Jaunogre… Zilie kalni ar tumšzaļo egļu mieru un stalto priežu vilinājumu… Mālkalnes un Zilokalnu daudzstāvu namu dzīvojamais rajons… Tieši te, klusā, ērtā pilsētas rajonā, atrodas Ogres pilsētas Jaunogres vidusskola.
 
Skola darbu sākusi 1972. gadā, par ko skolēni uzkrājuši daudz interesantu materiālu skolas muzejam, pirms 20 gadiem skola paplašinājās, tās pārziņā nonāca vēl viena ēka Zilokalnu prospektā 14, bijušais bērnudārzs „Kamoliņš”, kurā šodien darbojas sākumskola.
 
            Jaunogres vidusskola ir krievu mācībvalodas skola. Skolā strādā prasmīgs, saliedēts, radošs un inovācijām atvērts kolektīvs, tai skaitā psihologs, sociālais pedagogs un logopēds. Skolā mācās 530 skolēni, kopā 23 klašu komplekti. Skolēnu nacionālais sastāvs ir diezgan raibs – krievi, baltkrievi, latvieši, igauņi, lietuvieši, poļi, ukraiņi u.c. tautību pārstāvji.
 
 Skolā tiek realizētas mazākumtautību pamatizglītības programma, vispārējās vidējās izglītības programmas - vispārizglītojošā virziena un matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena jomā, kā arī tiek realizēta speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem.
 
Jaunogres vidusskolā tiek piedāvāts plašs interešu izglītības programmu klāsts: kultūrizglītības jomā - teātra studija, dejas, koris, vizuālās un lietišķās mākslas pulciņš, vokālais ansamblis, literārais almanahs, kā arī  daudzveidīgas sporta izglītības programmas: volejbols, futbols, kustību rotaļas u.c. Interešu izglītības pulciņu darba mērķis ir sekmēt ikviena skolēna individuālo vajadzību un vēlmju īstenošanu, spēju un talantu attīstīšanu.
 
Skolēniem tiek piedāvāts pilnveidot savas zināšanas, prasmes un iemaņas ne tikai interešu izglītības ietvaros, bet arī fakultatīvajās nodarbībās matemātikā, krievu valodā, Latvijas un pasaules vēsturē, angļu valodā.
 
Skolā radoši un veiksmīgi darbojas skolēnu Zinātniskā biedrība. Piedaloties un uzvarot ESF skolu pētniecisko inovāciju  projektā, uz Jaunogres vidusskolas bāzes, realizēta rudens izzinošā nometne  skolēniem „ Jaunie pētnieki”.
 
Audzināšanas programmas ietvaros tiek realizēta programma par klases audzinātājā lomu mācību, ārpusklases un ārpusskolas darba integrācijā , kas  ir  izglītojamā attīstības pamats viņa sagatavošanā patstāvīgai dzīvei un karjeras izvēlei mūsdienu dzīves apstākļos.
 
Skolā tiek organizētas Vecāku kluba nodarbības, tematiskās vecāku klases sapulces un lektoriji.
 
Gadu gaitā skolā ir izveidojusies jauka tradīcija – kopīgi skolotāju, skolēnu un viņu vecāku pasākumi – gan sporta, gan erudīcijas konkursi, gan arī kopīgi atpūtas vakari un citi pasākumi.
 
Jaunogres vidusskola pamatoti var lepoties ar savām tradīcijām, tādām kā Teātra festivāls, jauno talantu konkurss, tematiskiem sporta pasākumiem, izglītojošiem konkursiem un viktorīnām, vecāko klašu skolēnu Diskusijas kluba darbu, skolas labāko skolēnu un novada, valsts mācību priekšmetu olimpiāžu, sporta, mākslas kolektīvu uzvarētāju forums, izzinošām ekskursijām gan pa Latviju, gan ārpus tās, izzinot vēsturi, kultūru un tradīcijas, kā arī ar skolēnu brīvprātīgo darbu un labdarības aktivitātēm, un vēl virkni  daudzām citām labām tradīcijām.
 
Jaunogres vidusskolas skolēni un skolotāji aktīvi piedalās dažādos gan novada, valsts, gan arī ESF  izglītības projektos, tādos kā „ Inovatīva mācību procesa organizācija dabaszinību cikla mācību priekšmetos”, „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”, tiek realizēti arī starptautiskie sadarbības projekti ar Maskavas skolu nr. 2025, kā arī skola veido sadarbību ar Eiropas valstīm, Franciju izglītības projektu ietvaros.
 
Līdzdarbojoties ESF  izglītības projektu īstenošanā  Latvijā, Jaunogres vidusskolas skolotāji sadarbojas ar Latviešu valodas aģentūru ( LVA ), izstrādājot un aprobējot uz Jaunogres vidusskolas mūsdienīgās materiāltehniskās bāzes jaunus, inovatīvus  mācību līdzekļus, mācību programmas valsts mērogā.
 
Skolā veiksmīgi un mērķtiecīgi tiek realizēti mūsdienu izglītības prasībām atbilstoši kā tehniskie renovācijas darbi, tā arī  mācību materiāltehniskās bāzes pilnveidošana, kas ļauj nodrošināt  kvalitatīvu, mūsdienīgu un inovatīvu mācīšanas un mācīšanās procesu.
 
Mūsu gars tiecas uz priekšu, tiecas jaunradīt, atklāt un meklēt.
 
