināja ar veiktajiem pētījumiem, to rezultātiem gaisa monitoringa jomā, detalizēti pievēršoties jautājumam par auto radīto gāzu piesārņojumu, tā ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību, tika spriests, kā iespējams samazināt apkārtējā vidē oglekļa emisijas.
Konferences dalībnieki tika iepazīstināti ar uzņēmuma „Grupa 93” darbību. „Grupa 93” ir pieredzes bagātākā plānošanas kompānija Latvijā pilsētplānošanas jomā, daudz strādā ar attīstības projektiem, sabiedrību, vidi – uzņēmums, kas izceļas ar spēju eksperimentēt, meklēt jaunus risinājumus un sasniegt kvalitatīvu rezultātu. Jurijs Kondratenko, „Grupa 93” projektu vadītājs, ekonomists, aktualizēja tēmu „Daudzfunkcionālie lietusūdens apsaimniekošanas risinājumi - daļa no pieejamas un veselīgas pilsētvides”, paužot domu, ka tradicionālās lietusūdens novadīšanas sistēmas ( ūdens notekas un kolektori) nedarbojas pilnvērtīgi, nepieciešama jauna pieeja, lai nākotnē samazinātu plūdu riskus. Jurijs Kondratenko piedāvāja interesantas, radošas, pat inovatīvas sistēmas, kas nākotnē tiks ieviestas  Latvijā, piemēram, ierīkoti lietus dārzi, ūdenscaurlaidīgie segumi, apzaļumoti jumti. Viena no minētajām inovatīvajām idejām tiek realizēta Rīgā, uzlabojot Skanstes infrastruktūru. 2022. gadā Skanstē plānots izbūvēt bērnu laukumu-rezervuāru, proti, tas būs bērniem drošs rotaļu laukums, taču tiks aprīkots ar īpaši izbūtu nelielu dīķi, kurš lietusgāžu laikā uzkrās ūdeni. J.Kondratenko minēja atsevišķus objektus Latvijā, pilsētas, kur jau pastāv mūsdienīga lietusūdens apsaimniekošana, piemēram, Kandavas parks, Rūjienas kultūras parks, kā arī Ogres promenāde ( pie Ogres upes ).
Ar sasitošu un izzinošu stāstījumu par ūdens kvalitāti Latvijā, skolēnus uzrunāja Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) speciāliste Linda Fibiga. L. Fibiga raksturoja LVĢMC veikto darbu, rūpes par ūdens kvalitāti  Latvijas upēs, kvalitātes pārbaudes niansēm un metodēm.
Mūsu Zeme ir miljardiem gadu sena, tāpēc katras paaudzes, arī mūsu, uzdevums ir saudzēt un aizsargāt dabu, vidi, kurā mītam. Mēs dzīvojam tik skaistā pasaulē, mūsu spēkos ir to saglabāt un nosargāt!
 
Dmitrijs Onoprijčuks ( 11. a )
Jaunogres vidusskola
projekta „PULCHRA”
ziņu reportieris