Humanitāro mācību priekšmetu metodiskā komisija
 
Humanitāro mācību priekšmetu metodisko komisiju veido angļu valodas, Latvijas un pasaules vēstures, kā arī kulturoloģijas skolotāju kolektīvs. 2012./2013.m.g. tie bija septiņi skolotāji – sava aroda meistari: angļu valodas skolotāji S.Pankova, S.Gulbe, N.Monastirska un jaunā angļu valodas skolotāja – A.Baravikova; Latvijas un pasaules vēstures skolotāji A.Paškoviča , N.Giždevans un kulturoloģijas skolotāja R.Ivančenko. Visi minētie skolotāji ir zinoši, mūsdienīgi pedagogi, kas kā seko jaunākajām atziņām pedagoģijā, tā arī nepārtraukti paaugstina savu pedagoģisko meistarību dažādos tālākizglītības kursos un semināros, dalās ar saviem kolēģiem gūtajās zināšanās un inovācijās par aktualitātēm izglītībā. Skolotāji izprot izglītības sistēmas nozīmi, sava priekšmetā, teicami pārzina pasniegšanas metodiku, mērķtiecīgi plāno stundas, izmanto mūsdienīgas skolēnu mācību sasniegumu novērtēšanas metodes.
 
Īpaši jāatzīmē angļu valodas skolotāju ieguldījums, kas radoši un inovatīvi darbojas kā skolas, tā arī valsts mērogā – skolotāja S.Pankova ir aprobējusi jauno mācību līdzekli T.Hutchinson „Project 3” (trešo izdevumu) 7.klasei, pamatojoties uz VISC izstrādāto jauno angļu valodas standartu un mācību programmu, arī ir ieguvusi Valsts izglītības satura centra ārštata metodiķa statusu par piedalīšanos centralizēto eksāmenu angļu valodā darbu vērtēšanā.
 
Humanitāro mācību priekšmetu skolotāji aktīvi iesaistās skolā realizētajos starptautiskajos izglītības projektos, t.i. „ Comenius” un sadraudzības projekts ar Maskavas skolu Nr. 2025, kā arī ESF realizētajos izglītības projektos.
 
Skolotāji mērķtiecīgi strādā , sniedzot atbalstu mācībās skolēniem, kuriem novēro mācību grūtības, vadot individuālās konsultācijas, kā arī daudz darba velta darbam ar apdāvinātiem un talantīgiem skolēniem, rosinot tos darboties gan fakultatīvajās nodarbībās, gan piedalīties mācību priekšmeta olimpiādē, izzinošos, radošo spēju izkopšanas konkursos, viktorīnās un teatralizētos inscinējumos, kā arī rosina savus audzēkņus izstrādāt projektus un zinātniski pētnieciskos darbus savā mācību priekšmetā.
 
Skolotāji labprāt dalās savā darba pieredzē ar kolēģiem, aicinot piedalīties pašu vadītajās stundās, kā arī radoši izstrādā metodiskos materiālus, kas skolas metodiskajā kabinetā ir pieejami ikvienam interesentam.
 
           Iveta Strode,
humanitāro mācību priekšmetu metodiskās komisijas vadītāja

 
Estētiskā cikla un sporta skolotāju metodiskā komisija
 
Komisijā darbojas mājturības un tehnoloģiju skolotāja Jeļena Ballode, mūzikas skolotāja Irina Baravikova, vizuālās mākslas skolotāja Irina Solovjova un sporta skolotāji Natālija Kudrjavceva un Vladimirs Paškovičs.
 
Skolotāju darbs ir virzīts uz skolēnu radošuma un jaunrades spēju attīstību.
 
Kā apliecinājums iepriekš sacītajam ir fakts, ka Jaunogres vidusskolā darbojas teātra studija, vokālais ansamblis, vizuālās mākslas pulciņš , dažādas un daudzveidīgas sporta sekcijas, ko jau daudzus gadus vada mūsu komisijas skolotāji.
 
Par skolas tradīcijām jau ir kļuvušas skolēnu jaunrades teātra izrādes, koncerti, skolēnu radošo darbu izstādes, radošās darbnīcas.
 
Estētiskā cikla un sporta skolotāju metodiskā komisijas skolotāji aktīvi atbalsta un iesaista izglītojamos Olimpisko dienu pasākumos pilsētā un novadā.
 
Skolā katru gadu tiek organizētas sporta dienas, bet pilsoniskās nedēļas ietvaros, arī kā veltījums Lāčplēša dienai - konkurss „Visstiprākais puisis”.
 
Pozitīvi, ka skolotāji radošo dzirksti spēj aizdegt savos skolēnos, kas aktīvi piedalās pilsētas un novada sporta sacensībās, mācību priekšmetu olimpiādēs, mākslas konkursos, koru skatēs un teātra festivālos, kuros sasniedz augstus rezultātus novada un valsts mērogā, jāatzīmē starpnovadu vizuālās un lietišķās mākslas konkursu „Lietas un tēli” , starpnovadu skolu mazo muzikālo kolektīvu konkurss, iegūtās godalgotās vietas dažādās sporta sacensībās, skolēnu sasniegumi Ogres novada sacensībās futbolā, Ogres novada volejbola turnīrā , novada sporta spēlēs tautas bumbā – un tā ir tikai neliela daļa no Jaunogres vidusskolas skolēnu veiksmēm. Augstus rezultātus skolēni katru gadu uzrāda peldēšanas sacensībās iegūstot visas godalgotās vietas novadā.
 
Ja senie domātāji uzsvēra, ka tikai skaistais izdaiļo pasauli, tad Jaunogres vidusskolas skolotāju un skolēnu radošums, estētiskā gaume  un aktivitāte tam ir kā apliecinājums.
 
 
Aija Paškoviča,
estētiskā cikla un sporta skolotāju metodiskās komisijas vadītāja
 
 
Valoda mūs vieno
 
Mēs visi esam saistīti ar citiem cilvēkiem daudzveidīgās attiecībās, un šīs attiecības realizējas galvenokārt ar valodas palīdzību. Skolā apgūst trīs valodas: krievu, latviešu un angļu valodas.
 
Latviešu valodas un literatūras skolotāju Metodiskajā komisijā darbojas 10 skolotāji, aptverot trīs mācību priekšmetus; latviešu valoda un literatūra 1.-9.klasēs, latviešu valoda 10.-12.klasēs un literatūra 10.-12.klasēs.
 
Latviešu valodas un literatūras skolotāji ļoti aktīvi piedalās dažādos projektos, kas tiek realizēti ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu:
 
·         „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (Lolita Kuģeniece, Natālija Roņina, Valentīna Lazdiņa, Vija Ziemele, Iveta Strode, Iveta Feoktistova, Alisa Āboliņa, Lidija Strelkova),
 
·         Projekta "Atbalsts valsts valodas apguvei un bilingvālajai izglītībai" 1. aktivitātē „Valsts valodas programmu pilnveide, mācību materiālu izstrāde pilnveidotajam mācību saturam un to aprobācija” (Vija Ziemele un Iveta Strode),
 
·         Projekta "Atbalsts valsts valodas apguvei un bilingvālajai izglītībai" 5. aktivitātē „Elektronisko mācību resursu izveide un aprobācija” (Lolita Kuģeniece),
 
·         Projekta "Atbalsts valsts valodas apguvei un bilingvālajai izglītībai" 2. aktivitātē „Mācību un metodisko līdzekļu autoru profesionālā pilnveide” (Iveta Strode),
 
·         Projekta "Atbalsts valsts valodas apguvei un bilingvālajai izglītībai" 3. aktivitātē „Mācību un metodisko līdzekļu izveide latviešu valodā un literatūrā” (Vija Ziemele),
 
·         „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide” (Vija Ziemele –iegūts mentora sertifikāts un Iveta Strode – iegūst šajā mācību gadā),
 
·         „Latviešu valodas, literatūras un bilingvālo mācību pedagogu profesionālās kompetences pilnveide” (Lolita Kuģeniece, Natālija Roņina, Valentīna Lazdiņa, Vija Ziemele, Iveta Strode, Iveta Feoktistova, Aiga Onukrāne, Gita Maņkova-Garkāje, Alisa Āboliņa, Lidija Strelkova),
 
·         Inovatīvās pieredzes skolu projekts (Vija Ziemele sadarbībā ar dabaszinātņu cikla mācību priekšmetu skolotājiem).
 
Daudzi skolotāji ir piedalījušies valsts valodas centralizēto eksāmenu vērtēšanā - Lolita Kuģeniece, Valentīna Lazdiņa, Vija Ziemele, Iveta Strode – un ir pierādījuši savu pedagoģisko meistarību; V.Ziemele ir ieguvusi arī multiplikatora sertifikātu, apgūstot pedagogu profesionālās pilnveides programmu „Tālākizglītotāju profesionālās kompetences pilnveide latviešu valodas un literatūras metodikā”.
 
Katru gadu visi latviešu valodas un literatūras skolotāji vada atklātās stundas, kuras tiek savstarpēji metodiski izvērtētas un skolotāji viens otru mudina un motivē jauniem radošiem meklējumiem stundu plānošanā un vadīšanā; ir Metodiskajā komisijā arī izstrādāta metodisko materiālu, kas ir aprobēti, kopa e-vidē un kuras resursus savā darbā var izmantot visi Jaunogres vidusskolas skolotāji.
 
Svarīgi ir pieminēt, ka mūsu metodiskās komisijas skolotāji ir arī skolēnu zinātniski pētniecisko un skolēnu pētniecisko darbu vadītāji ne tikai skolas mērogā, bet arī novadā un valstī (Lolita Kuģeniece, Vija Ziemele, Iveta Strode), Vija Ziemele ir arī Ogres novada skolēnu pētniecisko darbu vērtēšanas darba grupas locekle; tāpat latviešu valodas un literatūras skolotāji aktīvi paši piedalās un iesaista arī skolēnus ESF un LVA rīkotajās konferencēs, piemēram, „Valoda darbībai un sadarbībai” - (Lolita Kuģeniece, Vija Ziemele, Iveta Strode,) un „Runāsim un sadzirdēsim viens otru” (Vija Ziemele).
 
Latviešu valodas un literatūras skolotāju komanda veic ārkārtīgi svarīgu uzdevumu mazākumtautību izglītības programmu realizācijas procesā. Būt par latviešu valodas un literatūras skolotāju ir ļoti svarīgs Latvijas izglītības sistēmas uzdevums, jo tas veido pamatu bilingvālajai izglītībai, tāpēc tiek turpināts darbs starppriekšmetu saiknes nodrošināšanā, realizējot mazākumtautību izglītības programmas, organizējot dažādus ārpusstundu pasākumus: apkopoti skolēnu radošie darbi gan Dzejas dienu stendu noformēšanai Jaunogres vidusskolā (Lolita Kuģeniece, Vija Ziemele, Iveta Strode), gan apkopoti skolēnu jaunrades darbi literārajam almanaham „Iedvesma” (Iveta Feoktistova, Lolita Kuģeniece, Vija Ziemele, Iveta Strode), sadarbojoties ar mazākumtautību (krievu) valodas un literatūras MA skolotājiem, sagatavotas skolēnu lektoru grupa, ka vadīja sākumskolas klasēs integrētās latviešu valodas un klases stundas, veltītas LR proklamēšanas gadadienai , veidoja LR proklamēšanas gadadienai veltītos pasākumus, palīdz un organizē uzstāšanos Ziemassvēttkos, Lieldienās u.c. pasākumos (Lolita Kuģeniece, Natālija Roņina, Valentīna Lazdiņa, Vija Ziemele, Iveta Strode, Iveta Feoktistova, Aiga Onukrāne, Alisa Āboliņa, Lidija Strelkova).
 