 
Sajūtu takas atklāšana Jaunogres vidusskolā
2021. gada septembrī Jaunogres vidusskolas skolēni, starptautiskā projekta „PULCHRA” dalībnieki, noslēdza 1. projekta gada darba veikumu, proti, prezentēja izveidoto sajūtu jeb baskāju taku skolas teritorijā, tādējādi aktīvi iesaistoties un sniedzot savu ieguldījumu  kopīgas veselīgas dzīves vides veidošanā Ogres pilsētā, kā arī pilnveidojot skolas fizisko vidi.
2020./2021.m.g. projekta dalībnieki veica dažādas aktivitātes, arī izstrādāja zinātniski pētniecisko darbu, kurā tika analizēta paleatīvā aprūpe, tās rehabilitācijas iespējas, arī  baskāju takas kontekstā. Minēto pētījumu skola piedāvāja Latvijas skolēnu 45.zinātniskajā pētniecības darbu valsts konferencē, iegūstot 1. godalgoto vietu.
Starptautiskā projekta „PULCHRA” dalībnieki, septembrī, sarīkojot sporta un veselības aktivitāti, atklāja sajūtu jeb baskāju taku, aicināja interesentus aktīvi iesaistīties, iepazīt un iziet sajūtu takas posmus, ieklausīties sevī un savās sajūtās.
Pēcāk, sporta un veselības aktivitātes dalībnieki tika lūgti izteikt savu vērtējumu un atziņas par  skolas biedru - projekta „PULCHRA” dalībnieku sasniegto. Apkopojot informāciju, tika iegūti secinājumi un atziņas; lūk, ieskatam dažas no tām:
 - ideāls veids, kā mazināt emocionālo spriedzi, stresu;
 - teorija saskan ar veikumu - labs relaksācijas veids;
 - tas bija jautrs un aizraujošs piedzīvojums;
 - laba pēdu masāža;
 - vislabāk pēdas masē priežu čiekuri, kastaņi un smalkās frakcijas akmentiņi;
 - neparastas sajūtas – kādā takas posmā patīkamas, kādā – sāpīgas;
 - labs un lietderīgs, svarīgi, ka veselīgs brīvā laika pavadīšanas veids.
 - par to informēšu ģimeni un draugus;
 - paldies par neparasto vides objektu, tas ir lielisks!
Jaunogres vidusskola pateicas starptautiskā projekta „PULCHRA” dalībniekiem – skolēniem, skolotājiem, ekspertiem, Vides skolai un visiem atbalstītājiem par ieguldīto darbu un laiku!
Jaunais darba cēliens projekta 2. darba gadā ir uzsākts, par tā gaitu un rezultātiem informēsim!


Jaunogres vidusskolas skolotāju un skolēnu komanda turpina dalību projektā  “Atvērta platforma līdzdarbīgai dabaszinātņu mācīšanai pilsētā”
 