Sabiedrība ir dažāda – tāpēc valodas paveidi ir dažādi. Bet ir nācija, tās kopidentitāte un kopējā valoda ir valsts valoda, valoda, kas mūs vieno!
 
 
Vija Ziemele,
latviešu valodas un literatūras skolotāju metodiskās apvienības vadītāja
 
 
Mazākumtautību ( krievu ) valodas skolotāju metodiskā komisija
 
Skolotājs... Jāatzīmē, ka vārdam „ skolotājs” ir divējāda nozīme : šaurākā – pasniedzējs, tas, kas māca bērnus, paver tiem plašo zināšanu logu ; plašākā nozīmē – cienījams un vieds cilvēks, kuram ir milzīga ietekme kā uz cilvēku morālo, tā garīgo sfēru, norādot tiem patieso ceļu dzīvē.
 
Skolotājs sniedz ne tikai konkrētas zināšanas mācību priekšmetā, bet arī māca cīnīties, uzveikt neveiksmes, izdarīt no tām secinājumus, māca izzināt dzīves jēgu, cilvēku savstarpējās attiecības, skolotājs palīdz atgūt pārliecību un ticību saviem spēkiem. Tieši tam ir veltīts krievu valodas un literatūras skolotāju darbs – „ sēt gudrību, labestību un ticību mūžīgajām vērtībām...”
 
Mazākumtautību ( krievu ) valodas skolotāju metodisko komisiju veido četri skolotāji: Ināra Smirnova, Rimma Ivančenko, Diāna Blūma un Ilona Kolidzeja, un droši var apgalvot, ka tās visas ir  „ jaunās paaudzes ” skolotājas, kuras ir izglītotas, vispusīgi attīstītas, radošas, taktiskas, dzīvespriecīgas, kā arī apveltītas ar labu humora izjūtu.
 
 Zinoša, emocionāla, spēja saprast savus skolēnus, patiesums un labvēlība – tās ir īpašības ar kurām apveltīta, bijusī Jaunogres vidusskolas absolvente, tagad krievu valodas un literatūras skolotāja Rimma Ivančenko. R.Ivančenko ir skolotāja, kura ne tikai uzklausīs skolēnus, bet vajadzības gadījumā sniegs tiem palīdzību un atbalstu, piedāvās savus risinājumus no sarežģītām problēmsituācijām. R.Ivančenko nekad nav apšaubījusi iespēju sasniegt izvirzīto mērķi, tādējādi, apbalvojumus, ko viņa un viņas skolēni ir saņēmuši, tas ir panākts ar cītīgu darbu un centību.
 
Ināra Smirnova māca krievu valodu un literatūru vidusskolā, teicami pārzina sava mācību priekšmeta pasniegšanas metodiku, skolotājai ir savs individuāls stils, organizējot pedagoģisko procesu, kur mācību stundās vienmēr valda labvēlīga gaisotne, nekad nav radušās psiholoģiskās barjeras saziņas procesā. Skolotāja I.Smirnova prot ieinteresēt skolēnus savā mācību priekšmetā, rada skolēnos veiksmes apziņu, kā arī skolēni netiek iedalīti ne spēcīgajos, ne vājajos. I.Smirnovas stundās uzmanība tiek  pievērsta mijiedarbībai – tai , kas sastopama dzīvē un mācībās, literatūrā un cilvēkā, ideālā un realitātē, kas rezultātā nodrošina kā mācību, tā arī audzinošu ietekmi uz skolēnu.
 
Sarežģītu uzdevumu ikdienu pārvar skolotāja Diāna Blūma, kurai jāievada skolēni literatūras un  mākslas pasaulē, līdz ar to paplašinot viņu garīgos apvāršņus, attīstot radošo darbību un estētiskās jūtas, audzinot izturību un disciplinētību, audzinot draudzīgumu un biedriskumu, kā arī dzimtās valodas pamatīgas zināšanas. Skolotājas D.Blūmas mācību stundas darba plāns ir veidots ļoti elastīgi, taču tajā pat laikā tas veidots tā, ka nenovēršami sasniedz stundas sākumā izvirzīto mērķi, kurš vienmēr tiek nodefinēts ļoti tieši un precīzi.
 
Skolotāja Ilona Kolidzeja strādā 6. un 9. klasēs, sagatavojot skolēnus valsts pārbaudes darbiem, piedāvājot skolēniem daudzveidīgus vingrinājumus, kuru veikšanā tiek izmantots dators; skolotāja ir izveidojusi testus un uzskates līdzekļus, kas nodrošina faktu, ka skolēni labāk saprot un apgūst mācāmo vielu. I.Kolidzejas stundas vienmēr ir interesantas un aizraujošas, jo skolotāja prot  neparasti radoši stāstīt, skolotāja māca analizēt daiļdarbus, lasīt dzeju skaļi un izteiksmīgi.
 
Mēs dzīvojam un strādājam  ļoti neparastā laikā, kad daudzas garīgas vērtības un tradīcijas, balstoties uz kurām tika audzināta mūsu skolotāju paaudze, ir pārvērtētas, vai pat laika gaitā zaudētas, tāpēc, īpaši, dzimtās valodas un literatūras skolotājiem ir daudz sarežģītāk veikt savu darbu. Mūsdienīgam skolotājam teicami jāpārzina  kā savs mācību priekšmets, tā arī jābūt lietas kursā, kas notiek apkārt. Tikai zinošs skolotājs spēs sniegt atbildes uz visiem skolēnu jautājumiem, jo īpaši reizēs, kad pie skolotāja gribas vērsties ne tikai pēc zināšanām mācību priekšmetā, bet arī pēc padoma. Katrs skolēns vēlas skolotājā redzēt labsirdīgu un atsaucīgu pieaugušo cilvēku.
 
Radošā krievu valodas un literatūras skolotāju grupa teicami pārvalda mūsdienu informāciju tehnoloģijas, visas  skolotājas ir izstrādājušas atklāto stundu konspektus, kuru laikā tiek izmantotas datora tehnoloģiskās funkcijas, izstrādātas mācību prezentācijas par dažādiem rakstniekiem, to daiļdarbiem, kas iekļauti skolas mācību programmā. Skolotājas ir izstrādājušas metodiskās izstrādnes, kas nodrošina , ka skolēni ir nepārtrauktā radošā procesā, kura rezultāts ir skatāms skolas literārajā almanahā „ Iedvesma”, un arī vērojams skolas avīzē „ Skatiens”, kā arī dažādu konkursu un olimpiāžu rezultātos.
 
Skolotāja darbs prasa nepārtrauktu attīstību: attīstīt jaunas mācību metodes, meklēt jaunas idejas darbā, jo darbs ar bērniem liek pastāvīgi mainīties un pilnveidoties.
 
Krievu valodas un literatūras skolotājas vienmēr ir gatavas jauniem, pozitīviem  izaicinājumiem, kā arī iegūtajās zināšanās dalīties ar saviem skolēniem.
 
Ināra Smirnova,
 mazākumtautību ( krievu ) valodas skolotāju metodiskā komisijas vadītāja
 
 
Sākumskolas skolotāju metodiskā komisija
 
Sākumskola – tā ir vieta, kur mēs pirmo reizi iepazīstamies ar skolu, mācāmies lasīt un rēķināt mūsu pirmos uzdevumus savā dzīvē. Vieta, kur mēs iepazīstam jēdzienu „skolas draugi”, jo bieži vien šie cilvēki ir mums līdzās visu dzīvi. Šeit mēs satiekam savu pirmo skolotāju, kurš sniedz mums ne tikai pirmās pamatzināšanas, bet ir gan Skolotājs, gan arī Draugs. Tāpēc skolotāja darbs sākumskolā, no vienas puses ir grūts, bet no otras – ļoti interesants un atbildīgs.
 
Šobrīd sākumskolas skolotāju metodiskās komisijas kolektīvā darbojas 10 skolotāji. Visi viņi ir radoši un talantīgi cilvēki, kuri mīl savu skolu un savu profesiju. Šie skolotāji ne tikai sniedz bērniem labas zināšanas, bet arī organizē un vada daudzus  interesantus un daudzveidīgus, bērnu interesi mācīties motivējošus un patriotiski audzinošus ārpusklases pasākumus.
 
Katru gadu sākumskolā norit mācību priekšmetu nedēļas un olimpiādes, kurās skolēni var apliecināt savas zināšanas dažādos mācību priekšmetos. Tiek organizētas viktorīnas un konkursi, teātra dienas, kurās visi ar prieku iesaistās. Sākumskolas skolēni labprāt un aktīvi piedalās daudzos skolas rīkotajos konkursos un pasākumos, kā arī aktīvi darbojas dažādās labdarības akcijās. Gan skolēni, gan viņu vecāki allaž ir gatavi sadarbībai, sniegt savu atbalstu un palīdzību.
 
Sākumskolas skolotāji organizē arī daudzveidīgas ekskursijas skolēniem, tie ir apmeklējuši daudzas Latvijas pilsētas: Rīgu, Siguldu, Cēsis, Tērveti, Ventspili, Kuldīgu, Preiļus u.c.
 
Vēlamies  pateikties skolēnu vecākiem, jo tikai ar viņu atbalstu un palīdzību ir iespējams rīkot šos neaizmirstamos pasākumus.
 
Jāuzsver, ka sākumskolas skolotāji ļoti talantīgi un radoši organizē un vada mācību stundas. Savā darbā viņi izmanto daudzveidīgas darba metodes un paņēmienus. Mācību kabineti ir aprīkoti ar multiprojektoriem, mācību darbs tiek organizēts, izmantojot interaktīvo tāfeli, tāpēc skolotāji aktīvi izmanto jaunās interaktīvās tehnoloģijas kā matemātikas, tā dzimtās valodas, dabaszinību, sociālo zinību, ētikas u.c. mācību stundās.
 
Katrā sākumskolas klasē ir pagarinātās dienas grupa, kur skolēniem ir radīti apstākļi, lai tie varētu izpildīt mājas darbus, spēlēt daudzveidīgas attīstošas izzinošās spēles, kā arī, skolotāja pavadībā,  doties pastaigās svaigā gaisā.
 
Pēc mācību stundām  skolēni var apmeklēt arī deju nodarbības, dziedāt korī, nodarboties ar koriģējošo vingrošanu, spēlēt sporta spēles, kā arī vajadzības gadījumā  saņemt logopēda un psihologa atbalstu.
 
Lai sākumskolas skolotājiem vienmēr būtu neizsīkstoša enerģija, pacietība un vēlme dalīties ar bērniem savā pieredzē un zināšanās!
O.Trofimova,
sākumskolas metodiskās komisijas vadītāja
 
Skolēnu parlamenta darbība – veids, kā kļūt līderim
 
Skolas parlaments ir īpaša skolas pašpārvaldes darba forma, kura veicina un jauniešos attīsta tādas īpašības, kā patstāvīgumu, kā arī skolēni mācās, pilnveido un praksē izmanto savas līdera spējas. Līdzīgi kā reālā dzīvē, kur pieaugušie tiecas iegūt noteiktu sociālo statusu, izvēlas sev tīkamu profesiju, iegūst autoritāti kolēģu vidū, tā arī līdzīgi tas notiek skolas parlamentā, kur viss balstās uz personīgās izvēles principu.
 
Viens no svarīgākajiem nosacījumiem ir, lai ikviens skolēns atrastu sev tīkamu nodarbi, apņemtos  pildīt to lomu, kura viņam šķiet sasitoša un sniedz gandarījumu par paveikto. Darbojoties skolas parlamentā skolēniem paveras plašas iespējas attīstīt savu radošo potenciālu, realizēt dzīvē savas pārvaldes prasmes, ieviest neordināras idejas, vienā vārdā – jaunradīt.
 
Jaunogres vidusskolas skolēnu parlamentam ir liela darba pieredze, kā arī daudzajos tā pastāvēšanas gados ir izveidojušās un nostiprinājušās daudzas  jaukas tradīcijas.
 
Īpašs brīdis skolas dzīvē ir skolēnu parlamenta prezidenta ievēlēšana, jo tieši no nākamā prezidenta līdera īpašībām un spējām ir atkarīgs, kāds būs skolēnu parlamenta kolektīvs, kādi tiks organizēti pasākumi skolas mērogā, kā tiks pārstāvētas skolēnu intereses.
 
Jaunogres vidusskolas 40. gadadienas priekšvakarā, vēlos izteikt pateicību visiem tiem skolēniem, kuri pildīja skolēnu parlamenta prezidenta pienākumus! Jūs bijāt tik dažādi, taču tajā pat laikā, katrs no jums bijāt spēcīga un ievērības cienīga personība, katrs skolēnu parlamenta prezidents ir atstājis neizdzēšamas atmiņas mūsu skolas vēstures lapaspusēs. Katram dzīve izveidojās savādāk, bet neraugoties uz visu, droši varam apgalvot, ka pieredze, ko skolēni guva darbojoties skolēnu parlamentā, noteikti, viņiem lieti noderēja, veidojot savu karjeru, veidojot savu nākotni.
 
Jaunogres vidusskolas skolēnu parlamenta prezidenta pienākumus pildīja:
 
2001./2002.m.g. – Jevgenijs Gavrilovs;
 
2002./2003.m.g. – Aleksejs Zujevs;
 
no 2003.  līdz 2005.m.g. – Jegors Laptevs;
 
2005. /2006.m.g. -  Aleksandrs Fjodorovs;
 
2006. /2007.m.g. -  Roberts Roveders;
 
2007./2008.m.g. – Vasīlijs Sergejevs;
 
2008. /2009.m.g. – Karina Žeļezovskaja;
 
2009. /2010.m.g.- Natālija Terešenkova;
 
2010. / 2011.m.g. – Dmitrijs Gavrilovs;
 
2011. .2012.m.g. – Andrejs Gladiševs;
 
2012./ 2013.m.g. – Pāvels Sonatovs.
                                                                              
    Ināra Smirnova,
direktores vietniece audzināšanas darbā
 
 
Skolas literārais almanahs „ Iedvesma”
 
Katrā skolā ir skolēni, kuri raksta dzeju, kurus aizrauj  literatūra kā māksla, arī mūsu – Jaunogres vidusskola nav izņēmums, arī mums  ir tādi skolēni , kuri godā vārda mākslu.
 
Jau vairāk kā desmit gadus Jaunogres vidusskolā tiek izdots literāri mākslinieciskais almanahs
 
 „ Iedvesma”. Jāatzīmē, ka mūsu skolēni vienlīdz labi pārzina kā dzimto  - krievu valodu, tā arī  teicami pārvalda latviešu valodu, kas iedvesmo  jauniešus radīt jaukus un radošus gara darbus, tāpēc arī skolas almanahs tiek izdots divās – latviešu un krievu valodā.
 
Šajos daudzajos, almanaha pastāvēšanas gados, nav bijis tāda literārā izdevuma, kurā nebūtu publicētas skolēnu pārdomas, kurās ir tik daudz siltu, mīļu vārdu veltīts savai pilsētai -  Ogrei, veltīti dzejoļi Jaunogres vidusskolai, kā arī mūsu dzimtenei – Latvijai. Lūk, Andrejs Kleimjonovs raksta:
 
 „ Man Latvija ir vieta, kur esmu dzimis, dzīvoju un mācos, Latviju es mīlu kā savu māti.” Patiesi viedi vārdi par savu dzimteni! Taču, tik dziļu, sirsnīgu atzīšanos kā valstij, tā savai skolai var izteikt  tikai cilvēks, kurš pats šeit dzīvo un ir mācījies, cilvēks, kurš skolas mācību kabinetos ir apguvis dārgāko, kas ir pasaulē – zināšanas un vispārcilvēciskas vērtības:
Labākā Latvijas pilsētā Ogrē,
 
Labākā skola ilgi jau stāv!
 
Kur? – jautāsiet jūs –
 
Jaunogrē!
 
Labākas skolas pasaulē nav!
 
                                                                    ( J.Laptevs)
 
Laika gaitā, skolas literāro almanahu papildināja, tādas nu jau šķiet tik ierastas  rubrikas, kā „ Tikšanās ar sabiedrībā ievērojamiem cilvēkiem” , „ Gadalaiki ” , „ Interesantākās ekskursijas”, „ Mūsu vaļasprieku spogulis”, kā arī pārspriedumi par dzīvi, par sevi, par nākamo profesiju, par Latvijas vērtīgāko dārgumu – dabu.
 
Par skolas literāro almanahu interesi ir izrādījuši kā skolēni, tā arī viņu vecāki, kuri savus uzrakstītos dzejoļus labprāt iesniedz publicēšanai tajā, tā radās jauna rubrika „ Skolēnu vecāku daiļrade”.
 
Jaunāko klašu skolēniem iecienītākā un populārākā ir rubrika „ Mīklas, ko saceram paši”, bet pamatskolēnu vidū – „ Pašu sacerētās pasakas”.
 
Kā noturīga tradīcija ir 9. un 12. klases absolventu vēstules rakstīšana skolai, kur skolēnu paustos pateicības vārdus,  uz visiem laikiem  saglabās skolas literārais almanahs.
 
Skola lepojas, ka daudzi skolēni, absolventi, kuri savulaik publicēja savus radošos darbus literārajā almanahā, ir absolvējuši dažādās Latvijas augstskolās Filoloģijas fakultāti – Marina Šubina, Jūlija Loseva, Uļjana Ladigina, Jegors Laptevs, u.c
 
Interesentiem visi Jaunogres vidusskolas literāro almanahu izdevumi ir pieejami skolas bibliotēkā.
 
Domājams, ka laikā, kad Jaunogres vidusskola atzīmē savu 40. gadadienu, absolventiem būs interesanti pārlapot tos, un pārlasīt savas pārdomas par skolā aizvadītajiem gadiem, atsaukt atmiņā jaukos, bezrūpīgos skolas gadus, pasmaidīt, bet varbūt, kāds iegrims pārdomās par to, kādus nākotnes plānus viņš / viņa  būvēja bērnībā un kā dzīvē tie ir, bet, iespējams, ka kādam arī nav īstenojušies.
 
Neraugoties, ka dzīvojam neparastā laikā, turpināsim ticēt gaišajam, domāt pozitīvas domas un darīt labus darbus, novēlam visiem, kurus Jaunogres vidusskolas vārds uzrunā un neatstāj vienaldzīgus, arī turpmāk dzīvē būt radošiem, un lai labais iedvesmo jauniem darbiem nākotnē!
                                                                   
R.Ivančenko ,
skolas literārā almanaha vadītāja 
 
Teātris sākas no pakaramā…
 
Visiem ir zināms pazīstamā režisora Konstantīna Staņislavska teiciens: ”Teātris sākas no pakaramā”. Esmu pārliecināta, ka daudziem mūsu skolēniem teātris sākas no skolas, jo tieši šeit viņi ne tikai iepazīstas un arī iepazīst teātra mākslas pamatus, bet arī pašiem nākas iejusties dažādu žanru aktieru tēlos.
 
Jaunogres vidusskolas teātra kolektīvs „ Vasarraibumi” skolā pastāv jau vairāk kā desmit gadus, bet katru mācību gadu viņš uzņem jaunus, radošus un aktīvus skolēnus no 5.-12. klasēm.
 
Kolektīvs piedalās vairākos skolas pasākumos: Zinību dienā, Rudens svētkos, Meteņu svētkos, Ziemassvētkos. Un katru gadu iepriecina skolēnus un viņu vecākus ar jautrām, radošām un muzikālām izrādēm: „ Buratino piedzīvojumi”, „ Pepija Garzeķe”,  ar N. Geraskinas lugu „ Neiemācīto stundu valstī”- jautru pasaku par skolēnu, kurs negribēja mācīties, ar izrādēm „ Vislabākā aukle” un „ Nogalināt pūķi”.
 
Izrādes veiksmīgi piedalās novada teātra skatēs. Teātra kolektīvu vada režisore Svetlana Baravikova un mūzikas skolotāja Irina Baravikova.
 
Šajā mācību gadā teātra studijas dalībnieki palīdzēja novadīt interesantus Ziemassvētku pasākumus 1.-4.klašu skolēniem; tika iestudētas divas lugas: „Sniega karaliene” un „Nakts pirms Ziemassvētkiem”.
 
Par lielisku skolas tradīciju jau kļuvušas skolas Teātra dienas, kad katra klase iestudē savu izrādi, kur var izpausties ikviena skolēna talants. Skolas Teātra dienu izrādes apmeklē ne tikai skolēni un skolotāji, bet arī skolēnu vecāki un skolas absolventi.
 
To, ko spēj paveikt Teātra studijas dalībnieki, nav iespējams izteikt vārdos – ir jāizdzīvo radošie mirkļi kopā ar izrāžu tēliem, vai nu par viņiem jāpasmejas, vai arī jāpārdzīvo par viņu dvēseles mokām. Būtu lieliski, ja katrs skatītājs aizdomātos par to, cik šādu cilvēku ir mums apkārt reālajā dzīvē. Ļaujiet vaļu savai emocionalitātei, jo tad jūs pa īstam varēsiet novērtēt jauno aktieru veikumu!
Ināra Smirnova

 

Notikumi

24.02.2020
notikumi:

No 06.01. līdz 18.02.- VPD 6.kl.mazākumtaut.val.-mutvārdu daļa

2020/02/03

No 06.01. līdz 19.02.- VPD 3.kl.mazākumtaut.val.-mutvārdu daļa

2020/02/03

10.a kl. „Swedbank” vieslekcija (ekonomikas kursa ietvaros) „Aizņēmumu veidi un kreditēšanas procesa principi"

2020/02/04

Ogres, Lielvārdes, Ķeguma novadu apvienības ķīmijas tiešsaistes olimpiāde 9.-12.klašu skolēniem ( Jaunogres vsk. , Suntažu vsk., Madlienas vsk.)

2020/02/04

Volejbols 8.-9.klašu skolēniem (A grupa), zēni, meitenes. Ogres novada Sporta centra halle

2020/02/05

14.20.Skolēnu parlamenta darba sēde.(212.kab.)

2020/02/05

7.a, 7.b, 7.c. kl. ārpusklases pasākums latviešu valodā un literatūrā „Kas lēnāk iet, tas ātrāk tiek"

2020/02/05

Daiļlasītāju konkurss - skolas atlases kārta, gatavojoties Ogres novada skolēnu skatuves runas skatei.

2020/02/06

No 10.02. līdz 14.02. 1.klašu skolēniem brīvlaiks

2020/02/10

No 10.02. līdz 14.02. Projektu un ZPD nedēļa

2020/02/10

Atbalsta nodarbība sākumskolas skolēniem ar uzvedības grūtībām.

2020/02/10

6.a, 6.b klases ekskursija uz Leļlu teātri ( karjeras izglītības projekta ietvaros).

2020/02/10

5.c kl. muzejpedagoģiskā nodarbība Ogres Vēstures un mākslas muzejā ,, Seno laiku pēdas Ogrē.''

2020/02/10

Radoša darbnīca sadarbībā ar „Laboratorium.lv” „Mākslas un zinātnes krustpunkti”. (pasākums projekta „Latvijas Skolas soma” ietvaros)

2020/02/11

Dzimtās valodas, kultūrizglītības un sporta MA darba sēde.

2020/02/11

Ziepju gatavošanas darbnīca 2.a, 3.b, 4.a, 4.b, 4.c, 5.a, 5.b kl. „Ziepes senatnē un mūsdienās”. (pasākums projekta „Latvijas Skolas soma” ietvaros)

2020/02/12

4.kl. matemātikas olimpiāde „Tik vai… Cik?”, 3. kārta

2020/02/12

Volejbols 6.-7.klašu skolēniem (C grupa), zēni, meitenes. Ogres novada Sporta centra halle

2020/02/12

Topošo pirmklasnieku vecāku informatīvā skolas kopsapulce.

2020/02/12

6.a kl. ekskursija uz Kino muzeju.

2020/02/13

Ogres, Lielvārdes, Ķeguma novadu apvienības ģeogrāfijas olimpiāde 9.-12.klašu skolēniem.

2020/02/13

Ogres novada matemātikas olimpiāde 5.-8.klašu skolēniem.

2020/02/14

Vecāku diena.

2020/02/17

Nodarbība skolēniem ar mācīšanās grūtībām „Laika menedžments” 5.-7.kl.

2020/02/17

9.klašu skolēnu informēšana par jauno vidējās vispārējās izglītības saturu 2020./2021.m.g.

2020/02/17

Starpnovadu skolēnu skatuves runas konkurss.

2020/02/17

2-4.kl. karjeras projekta ietvaros „Tikšanās ar ķīmiķi”.

2020/02/18

Fotokampaņa izlaiduma klasēm.

2020/02/18

Atklātā stunda matemātikā 3.a klasē (skolotāja L.Tazova)

2020/02/18

8.50.6.kl.valsts diagnosticējošais darbs mācību – krievu valodā.

2020/02/19

18.00. 9.klašu skolēnu vecāku skolas kopsapulce par jauno vidējās vispārējās izglītības saturu jaunajam 2020./2021.m.g.

2020/02/19

19.00. Skolas vecāku padomes sēde.

2020/02/19

Atklātā stunda latviešu valodā un literatūrā 8. a kl. (skolotāja I. Rozenberga)

2020/02/20

8.50.3.kl.valsts diagnosticējošais darbs mācību – krievu valodā.

2020/02/20

5. c un 5. b kl. ekskursija „Ādažu Čipsu” uzturklase ( „Ādažu Čipsu” ražotnes apmeklējums ).

2020/02/21

7.a kl. atklātā stunda Latvijas vēsturē. (skolotāja A.Paškoviča)

2020/02/24

8.50.6.kl.valsts diagnosticējošais darbs valsts valodā – r a k s t u d a ļ a.

2020/02/25

Karjeras izglītības projekta ietvaros nodarbība „Vai sports var būt profesija”, vada “DCH studija”.

2020/02/25

10.30. 6.kl.valsts diagnosticējošais darbs valsts valodā – m u t v ā r d u d a ļ a.

2020/02/25

1.-6.kl. pasākums, sadarbībā ar skolēnu ģimenēm, „Mamma, tētis un es - sportiska ģimene ”.

2020/02/25

8.50.3.kl.valsts diagnosticējošais darbs matemātikā

2020/02/26

8.50.6.kl.valsts diagnosticējošais darbs matemātikā.

2020/02/27

No 28.02. ZPD reģionālā konference, LU, Zinātņu māja ( Jelgavas ielā 3, Rīgā)

2020/02/28