2021./2022.m.g. Jaunogres vidusskola turpina darbu starptautiskajā izglītības projektā  “Atvērta platforma līdzdarbīgai dabaszinātņu mācīšanai pilsētā” (PULCHRA), šī gada darba noslēgumā Jaunogres vidusskolas teritorijā ir paredzēts atklāt āra klasi.
2021.gada nogalē Zoom platformā notika projekta “Atvērta platforma līdzdarbīgai dabaszinātņu mācīšanai pilsētā” (PULCHRA) pilsētu izaicinājumu tiešsaistes pasākums. Šis bija projekta 2.gada atklāšanas pasākums, kurā eksperti klausītājus iedvesmoja ar idejām, kā uzlabot un pilnveidot pilsētvidi, iesaistoties visai sabiedrībai un darot to dabai iespējami draudzīgākos veidos.
Latvijas Hidroekoloģijas institūta pētnieki A.Labucis, M.Skudra, I.Dimante-Deimantoviča un A.Labuce atklāja, ka šī iestāde ir vienīgā Latvijā, kura nodarbojas ar fundamentālajiem pētījumiem, kas saistīti ar jūru. Bija interesanti uzzināt par tādu ūdens izpētes veidu kā satelītizpēte aļģu sadalījuma un koncentrācijas izpētei un gudrajām bojām, kuras, atrodoties ūdenī, sūta informāciju ik stundu. Tika skarta arī mūsdienās ļoti aktuāla problēma – vides piesārņotība. Pētnieki vēstīja par sabiedrisko zinātni – sabiedrības brīvprātīgu iesaistīšanos mikroplastikas pētniecībā, nosakot mikroplastmasas daudzumu 25 Latvijas pludmalēs. Pētījuma rezultātā ir apzinātas pludmales, kuras ir īpaši piesārņotas, tādēļ ir aktuāls jautājums par to, kā mazināt piesārņojumu. Pētniekiem ir radusies savdabīga ideja problēmas risināšanā, kas gan vēl jāpēta – medūzu spēja savākt savā ķermenī mikroplastmasu.
Ikdiena nav iedomājama bez elektrības, tādēļ īpaši vērtīga bija Electrum Energoefektivitātes centra pārstāves R.Liepnieces sniegtā informācija par to, kā ietaupīt elektroenerģiju, akcentējot nepieciešamību siltināt dzīvojamās ēkas, ielu apgaismošanā ieviest led spuldzes, atvienot elektroierīces laikā, kad tās neizmanto. R.Liepniece sniedza arī praktiskus padomus, kas ievērojami ikdienas sadzīvē, lai samazinātu elektroenerģijas un CO2 emisijas daudzumu.
Runājot par videi draudzīgiem risinājumiem, īpašu uzmanību ir pelnījis U.Ozola stāstījums par bērza saplāksni pilsētvidē. Izrādās, ka tas tiek izmantots ļoti bieži – no bērza saplākšņiem tiek radītas betona veidnes, no laminētiem bērza saplākšņiem tiek veidotas ceļazīmes, tie tiek izmantoti gan tiltos (Dienvidu tilts), gan bērnu rotaļu laukumos, gan koncertzālēs (arī Mežaparka Lielā estrāde – 3D paneļi) un sporta zālēs. Lielākais ieguvums – akustiku pārraidošs, izturīgs un viegli kopjams materiāls. Interesants fakts – bērza saplākšņu līmēšanā tiek izmantota videi draudzīga lignīna līme – koka līmēšana ar līmi, kas sastāv no koksnes putekļiem, nevis naftas produkta fenola.
J.Panteļejeva prezentēja idejas, kā veidot veselīgu un iekļaujošu pilsētu, lielāko vērību veltot sabiedrības iesaistīšanai procesu plānošanā. Viņa atskatījās uz pieredzi sadarbībā ar Cēsu iedzīvotājiem, sazinoties ar viņiem digitālā platformā. Viņa secina, ka, apkopojot digitālās saziņas procesā saņemto informāciju (Chatbots kā saziņas starpnieks),  tiek izstrādāta idejas vizualizācija un tikai tad iespējams realizēt ideju dzīvē.
Pasākums bija interesants un izglītojošs, tas lika aizdomāties par, to ko mēs kā sabiedrības daļa darām vai varētu darīt savas pilsētvides uzlabošanā.

 
Sagatavoja
Milana Peregudova
11.a klases skolniece

 
Jaunogres vidusskolā top āra klase.
 
Strauji tuvojas pavasaris. Atskatoties atpakaļ un izvērtējot paveiktos darbus, jāsecina, ka Jaunogres vidusskolas staptautiskā projekta “Pulchra” skolēnu komandai aizvadītais laiks bijis dažādu izzinošu aktivitāšu, kā arī  dzīvē tik nepieciešamo praktisko iemaņu un darbu piesātināts.
Pateicoties starptautiskajam vides projektam “PULCHRA” Jaunogres vidusskolas skolēnu komandas reportieris Dmitrijs Onoprijčuks iedvesmojās, nosūtot motivācijas vēstuli  uz “DELFI” organizēto 9.-12. klašu skolēnu žurnalistu skolu “#Storygram”. D.Onoprijčuks, izturot konkursu, tika ieskaitīts jauno žurnālistu skolā, kur mācības uzsākuši jaunieši, kuri plāno saistīt savu nākotni ar mediju vidi, kuri vēlas attīstīt savas medijpratības prasmes un iegūt ieskatu žurnālistikas ikdienā.
Savukārt Jaunogres vidusskolas “PULCHRA” skolēnu  un skolotāju komanda aktīvi rosījās un skolas teritorijā izbūvēja  āra klasi.
Tā būs brīnišķīga iespēja, kā dažādot klātienes mācību procesu, teorētiskās zināšanas sasitot ar dzīvi, tā būs lieliska iespēja Jaunogres vidusskolas skolēniem jēgpilni, saistošā veidā apgūt gan dabaszinību cikla, gan mākslas, valodas un citu jomu mācību priekšmetus.
Āra klases atklāšanas pasākums Jaunogres vidusskolā tiek plānots maija nogalē, kas sakrīt ar laiku, kad Jaunogres vidusskolai būs jānoslēdz darbs un dalība starptautiskajā “PULCHRA” projektā, tāpēc aktīvi āra klasi mācību procesā skolēni un skolotāji varēs izmanot jau jaunajā 2022. /2023. mācību gadā.
Jaunogres vidusskolas staptautiskā projekta “Pulchra” skolēnu komanda atzīst, ka aizvadītais laika posms bija dažādu izaicinājumu pilns, taču tas arī stiprināja pārliecību virzīties un sasniegt izvirzīto mērķi, nepadoties grūtību priekšā. Komandas dalībnieki, 12. klases skolēni, atzīst,  ka arī pēc Jaunogres vidusskolas absolvēšanas  viņu  paveiktais darbs, izbūvējot āra nodarbību klasi, vēl ilgus gadus būs lietderīgs, to izmantos jaunākie skolas biedri un skolotāji.
 
D.Onoprijčuks


Āra klases atklāšana Jaunogres vidusskolā
 
25. maijā Jaunogres vidusskolas  teritorijā  interesenti tika aicināti uz āra klases atklāšanu, kas ir starptautiskā izglītības projekta  „Atvērta platforma līdzdarbīgai dabaszinātņu mācīšanai pilsētā” /PULCHRA/ noslēguma darba rezultāts. Minētā projekta realizācijas laikā tika attīstīta un pilnveidota  izglītības iestādes fiziskā vide, jo Jaunogres vidusskolas teritorijā tika izbūvēti divi jauni objekti -  sajūtu jeb baskāju taka un āra klase.
Āra klase ir pieejama plašai sabiedrībai –  dažāda vecuma skolēniem, kā arī  cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Āra klase ir izveidota un labiekārtota īpaša vieta interaktīvām nodarbībām, kuru laikā skolēni iepazīst un pēta vidi, tās galvenā būtība - vieta, kur īstenot izglītojošos pasākumus, nodarbības ārpus  klases telpām,  galvenais akcents uz dabas izmantošanu kā mācīšanas resursu.
Uz pirmo starpdisciplināro (bioloģija (skolotāja Anna Roddate), ģeogrāfija (skolotāja Kira Miļča) , latviešu valoda un literatūra (skolotāja Laura Lārmane), vēsture (skolotāja  Aija Paškoviča) un svešvaloda (skolotāja Anastasija Baravikova ) āra nodarbību tika aicināti Jaunogres vidusskolas 10.klases skolēni. Nodarbības sasniedzamais rezultāts bija skolēnu pētnieciskās  prasmes sekmēšana.
Pedagogi atzīst, ka ir ļoti svarīgi, ka bērni ne tikai dzird par dabu, vides problēmām un ārpustelpu dzīvi, bet arī veic praktiskus pētījumus dabā un vietējā sabiedrībā, tas padara mācīšanos autentiskāku un jēgpilnāku.
Pēc nodarbības, izzinot skolēnu viedokli un sajūtas,  tika iegūta atgriezeniskā saite. Skolēni pozitīvi atsaucās un novērtēja jauno objektu.
Jaunogres vidusskola pateicas par darbu projekta dalībniekiem, sadarbības partneriem, Vides skolai, īpaši Inesei Liepiņai, kura apmeklēja āra klases atklāšanas nodarbību klātienē, par atzinīgo darba novērtējumu, kā arī pateicas Vides skolas projekta komandai par atbalstu aizvadīto divu darba gadu laikā!
 
PULCHRA projekta koordinatore,
direktora vietniece
Iveta Strode

Pulchra āra klases apzuļumošana


 

Atvērta platforma līdzdarbīgai dabaszinātņu izglītībai pilsētā
Informācijas buklets
Kas ir PULCHRA?
Tā ir zinātne pilsētā!

PULCHRA ir ES finansēts projekts ar partneriem no 10 ES dalībvalstīm. Pilsētu skolu skolēni tiek iedrošināti izpētīt vides un ilgtspējības jautājumus savās pilsētās, galveno uzmanību pievēršot tēmai "Pilsētas kā urbānās ekosistēmas".
Tas tiks īstenots ar:
Atvērtās skolas pieeju – veicot eksperimentus reālajā dzīvē, sadarbojoties ar vietējām kopienām ar partneru, ekspertu, un citu ieinteresēto personu atbalstu.
Uz dabaszinātnisko izziņu balstītu mācīšanos – izmantojot resursus, materiālus un mācību pieejas, kuras nodrošina PULCHRA.
Pilsētas izaicinājumi
Projektā ir izcelti vairāki kopīgi problēmas / iespējas, ar kurām Eiropas pilsētas saskaras pieaugošās urbanizācijas dēļ. Tie ietver vides, sociālos un ekonomiskos aspektus.
Projekta partneri izvirzījuši izaicinājumus, kurus iesaistītās skolas varēs izpētīt. Tie palīdzēs:
• veidot labas zināšanas;
• veicināt ekspertu un sabiedrības līdzdalību;
• iedrošināt aktīvi iesaistīties kopīgas dzīves vides un nākotnes veidošanā.

Attēla avots: https://www.pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki

Pilsētas izaicinājumi ir izstrādāti saskaņā ar ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem - universālu aicinājumu uz rīcību, lai izbeigtu nabadzību, aizsargātu planētu un uzlabotu ikviena cilvēka dzīvi.

6 pilsētas izaicinājumi:
1. Nodrošināt pilsētas ar enerģiju nekaitējot klimatam
2. Ēkas nākotnes pilsētai
3. Cilvēkiem pieejama veselīga vide pilsētā
4. No atkritumu apglabāšanas līdz resursu efektivitātei - aprites ekonomika pilsētas mērogā
5. Kopienu atbalstoši mobilitātes modeļi pilsētā
6. Inovācijas sociālajam un vides labumam

Latvijas pilsētas izaicinājums 2020-21
Katrs projekta partneris izvēlās vienu no piedāvātajiem izaicinājumiem, lai fokusētos uz valsts zinātnes komandām.
Zinātnes komandas
Jauktās zinātnes komandas, kurās ir skolēni, skolotāji citas ieinteresētās puses, kuri pēta un dalās ar informāciju par pilsētas izaicinājumiem.

Pilsētas izaicinājumu platforma
Tiešsaistes platforma atvieglo informācijas un ideju apmaiņu starp dalībniekiem un partneriem visā PULCHRA tīklā, veicinot projekta atvērtās skolas principa realizāciju.
PULCHRA mājaslapa
Mājaslapa satur informāciju par projektu, tā partneriem, jaunumiem un materiāliem, kā arī tur var atrast saites uz sociālajiem medijiem, notikumiem, platformu un lietotni.
http://www.pulchra-schools.eu
PULCHRA lietotne
PULCHRA lietotne ir paredzēta plašākai sabiedrībai. Tā ietver informāciju par pilsētas izaicinājumiem un nodrošina piekļuvi ar projektam saistītām tēmām.

Zinātnes reportieri
Pilsētas zinātnes reportieri ir atlasīti zinātnes komandas
biedri, kuri būs atbildīgi par komunikāciju par projektu
un tā rezultātiem.
Sadarbības partneri
PULCHRA projektā tiek aicināti sadarbības partneri -
izglītotāji, uzņēmumi, zinātnieki, inženieri, plānotāji,
pašvaldības - lai atbalstītu skolas turpmākos pētījumos.
Lai uzzinātu papildus informāciju par
projektu, aplūkojiet mājaslapu vai
rakstiet:
info@videsskola.lv
Bērnu Vides skola
Šis projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības
pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020” saskaņā
ar dotācijas līgumu Nr. 824466

Notikumi

29.06.2022
notikumi: