Skolas jubileja
Jaunogres vidusskolas 2018.02.03. svētku dalībnieku ievērībai!
Darām jums zināmu, ka ieeja uz absolventu salidojumu OKC Lielajā zālē un garderobē tiks nodrošināta pa galvenajām  kāpnēm.
Organizatori.

 
Jaunogres vidusskolai -45!

Atbalsta komandas metodiskā komisija
Grūti iedomāties mūsdienīgas skolas dzīvi bez labas un kompetentas speciālistu komandas: psihologa, sociālā pedagoga, logopēda, speciālā pedagoga. Jaunogres vidusskolas atbalsta stipro un profesionālo komandu veido 9 pedagogi un 2 medicīnas darbinieki. Atbalsta speciālisti sniedz palīdzību un atbalstu visiem mācību procesa dalībniekiem: skolēniem, vecākiem un skolotājiem.
Skolēniem speciālisti palīdz atrisināt mācīšanās, sociālās un personīgās problēmas un palīdz attīstīt saskarsmes iemaņas. Skolēnu vecāki var saņemt konsultatīvu palīdzību no speciālistiem viņiem svarīgos jautājumos, saistītus ar izglītību un bērnu audzināšanu. Skolotājiem ir svarīgi saņemt speciālistu rekomendācijas, optimālo apstākļu izveidei darbam ar dažādām skolēnu grupām.
Cieņu un uzticību kolēģu un vecāku vidū, par atbildīgu un godprātīgu attieksmi pret savu darbu ir iemantojusi Ērika Muravjova un Anna Čerņavska. Viss viņu darbs ir balstīts ar vēlmi palīdzēt katram bērnam, un atklāt katrā skolēnā tikai viņam piemītošu talantu. 
Tikai otro gadu skolā strādā sociālais pedagogs Lana Vasiļonoka, un kolektīvs jau ir novērtējis viņas enerģiju un radošu pieeju sarežģītu problēmu risināšanā.  
Daudz darba iegulda speciālie pedagogi Egle Kaminska, Žanna Sulojeva, Marija Ganebnaja, lai palīdzētu skolēniem ar mācīšanās grūtībām. „Skolām, kurās nodrošināts atbalsta personāls, ir daudz lielākas iespējas palīdzēt bērniem, kuriem ir zemi mācību sasniegumi un trūkst motivācijas mācīties,” uzsver Latvijas Skolu psihologu asociācijas valdes priekšsēdētāja, Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Izglītības pārvaldes Izglītības atbalsta nodaļas galvenā speciāliste Iveta Grāvīte.
Tāpat svarīgu darbu izglītojamo fizisko un emocionālā stāvokļa optimālai nodrošināšanai veic skolas medicīniskais personāls – medmāsas Marina Agapova un Vera Kočergina.
Atbalsta komisijas galvenais uzdevums ir preventīvais darbs ar skolēniem, lai veidotu labvēlīgu emocionālo vidi klases kolektīvos. Uz to vērsti grupu darbu nodarbības jaunākajās klasēs «Skolēnu savstarpējo attiecību iemaņu pilnveidošana» un nodarbības «Laika menedžments» 5.-9. klasēm. Radošo ideju pulciņš, kuru vada L.Vasiļonoka arī iekļauj uzdevumus, kuri rosina bērnus sadarboties pozitīvi komunicēt.  
Mūsu skolas speciālistu darbs ir novērtēts ar Goda rakstiem skolas un novada līmenī. Skolas psihologs Ē. Muravjova ir novērtēta ar Goda rakstiem skolas un novada līmenī, kā arī tika izvirzīta un nominēta balvas ,,Gada skolotājs’’ saņemšanai.  
«Bērnība- bērnu pasaule ir īpaša pasaule. Bērni dzīvo savos priekšstatos  par labo un ļauno, par godu un negodu, par cilvēka cieņu: viņiem ir savi skaistuma kritēriji, viņiem ir pat savas laika dimensijas: bērnībā viena diena šķiet kā  viens gads un gads kā mūžība» uzskatīja V. Suhomļinskis.
Irina Aleksandrenkova
 
Sākumskolas skolotāju metodiskā komisija
Sākumskolas skolotāju metodiskajā komisijā uz doto brīdi strādā 14 radošu, talantīgu un savu profesiju mīlošu skolotāju sastāvā. Sešiem no šiem pedagogiem: Irinai Aleksandrenkovai, Lidijai Strelkovai, Annai Šakurovai, Rimai Pokidovai, Larisai Tazovai un Jeļenai Gaļiļejevai ir maģistra grāds pedagoģijā.
 Sākumskolas skolotāju metodiskajā komisijā ir pieredzes bagāti pedagogi kā Lidija Strelkova un Aleksandra Trušele, kuras Jaunogres vidusskolā strādā jau 44 gadus. Pavisam jaunas tālajā 1977.gadā viņas atnāca strādāt uz Jaunogres vidusskolu, lai kļūtu par aizbildņiem jaunāko klašu skolēniem.
 Sākumskola – tas ir pirmais pakāpiens izglītībā, zinību pamati. Skolēni sākumskolā ne tikai saņem zināšanas, bet arī mācās draudzēties, sazināties, iepazīst skolas noteikumus. Tāpēc ir svarīgi, lai pirmais skolotājs būtu modrs un uzmanīgs aizbildnis, kurš iemācītu bērniem mācīties. Lai pēc daudziem gadiem skolēni ar labām domām un pateicību atcerētos pirmās skolas gaitas. 
 Sākumskola – tās nav tikai mācību stundas. Mūsu skolotāji organizē arī interesantu ārpusstundu darbu: ekskursijas, braucienus uz teātriem un muzejiem, konkursus, viktorīnas, radošo darbu izstādes, mācību priekšmetu nedēļas, teātra dienas, kad skolēni savu skolotāju vadībā gatavo un prezentē interesantas izrādes. Skolēniem tiek dota iespēja piedalīties dažādos projektos gan skolas ietvaros, gan pilsētā un valstī.
Skolēniem ir iespēja parādīt savas zināšanas konkursos un olimpiādēs. Mūsu skolas skolēni, iegūstot godalgotas vietas, katru gadu piedalās matemātikas konkursos “Tik vai Cik?”, “Ķengurs” un “Meridian”, kā arī novada matemātikas olimpiādē. Tiek izmēģināti spēki arī interaktīvajā konkursā “Olimpis”.  
Bez uzmanības nepaliek arī labdarības projekti. Kā piemēram, sākumskolas skolēni piedalījās konkursā “Zoozīļuks 2016” un savāca ozolzīles Rīgas zooloģiskā dārza iemītniekiem. Pateicībā pašas aktīvākās klases saņēma dāvanā ekskursiju uz Zooloģisko dārzu un varēja aizbraukt apciemot dzīvniekus.
Sākumskolas skolotāji aktīvi piedalās dažādos novadā rīkotajos pieredzes apmaiņas pasākumos un semināros. Ir ļoti patīkami, ka mūsu skolas skolotāju darbs tiek augstu vērtēts gan skolas, gan novada līmenī. Daudzi skolotāji ir apbalvoti ar Atzinības rakstiem, skolotājas Olga Trofimova un Lidija Strelkova ir Ogres novada balvas „Gada skolotājs” nominācijas. 2015. un 2016.gados izvirzītas balvai “Gada skolotājs”, par ko saņēmušas Atzinības rakstus.
 Jāpiebilst, ka mācību un ārpusstundu darbs skolā – tas ir mūsu skolotāju cītīgā ikdienas darba rezultāts, kas tiek veikts ar atbildību un nevienaldzīgu attieksmi pret savu darbu. Paldies manām kolēģēm par viņu ieguldīto darbu! 
Sākumskolas skolotāju metodiskās komisijas vadītāja
Olga Trofimova
Svešvalodu un sociālo zinātņu metodiskā komisija
 
Mainās laiki, sabiedrība, dzīvesveids, bet nemainīga paliek sabiedrības nepieciešamība sazināties.
Svešvalodu un sociālo zinātņu metodiskā komisija, kuru veido latviešu valodas un literatūras, angļu valodas, Latvijas un pasaules vēstures, sociālo zinību  mācību priekšmetu skolotāju kolektīvs, veicina saziņas formu pilnīgošanos. 2017./2018.m.g. tās ir 14 skolotājas- sava amata lietpratējas:  latviešu valodas un literatūras skolotājas V.Ziemele, I.Strode, L.Lārmane, I.Feoktistova, V.Lazdiņa, G.Maņkova, L.Kuģeniece, N.Roņina, I.Rozenberga; angļu valodas skolotājas S.Pankova, N.Monastirska, A.Baravikova, D.Zilberte; Latvijas un pasaules vēstures, kā arī sociālo zinību skolotāja A.Paškoviča.
Visas minētās skolotājas ir zinošas un mūsdienīgas, paaugstina savu pedagoģisko meistarību dažādos tālākizglītības kursos un semināros un dalās ar kolēģēm gūtajās zināšanās un inovācijās par aktualitātēm izglītībā. Skolotājas iesaistās arī pašvaldības, valsts mēroga izglītības konferencēs un projektos, kā arī  starptautiskajos projektos – „Comenius” (I.Strode), ESF realizētajos izglītības projektos.
 Skolotājas teicami pārzina sava mācību priekšmeta pasniegšanas metodiku, mērķtiecīgi plāno stundas, labprāt dalās sava darba pieredzē ar kolēģiem, aicinot piedalīties pašu vadītās stundās, kā arī radoši izstrādā metodiskos materiālus.
Latviešu valodas un literatūras skolotājas izstrādājušas plaša spektra metodiskās izstrādnes -  mācību stundu konspektus „Stundas konspekts 2.klasei latviešu valodā „Tikšanās ar upi”” (I.Feoktistova), „Stundas konspekts 10.klasei “Mākslinieciskie teksti. Jaunrades darbs”” (L.Lārmane), darba burtnīcu skolēnam „ Materiāli valsts valodas apguvei darbā ar reemigrējušiem skolēniem” (I.Strode), “Pārbaudes darbus skolēniem ar mācīšanās traucējumiem” (L.Kuģeniece) u.c.
Novembris skolā ir sevišķs – Latvijas mēnesis. Tas skar ikvienu. Īpašas ir vidusskolas skolēnu-lektoru grupu vadītās nodarbības sākumskolas skolēniem, kas veltītas Lāčplēša dienai un kuras tiek organizētas, sadarbojoties vēstures skolotājai A.Paškovičai un sākumskolas klašu audzinātājām. Aktīvi piedaloties tradicionālajā Lāpu gājienā, nemanot pienāk 18.novembra svinības. Ik gadu latviešu valodas un literatūras skolotājas rada scenārijus un sagatavo skolēnus LR proklamēšanas gadadienai veltītu pasākumu vadīšanā. Šogad 1.-4.kl. skolēni baudīja pasākuma “Es lepojos ar tevi, Tēvu zeme!” (sk. I.Feoktistova, G.Maņkova, V.Lazdiņa) gaisotni, 5.-6.kl. skolēni pauda Latvijas skaistumu dzejas rindās (sk. L.Kuģeniece, N.Roņina), 7.-8.kl.skolēni tika mudināti ieskatīties vēstures lappusēs un godināt Latvijas brīvības cīnītājus (sk.I.Strode), savukārt 9.-12.kl. skolēni, tiekoties ar NBS pārstāvjiem, aktualizēja Latvijas sargāšanas nepieciešamību un iespējas (sk.V.Ziemele, L.Lārmane). Mīlot Latviju, vidusskolas klašu skolēni piedalās apsveikuma rakstīšanā Latvijai un šajā mācību gadā bijām viena no skolām Latvijā, kura piedalījās zibakcijā, atšifrējot apsveikuma tekstu, kurā ietverti Morzes ābeces simboli.
Angļu valodas skolotāja S.Pankova, kuras vadītās mācību stundas ir vērstas uz skolēnu zināšanu pilnveidi, to saikni ar mūsdienu dzīvi, ir izstrādājusi radošas un izglītojošas metodiskās izstrādnes – atklātās stundas “Colours. Krāsas” (3.a kl.), “Karaliskais pāris” (6.b kl.), “My Gap Year” (8.a kl.), angļu valodas zināšanu praktisko iemaņu veidošanai izmantojot teatralizēšanas un dramatizēšanas metodes (European Day of Languages, Life Is Not a Bed of Roses, The Gift of the Magi (after O.Henry)). Skolotāja Natālija Monastirska, saistot angļu valodas mācības ar apkārtējo vidi un aktualizējot starppriekšmetu saikni,  Jaunogres vidusskolas teritorijā ir vadījusi āra nodarbības 6.-7.kl. “Treasure Hunt”, kas skolēnos radīja interesi, aktivitāti un izziņas prasmju pilnveidi. 4.-7.klašu skolēni pozitīvi vērtē iespēju piedalīties  izteiksmīgās runas konkursā un 5.klašu skolēni ar prieku bauda  pasākumu „Jautrais karuselis”.
            Svešvalodu un sociālo zinātņu MA skolotājas piedalās valsts valodas centralizēto eksāmenu vērtēšanā (L.Lārmane) un angļu valodas eksāmena vērtēšanā (S.Pankova), parādot savu pedagoģisko meistarību. Mūsu metodiskās komisijas skolotājas ir arī skolēnu zinātniski pētniecisko un skolēnu pētniecisko darbu vadītājas.
Daudz laika tiek veltīts darbam ar apdāvinātiem un talantīgiem skolēniem, rosinot viņus piedalīties gan mācību priekšmetu olimpiādēs, gan izzinošos  radošo spēju izkopšanas konkursos un viktorīnās. Skolēni ir piedalījušies un ieguvuši godalgotas vietas latviešu literatūras dižgaru R.Blaumaņa, K.Skalbes, R.Ezeras, A.Pumpura literāro darbu konkursā, kā arī Aspazijai un Rainim veltītajā lasījumu konkursā. Skolēnu radošie darbi tiek apkopoti skolas literārajā almanahā „Iedvesma”. Mudinām skolēnus piedalīties arī starptautiska līmeņa konkursos un esam saņēmuši godalgotas vietas konkursā „Vēstule Sv.Mikolajam”. Organizējot daudzveidīgus ārpusklases pasākumus, tiek turpināts darbs starppriekšmetu saiknes nodrošināšanā. Iesaistoties akcijā „Es mīlu savu sirdi” (LR VM sadarbībā ar SPKC) 2015./2016.m.g., Jaunogres vidusskola ieguvusi Sirds skolas titulu. Mūsu skolā tiek popularizēta arī Labestības diena. Šajā mācību gadā mūsu MA skolotājas ar skolēniem ir piedalījušās akcijā „Vārda spēks,” aktualizējot Pasaules Labāko ziņu dienu. Ir iegūta pirmā pieredze dalībā Latvijas Lingvistikas olimpiādē.
            MA skolotājas ne tikai rada un nodrošina dažādu pasākumu norisi, bet veido arī tematiskās izstādes, tādējādi aktualizējot būtiskāko informāciju par kāda notikuma vai pasākuma norisi, vēsturi, aktualitāti. Šajā procesā tiek iesaistīti arī skolēni, rosinot viņus piedalīties radošajās darbnīcās (Halloween, LR Neatkarības proklamēšanas gadadiena, Ziemassvētki un Jaunais gads, Lieldienas, 4.maijs, Valsts valodas diena u.c.).
            Sabiedrība ir dažāda, mums jāizprot tās atšķirības valodā, kultūrā, vēsturē, lai spētu pielāgoties un saskatīt pasauli visā tās krāšņumā.
Mk vadītāja Laura Lārmane
Atmiņas par skolu
Mans svarīgākais skolas sasniegums
Kad man piezvanīja no skolas un palūdza uzrakstīt atmiņas rakstu, es ar grūtībām noticēju.  Tas ir ļoti simboliski, jo 2017./2018. gads man ir īpašs gads ar to, ka man dēls ir uzsācis skolas gaitas. Ar dēlu esmu arī atgriezusies skolā, kopā gatavojamies stundām un pildām mājas darbus. Es viņam daudz stāstu par sevi un cenšos paskaidrot, ka skola ir ļoti svarīgs dzīves posms, kas kopā ar zināšanām audzina raksturu un ietekmē personības attīstību.
Bet ar šo rakstu es gribu pastāstīt par sevi un savu lielāko panākumu -  2000. gadā iegūto 1. vietu Latvijas Republikas 24. skolēnu zinātniskajā konferencē, kur varēju piedalīties pēc 1. vietas iegūšanas Ogres rajona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu skatē.
Mani sauc Oksana Pavlova (Omeļčenko) un Jaunogres vidusskolā es mācījos no pirmās klases un tagad, atskatoties pagātnē un salīdzinot ar esošo izglītības sistēmu, varu droši apgalvot, ka zināšanas līmenis mums bija ļoti augsts gandrīz visos priekšmetos, vidusskolu beidzot. Pie tam nebija arī nekādas vajadzības apmeklēt jebkādus papildu pulciņus. Neskatoties uz apmācību krievu valodā, latviešu valodas prasmes arī bija ļoti labas. Vēl tagad atceros, cik bija pārsteigti citi konferences dalībnieki gan rajonā gan republikāniskajā skatē, kad es teicu, ka esmu no mazākumtautību skolas.
Par tik augstu godalgotu vietu biju saņēmusi naudas prēmiju un iespēju tikt uz vasaras nometni  'Alfa" uz mēnesi, kas atrodās Vecpiebalgā. Prēmija bija mani pirmie ievērojamie ienākumi. Atceros, ka par prēmiju nopirku jaunu mugursomu un peldkostīmu, gatavojoties braucienam uz nometni. Vecpiebalgā nebiju bijusi līdz šim, tāpēc biju pozitīvi pārsteigta par pilsētas skaistumu, ko gribu raksturot ar L. Vāczemnieka  dziesmas vārdiem:
“Kā lai šonakt vienaldzīgi klusē,
Kā lai tādā brīdī projām iet,
Ja visapkārt Vecpiebalgas pusē
Atkal baltas ūdensrozes zied.”
Šo dziesmu pirmo reizi dzirdēju un iemācījos arī nometnē.
Pati nometne bija vairāk līdzīga vasaras skolai. Katru dienu bija pilns saraksts ar nodarbībām, katru rītu sports, kur vajadzēja skriet vairākus kilometrus un vingrot. Ar rīta rosmi man sanāca smieklīgs atgadījums. Es nogulēju vienu rītu pēc sacensībām, kas bija arī katru otru vakaru, tad manā istabiņā ienāca treneris ar pārējiem nometnes dalībniekiem un publiski mani modināja. Pēc tā gadījuma biju vienmēr viena no pirmajiem nodarbībā. Runājot par nodarbībām jeb stundām, tie bija vairāk kā semināri, kur mums no Rīgas un citām Latvijas augstskolām brauca pasniedzēji, lai pastāstītu par dažādām profesijām un mācību iespējām. Vienā vārdā sakot, tika īstenota plaša interešu izglītības programma - mēs piedalījāmies mākslinieciskās pašdarbības pasākumos (dziedājām, dejojām, iestudējam teatrālus uzvedumus profesionālu režisoru vadībā), sportojām un organizējam draudzības spēles ar vietējiem jauniešiem, devāmies ekskursijās, lai iepazītu novada kultūrvēsturisko vidi.  Nometni atceros ar siltumu, jo ideja šai vasaras skolai bija fantastiska un iegūtā pieredze noderēja attiecīgajās dzīves situācijās. Man tas bija milzīgs atbalsts, jo apkartējā vide, konkurence, citu nometnes dalībnieku pieredze mani pamudināja turpināt attīstīties, vairāk lasīt un mācīties. Vēlāk tas ļoti noderēja, uzsākot studijas Banku augstskolā.
Neticu, bet jau būs pagājuši 17 gadi. Gribu pateikt lielu paldies savai skolai par dotajām zināšanām jeb tramplīnu nākotnei. Kā arī īpašu pateicību gribu izteikt manai klases audzinātajai Argentinai Grigorjanai un latviešu valodas skolotājai Vijai Ziemelei.
Nobeigumā esošajiem skolas audzēkņiem gribu pateikt Raiņa vārdiem - “Mainies uz augšu!”. Zināšanām ir milzīgs spēks, tāpēc novēlu jums efektīvi izmantot savu laiku, mācīties un nepārtraukti pilnveidoties.
Oksana Omeļčenko,
Jaunogres vidusskolas 2001.gada absolvente
Skola, ar kuru es lepojos

Katram laikam ir savi varoņi un ideāli. 1977.gadā Jaunogres vidusskola atbalstīja republikā nodibinātu Jauniešu kustību. Jaunogres vidusskolā pirmo reizi tika nodibināta vecāko klašu darba un atpūtas vienība – LOTOS. Tā sākās 15 gadus ilga darba grupu vēsture, tā saucamais V darba ceturksnis.
Pirmā vienība devās uz sovhozu Birzgalē. Vienības “Erudīts” vadītāja bija L.Strelkova, bet par audzinātājām strādāja L.Karasjova, L.Sorokins, T.Boicova, B.Dunajevskis, vienības komjaunatnes vadītājs bija V.Jaunsilis.
Praksē pierādījās tas, ka veiksmīgam grupas darbam vajadzīgs draudzīgs un saliedēts skolēnu kolektīvs. Šim mērķim skolā tika organizētas fakultatīvu nodarbības. Skolēni iepazinās ar organizācijas LOTOS nolikumu, piedalījās aģitējošo grupu rīkotajos konkursos, sienas avīžu izdevumos, kā arī aktīvi piedalījās skolas dzīvē.
Ar katru gadu pieauga to skolēnu skaits, kuri vēlējās strādāt grupas sastāvā. Domāju, ka, pateicoties “kolektīvisma faktoram”, 7.-9. klašu grupas bija starp labākajām Ogres rajonā.
Skolotāji L.Strelkova, L.Belova, S.Guļbinska, A.Trušele, G.Gorbatenkova, L.Grišina, T.Beinaroviča uzstājās ar iniciatīvu, atbalstītu republikā: LOTOS vienībām – jauno skolotāju rūpes un palīdzību.
Ogres trikotāžas kombināts organizēja vecāko klašu skolēnu apmācību trikotāžas izstrādājumu šūšanā. 1980. gadā vienība “Romantiķi” Maskavā vadītājas L.Srelkovas un audzinātāju L.Karasjovas, Ž.Rozentāles un O.Tiščenko vadībā Vissavienības konkursā - sacensībās, kurā sacentās darba nometņu vienības, tika apbalvota ar Mazo zelta medaļu tautsaimniecības sasniegumos.  
Mūsu skolas LOTOS vienības aktīvi piedalījās pārtikas programmā: ravēja bietes un burkānus, novāca gurķu, kā arī palīdzēja vietējām lauku skolām piedalīties dziesmu svētkos: pina vainadziņus un virtenes, gatavoja svētku pušķus.
LOTOS vienību apmešanās vietas bija: 1978. gadā – Madliena, vienība “Erudīts”. Vadīja skolotāji L.Strelkova, S.Guļbinska, L.Sorokins, P.Kungs; 1979. gadā – Jūrmala, komjaunatnes aktīva “Ergo” nometne. Vadīja skolotāji L.Strelkova, S.Guļbinska; 1982. – 1984. gadam - mežsaimniecībā “Romantiķi”. Vadīja skolotāji L.Strelkova, S.Guļbinska, J.Zavjalova, A.Trušele; 1985. – 1988. gadam – Ikšķile, vienība “Romantiķi”. Vadīja skolotāji L.Strelkova, S.Guļbinska, Z.Volfsons
Pētot skolas vēsturi, apkopojām informāciju par skolas bijušā absolventa Valērija Kapranova ģimeni. V.Kapranovs bija lidotājs, kurš dienēja Vācijā un, bojātu lidmašīnu vadot, ārpus pilsētas robežām bija izglābis simtiem dzīvību no bojāejas. Par godu šim varonim, vienībā tika organizēta talka, nopelnītie līdzekļi tika nodoti ģimenei. 
Jauniešu organizācija LOTOS paliks atmiņā ne tikai tāpēc, ka mācīja skolēnus pieaugušo dzīvei, bet arī ar brīnišķīgām ekskursijām uz Viļņu, Minsku, Hatiņu, pa Mazo Krievijas Zelta loku.
Andrejs Demidovs, daloties savos iespaidos par nometni, raksta: “LOTOS iemācīja katram, ka dažreiz pierādīt teorēmas un atrisināt uzdevumus ir vieglāk, nekā panākt savstarpēju sapratni kolektīvā, tas uzreiz nemaz tā neizdodas.”
Darbs organizācijā LOTOS ieaudzināja skolēnos ne tikai būt atbildīgiem pret darbu, bet arī radoši pilnveidoja katru personību. Jo īpaši patīkami ir tas, ka bijušie LOTOS dalībnieki arī šodien ir mūsu skolas skolotāji: I.Aleksandrenkova, J.Bobrova, N.Gavrilova, R.Ivančenko, I.Jeduša, Ē.Muravjova, L.Tazova, kā arī skolas direktors A.Horuženko ir izgājis savu pirmo darba skolu vienībā LOTOS.
Jaunogres vidusskolas sākumskolas skolotāja Lidija StrelkovaD
 
Lūdzam visus bijušos Jaunogres vidusskolas skolotājus, kas vēlas piedalīties absolventu salidojumā, reģistrēties pa tālr. 65049134 (darba dienās) vai rakstīt uz e-pastu jaunogre2017@inbox.lv

Informācija par  skolas absolventu salidojumu
Jaunogres vidusskola aicina savus absolventus uz salidojumu 2018.gada 3.februārī. nosvinēsim Jaunogres vidusskolas 45. jubileju!
12:00 - 15:00 - Atvērto durvju diena Jaunogres vidusskolā
19:00 – 24.00 Jaunogres vidusskolas absolventu salidojums Ogres Kultūras centrā
Ieeja ar ielūgumiem.Viena ielūguma cena līdz 20.01.2018. ir 10,00 eiro; pēc 20.01.2018. - 15,00 eiro
Ielūgumus var iegādāties no 18.12.2017. Jaunogres vidusskolas kancelejā.
Tālrunis uzziņām +371-65049134
Ar cieņu, Jaunogres vidusskolas atbalsta biedrība.
 
Jaunogres vidusskolas  izlaiduma klases
1973- V. Černuškina., A. Plastinins
1974- G. Dunajevska,B. Dunajevskis
1975- L. Masalova, P. Kunga, A. Rugina.
1976- R. Arbidāne,B. Dunajevskis
1977- L. Karasjova , S.Vanaga.,A. Vovers.
1978- B. Dunajevskis, V. Timašova
1979- P. Kunga,. J. Kiknadze, S.Vanaga
1980- A. Plastinins., Z. Saveļjeva.,G. Dunajevska.
1981- L. Karasjova, J. Zaicevs.
1982-  Z. Saveļjeva.., L. Karasjova.,A. Rugina
1983- A. Rugina., B. Dunajevskis., S.Vanaga
1984- T. Beinaroviča, I. Kuzmiča.
1985- A. Maļčenko., L. Smirnova.
1986- T. Beinaroviča,.J. Zaiceva
1987- L. Sorokins, G. Dunajevska., E. Vlasova
1988- V. Evele., L. Sorokins, L. Grišina
1989- L. Karasjova., J. Zavjalova, L. Smirnova.
1990- L. Grišina, СI. Skrage
1991- L. Karasjova
1992- I. Zenkeviča, A. Jurlova
1994- A. Grigorjana., Z. Volfsona
1995- S. Zmilusa
1996- P. Solovjovs
1997- A. Grigorjana., S. Zmilusa
1998- V.Ziemele, I. Zenkeviča
1999- G. Zeibote
2000- I. Smirnova, F.Šaitere
2001- A. Grigorjana, I. Zenkeviča
2002- G. Zeibote, K. Miļča
2003- M. Lapteva, L. Artamonova
2004- G. Zeibote
2005- R. Ivančenko.,A. Grigorjana
2006- L. Kuģeniece, S. Zmilusa.
2007- G. Zeibote.,M. Lapteva
2008- I. Smirnova, L. Artamonova
2009- R. Ivančenko
2010- S. Zmilusa., K. Miļča
2011- I. Kolidzēja
2012- I. Smirnova,
2013-S. Zmilusa
2014-РA. Roddate
2015- I. Smirnova,
2016-A. Paškoviča
2017-R. Ivančenko
                                                                                                                                                                                                                                                                               Jaunogres vidusskolas absolventu saraksts 1973.-1980.g.                                            
 1972-1973.māc.g.
 
 1. Andrejs Aleksejevs
 2. Svetlana Buhaljc
 3. Leonīds Belous
 4. Pēteris Baturo
 5. Aleksandrs Bojkovs
 6. Andrejs Vanags
 7. Vladimirs Golubevs
 8. Ģeorgijs Davidovs
 9. Alla Daukste
 10. Irina Jermak
 11. Inna Epifanova
 12. Valentīna Ivanova
 13. Sergejs Mallers
 14. Svetlana Smolina
 15. Nina Svirskaja
 16. Viktors Stodoljnikovs
 17. Terēza Statina
 18. Irīna Romānova
 19. Artūrs Tarvīds
 20. Mihails Upeļnieks
 21. Jurijs Šaškovs
 22. Sergejs Krutovs

1972-1973.māc.g.
 
 1. Galina Brokere
 2. Nina Bordasova
 3. Tihons Vikenšjevs
 4. Jurijs Vītols
 5. Dzuljetta Vucan
 6. Gunars Daboļiņš
 7. Vladimirs Dunaevskis
 8. Svetlana Ivanova
 9. Alberts Kovalevskis
 10. Vladimirs Krevec
 11. Valentīna Lazdun
 12. Aivars Lapiņš
 13. Pāvels Levins
 14. Olga Ostapoviča
 15. Nikolajs Ostrovskis
 16. Ludmila Savostjanova
 17. Alla Haplinskaja
 18. Antons Janers
 19. Eduards Jansis
 20. Zenija Ziemele

1973-1974.māc.g.
 
 1. Nadežda Aleksejeva
 2. Vladimirs Arsjentjevs
 3. Ināra Demina
 4. Irīna Drusko
 5. Olga Ežkova
 6. Sergejs Žatkins
 7. Jurijs Zinovjevs
 8. Nina Ivanova
 9. Nikolajs Išerjakovs
 10. Genrihs Kiseļs
 11. Tatjana Kozlova
 12. Natālija Kurjanivičs
 13. Viktors Lazduž
 14. Irīna Lobačeva
 15. Ivans Mavrins
 16. Vladimirs Mihinkovs
 17. Raisa Ņekrasova
 18. Igors Ostrovsķis
 19. Irīna Pintusova
 20. Liene Pokidova
 21. Ivans Rudenik
 22. Arturs Ruff
 23. Galīna Sarmina
 24. Tamāra Smirnova
 25. Pēteris Strauts
 26. Jurijs Tošens
 27. Aleksandrs Fomčenkov
 28. Artūrs Enģeļgards

1973-1974.māc.g.
 
 1. Marīna Briļeva
 2. Nelija Vilcāns
 3. Tamāra Gusjeva
 4. Viktors Grišins
 5. Aleksands Girs
 6. Evģēnija Zlodejeva
 7. Ļubovj Epifanova
 8. Veronika Iļjina
 9. Ģeorgijs Kalamažņikovs
 10. Ļubovj Kocubo
 11. Aleksejs Lastovskij
 12. Zoja Leontjeva
 13. Zinaīda Laško
 14. Ilmārs Leščinskijs
 15. Natālija Litvinova
 16. Eļena Maslovskaja
 17. Andrejs Ozolinš
 18. Irīna Puzatkina
 19. Igors Nikitins
 20. Oļegs Upenieks
 21. Viktors Upelnieks
 22. Sergejs Ugrjumovs
 23. Aleksandrs Treščovs
 24. Ņina Jakovļeva

1974-1975.māc.g.
 
 1. Lidija Andrejeva
 2. Svetlana Andrejeva
 3. Larisa Bartaščonok
 4. Mariāna Basīte
 5. Ņina Bistrova
 6. Līvija Vecozola
 7. Galina Gavrilova
 8. Vladimirs Dmitrijevs
 9. Galina Žaraja
 10. Alla Zaščerinskaja
 11. Anatolijs Zajac
 12. Natālija Zujeva
 13. Andrejs Nikonovs
 14. Natālija Paņkova
 15. Renāta Paņkova
 16. Vladimirs Protas
 17. Vladimirs Sautkin
 18. Aleksandrs Samburgs
 19. Rita Siņavskaja
 20. Svetlana Stepanova
 21. Natālija Fjodorova
 22. Vladimirs Holodovs
 23. Raisa Černevskaja

1974-1975.māc.g.
 
 1. Tatjana Barkane
 2. Pēteris Bloms
 3. Tatjana Burbo
 4. Jekaterīna Vlasova
 5. Tatjana Garkuša
 6. Alla Gribust
 7. Vladimirs Demidovs
 8. Irīna Dzimtais
 9. Anatolijs Dubrovskijs
 10. Tamāra Zujeva
 11. Valentīna Zirjanova
 12. Nadežda Ivanova
 13. Vitālijs Kožuevs
 14. Ludmila Kozlovskaja
 15. Sergejs Koljanovs
 16. Ludmila Matusova
 17. Aleksandrs Miķitis
 18. Vera Mihailova
 19. Pēteris Mihailovs
 20. Aleksandrs Popovs
 21. Karls Roveders
 22. Vija Ruštans
 23. Inga Tuča
 24. Viktors Fedotovs
 25. Vitālijs Cuckovs
 26. Tatjana Čekulenok
 27. Tatjana Mahnova
 28. Svetlana Šaškova

1974-1975.māc.g.
 
 1. Geļmuds Apļas
 2. Olga Bezbaile
 3. Irīna Beite
 4. Boris Bogdanovs
 5. Andrejs Grigorjevs
 6. Inna Djomuškina
 7. Tatjana Egorova
 8. Ņina Ivanenko
 9. Gennadijs Koršunovs
 10. Ludmila Kohanova
 11. Bernada Kulago
 12. Olga Ļeontjeva
 13. Irīna Ļeja
 14. Irīnā Lobanauskas
 15. Tatjana Muravjova
 16. Lidija Nikorjukina
 17. Anna Petrovskaja
 18. Tamāra Pozņakova
 19. Tamāra Raudive
 20. Vladimirs Ŗuņtu
 21. Irēna Tretjakova
 22. Svetlana Hamvina
 23. Vladislavs Černomordij
 24. Alla Šilejko
 25. Inesa Eglit

1975-1976.māc.g.
 
 1. Anna Blinova
 2. Ilanda Vaceļman
 3. Evgenijs Vašenko
 4. Larisa Gerasimova
 5. Mihails Epifanovs
 6. Igors Zaslavskijs
 7. Česlavs Zeļenko
 8. Galina Kapsna
 9. Anatolijs Kodsuevs
 10. Vitālijs Kuprijanovs
 11. Helena Klimovič
 12. Neļļi Lenina
 13. Tatjana Makarova
 14. Larisa Molčanova
 15. Nikolajs Popovs
 16. Žanna Pero
 17. Elena Petrova
 18. Igors Romenkovs
 19. Nadežda Smirnova
 20. Irīna Sokolova
 21. Ņina Solovjova
 22. Stanislava Stikute
 23. Svetlana Timofejeva
 24. Galina Tkačuk
 25. Marina Tretjakova
 26. Gurijs Tiukelli
 27. Ņina Hriščova
 28. Danuta Šidlauskaite
 29. Marina Jakovļeva

1975-1976.māc.g.
 
 1. Sergejs Andrejevs
 2. Natālija Belavina
 3. Nelli Bareckaja
 4. Tatjana Basok
 5. Natālija Vitals
 6. Viktors Grišans
 7. Ludmila Guņko
 8. Larisa Gjač
 9. Elvīra Deviņpirkste
 10. Aleksandrs Kaminskijs
 11. Natālija Lasa
 12. Emma Luzinieka
 13. Larisa Leščova
 14. Viktors Mukasejevs
 15. Antonina Nikitina
 16. Lidija Ozola
 17. Olga Osipova
 18. Inna Peņasj
 19. Aleksejs Plastinins
 20. Jurijs Potorovičs
 21. Regīna Račko
 22. Rolands Semenovs
 23. Irena Smirnova
 24. Maja Tarvid
 25. Ruslan Tarvid
 26. Larisa Udina
 27. Marina Udina
 28. Tatjana Fjodorova
 29. Alina Černomorda
 30. Ludmila Černiškova
 31. Olga Čuprina
 32. Larisa Šapiro
 33. Oļegs Šust

1975-1976.māc.g.
 
 1. Anatolijs Boroviks
 2. Ņina Bareuk
 3. Ivāns Valevko
 4. Janina Vjatere
 5. Terēze Grahovskaja
 6. Jelena Danilova
 7. Aleksandr Jeršovs
 8. Fjodor Ivanovs
 9. Tatjana Ivanovskaja
 10. Olga Krupenkina
 11. Ilja Kuzjmins
 12. Nadežda Lehuško
 13. Pāvels Meļnikovs
 14. Mihails Mjasņikovs
 15. Gennadijs Ostapko
 16. Antonina Pikaljova
 17. Inna Pomeranceva
 18. Larisa Preobraženskaja
 19. Ekaterina Seņkova
 20. Irīna Serafimovič
 21. Tatjana Tihomirova
 22. Valentīna Šulja
 23. Laima Šuljanok
 24. Irēna Jurāne
 
1976-1977.māc.g.
 
 1. Larisa Anepok
 2. Evgenija Babič
 3. Larisa Bačurina
 4. Galina Baikova
 5. Vija Velde
 6. Nikolajs Volkovs
 7. Ārija Vocši
 8. Svetlana Dorodejeva
 9. Jūlija Zaiceva
 10. Dina Kirilova
 11. Natālija Kočugova
 12. Danita Misjuk
 13. Nadežda Ozoļj
 14. Tamāra Pavare
 15. Nikolajs Pavljuchenko
 16. Natālija Petrova
 17. Jaņ Rašņe
 18. Raisa Raičonok
 19. Olga Rogaļeva
 20. Vilnis Sepins
 21. Elena Stoļarova
 22. Nadežda Silaeva (Jakovleva)
 23. Zinaīda Tolstika
 24. Tamāra Toronova
 25. Ludmila Har
 26. Ludmila Čingulis
 27. Zoja Šadura
 28. Aleksandrs Janers
 29. Irīna Tuļenkova

1976-1977.māc.g.
 
 1. Zinaīda Anisimova
 2. Valentīns Arseņjevs
 3. Juris Aukmanis
 4. Olga Balabanova
 5. Olga Baran
 6. Angelina Binakovskaja
 7. Elena Bulova
 8. Natālija Babovič
 9. Natālija Godape
 10. Natālija Grib
 11. Ženeža Zaharova
 12. Olga Kakurin
 13. Mihails Kožurovs
 14. Natālija Koņkova
 15. Jūlija Krohožina
 16. Ludmila Lejbus
 17. Valentīna Neverkova
 18. Tatjana Novožilova
 19. Tatjana Nuzina
 20. Tatjana Riks
 21. Evgenijs Sokolovs
 22. Jurijs Solovjovs
 23. Lubovj Tkačenko
 24. Marina Točelovskaja
 25. Renja Trubovič
 26. Ludmila Fedotova
 27. Andrejs Hvjastovs
 28. Roberts Šakalis
 29. Valērijs Fesjko

1976-1977.māc.g.
 
 1. Zoja Akakjeva
 2. Jurij Borovskijs
 3. Edita Valciņš
 4. Irīna Gorba
 5. Pjotrs Evšiskejev
 6. Ljubovj Zelikovič
 7. Lidija Koroevskaja
 8. Evgenija Korzubova
 9. Inna Kozlovskaja
 10. Andrej Konstantinov
 11. Svetlana Krecenko
 12. Marija Leonova
 13. Ļevs Lin
 14. Vladimirs Lukaševič
 15. Vladimirs Mavrins
 16. Anatolijs Maller
 17. Aleksandrs Muravjovs
 18. Tatjana Sanatova
 19. Nikolajs Savčenko
 20. Alberts Spaliņš
 21. Galina Resnjanskaja
 22. Olesja Stankevič
 23. Diana Ceriņa
 24. Irīna Čekalova
 25. Alina Šanebelko
 26. Tatjana Širokova
 27. Vladimirs Jagodinskis
 28. Valerijs Smoroda
 29. Valerijs Šabunovs
 30. Jānis Vecozols

1977-1978.māc.g.
 
 1. Olga Akinšina
 2. Andrejs Anisimov
 3. Valentins Botjanovskijs
 4. Efrosinija Vasiljeva
 5. Irena Galkina
 6. Zoja Gulbinska
 7. Viktors Davidenko
 8. Sergejs Žuravskijs
 9. Žanna Zakurdaeva
 10. Larisa Kalašnikova
 11. Elena Katišova
 12. Elena Kočneva
 13. Zoja Kravčenko
 14. Regīna Kudreva
 15. Alla Kukjan
 16. Alla Luščonok
 17. Ludmila Malinarskaja
 18. Omārs Murnieks
 19. Vladimirs Nazarenko
 20. Igors Pancernij
 21. Svetlāna  Popkova
 22. Vadims Sapcovs
 23. Rita Svirskaja
 24. Marina Semuškina
 25. Svetlana Semagina
 26. Aleksandrs Červonec
 27. Maritanna Jaloveckaja

1977-1978.māc.g.
 
 1. Tatjana Baušnikova
 2. Igors Berezovskijs
 3. Natālija Bolotnikova
 4. Arvids Vasserman
 5. Aleksandrs Gladiševs
 6. Inna Godjajeva
 7. Ludmila Dubova
 8. Elena Zaharova
 9. Marina Kečina
 10. Evgenijs Kolotilov
 11. Jelena Kunec
 12. Natālija Kuprijanova
 13. Larisa Levina
 14. Elena Malkova
 15. Žanna Meļnikova
 16. Galina Mihailova
 17. Tatjana Moisejeva
 18. Natālija Nikonorova
 19. Ludmila Pahotnaja
 20. Vladimirs Sablins
 21. Vija Silova
 22. Rima Stepankova
 23. Svetlana Toševikova
 24. Elena Tretjakova
 25. Tatjana Femenkova
 26. Irīna Hrulina
 27. Jurijs Čaplinskijs
 28. Larisa Šveida
 29. Alberts Šons

1977-1978.māc.g.
 
 1. Anatolijs Almazovs
 2. Valentīns Anč
 3. Irīna Arbuzova
 4. Irīna Bloms
 5. Anita Vaikule
 6. Elena Vetlugina
 7. Tamāra Gromova
 8. Oļegs Zaika
 9. Sergejs Ivanovs
 10. Sergejs Ivanovs
 11. Tatjana Ivanova
 12. Marina Ignatjevna
 13. Angelina Konjahina
 14. Inna Kumina
 15. Anatolijs Kurman
 16. Valerijs Levanovs
 17. Olegs Mazurkevič
 18. Svetlana Minina
 19. Leonīds Muižnieks
 20. Nikolajs Petrovs
 21. Irina Popova
 22. Tatjana Raudovič
 23. Alberts Skubač
 24. Elena Tkačenko
 25. Jurijs Jaunkauskas
 26. Viktors Jaunsilis

1978-1979.māc.g.
 
 1. Gennadijs Aleksejevs
 2. Inga Bože
 3. Inga Bulans
 4. Pjotrs Vlasovs
 5. Sergejs Garusins
 6. Velerijs Dedovec
 7. Inna Dzene
 8. Irīna Demidova
 9. Gennadijs Dužhenko
 10. Igors Ežkovs
 11. Sergejs Zaharčenko
 12. Svetlana Zvičajnaja
 13. Larisa Keipenvardec
 14. Igors Koteļnikovs
 15. Olga Kukuškina
 16. Juris Kuškis
 17. Irīna Laminskaja
 18. Sergejs Litvinovs
 19. Elena Miroljubova
 20. Ludmila Mirošničenko
 21. Viktors Oļhovka
 22. Žanna Pintusova
 23. Inna Sverševskaja
 24. Irena Stefanoviča
 25. Inga Hmeļevskaja
 26. Valerijs Šubins

1978-1979.māc.g.
 
 1. Konstantins Abramovs
 2. Raisa Barnatovič
 3. Irina Vituk
 4. Tatjana Varkuļis
 5. Viktors Gavrilovs
 6. Ludmila Gerasimčuk
 7. Aleksandrs Grišans
 8. Irena Drozd
 9. Viktors Zenevič
 10. Elena Zinovjeva
 11. Elena Iljina
 12. Elena Kaivan
 13. Svetlana Kjapsne
 14. Natālija Moskaljova
 15. Natālija Nikitina
 16. Aleksandrs Pabsts
 17. Galina Samsonoviča
 18. Olga Semčuk
 19. Karina Tribockaja
 20. Larisa Červakova
 21. Galina Šejnova
 22. Margarita Jankauskas

1978-1979.māc.g.
 
 1. Ņina Aleksandroviča
 2. Olga Belousova
 3. Valentīns Veretennikovs
 4. Tatjana Veselovskaja
 5. Irīna Gorjačjova
 6. Svetlana Grigorjeva
 7. Svetlana Kvedarovič
 8. Aleksandrs Kornevs
 9. Svetlana Kultaeva
 10. Jurijs Mihailovs
 11. Pjotrs Mastjanica
 12. Ekaterina Neverkovič
 13. Ljubovj Ozol
 14. Elena Osokina
 15. Irīna Pavlovskaja
 16. Svetlana Petunova
 17. Valerijs Radionovs
 18. Rita Radionova
 19. Jurijs Terendjak
 20. Irena Ulme
 21. Žanna Upeniece
 22. Tatjana Frolovska
 23. Anatolijs Šnitkovs
 24. Andrejs Šumilovs
 25. Olga Burago

1979-1980.māc.g.
 
 1. Gunta Alksne
 2. Sergejs Bertaitis
 3. Elena Dorogova
 4. Irīna Dudareva
 5. Rimma Žuravska
 6. Galina Ivanova
 7. Elena Kiseljova
 8. Olga Kiseljova
 9. Igors Kron
 10. Galina Lokis
 11. Olga Malinarskaja
 12. Elena Medvedeva
 13. Svetlana Putane
 14. Valentīna Ragauskas
 15. Sergejs Rik
 16. Eduards Rudevics
 17. Svetlana Ulasik
 18. Irīna Fjodorova
 19. Sergejs Fjodorovs
 20. Tamāra Cimbulis
 21. Irīna Černigova
 22. Tatjana Jaruškina

1979-1980.māc.g.
 
 1. Irīna Bižane
 2. Nadežda Varkulis
 3. Antonina Veretennikova
 4. Irīna Devel3e
 5. Alla Ivanova
 6. Ludmila Kaskeviča
 7. Tereza Kiseļe
 8. Sergejs Kukuškins
 9. Galina Lazarenko
 10. Valentīna Makejeva
 11. Tatjana Mihailova
 12. Svetlana Moisejeva
 13. Marina Princa
 14. Svetlana Puko
 15. Ināra Rodzika
 16. Marina Sergejeva
 17. Oļegs Stepankovs
 18. Tereza Trapešjonoka
 19. Alla Černišova
 20. Eduards Štals
 21. Sergejs Davidovs
 22. Vadims Gordejevs

1979-1980.māc.g.
 
 1. Jurijs Aleksejevs
 2. Viktors Billevič
 3. Edgars Bušinskijs
 4. Irīna Voinič
 5. Sergejs Gladiševs
 6. Aleksejs Gogunovs
 7. Aleksandrs Davidenko
 8. Rimma Dumbrovaite
 9. Elena Eremejeva
 10. Svetlana Efimova
 11. Silvija Začs
 12. Igors Zviedrs
 13. Ēriks Igaunis
 14. Inese Kalašnikova
 15. Vladimirs Kaļinins
 16. Olga Lukaševičs
 17. Tatjana Parevskaja
 18. Elena Popkova
 19. Vjačeslavs Prisjažnjuk
 20. Ilona Rozenberga
 21. Ņina Rjazanceva
 22. Larisa Sergejeva
 23. Aleksandrs Staljmačenok
 24. Oksana Stankevič
 25. Andrejs Fedotovs

1980./1981.
10а класс кл.руков. Карасева Людмила  Георгиевна
 1. Адомавичус Р.
 2. Алексеев С.
 3. Бутянко А.
 4. Габриель Ж.
 5. Ермолаев Н.
 6. Иванов А.
 7. Кагарлицкая  Л.
 8. Керж Р.
 9. Кирдяйкин В.
 10. Кобызев И.
 11. Коновалова А.
 12. Либоза В.
 13. Малоненкова Н.
 14. Марга Р.
 15. Мечник Н.
 16. Олесова Т.
 17. Пупиня И.
 18. Саруль А.
 19. Семенова А.
 20. Трепещенок А.
 21. Федорова Р.
 22. Халимон М.
 23. Хоруженко А.
 24. Широков Д.
 25. Шестопалова Т.
 26. Шлипаков О.

1981./1982.
10б класс  кл.руков. Карасева Людмила
Георгиевна
1.Буйневич В.
2.Васильева Е.
3.Воронова К.
4.Дорофеева Р.
5.Дунаевская А.
6.Иоцюс  С.
7.Куприянова  О.
8.Лайзан Ю.
9.Левашова О.
10.Лукашевич Ж.
11.Наливайко А.
12.Попков А.
13.Спиридонова А.
14.Спицын С.
15.Трубчаников П.
16.Холодова Т.
17.Харченко И.
18.Цопа Р.
19.Шокель С.

1981./1982
10в класс кл. руков. Савельева  Зоя Павловна
 1. Батарага А.
 2. Григорьева С.
 3. Звычайная М.
 4. Каплан Л.
 5. Кандович А.
 6. Кукьян В.
 7. Мамаева С.
 8. Матвеев В.
 9. Михайлов А.
 10. Мясников В.
 11. Паеглите А.
 12. Паулаускайте Л.
 13. Полуляхова Т.
 14. Рудник И.
 15. Силантьева И.
 16. Смирнова И.
 17. Телица С.
 18. Федорова Н.
 19. Шибалова Е.
 20. Яроха Е.

Выпуск 1983./ 1984.
10в класс кл.руков. Бейнарович Татьяна Сергеевна

 
 1. Абрамкин Игорь
 2. Бочарова Елена
 3. Гаршанов Сергей
 4. Дашкевич Наталья
 5. Жеребцова Ирина
 6. Зайцева Ивета
 7. Кечин Юрий
 8. Леонович Сергей
 9. Мартюшев Леонид
 10. Остапенко Санита
 11. Пархутик Тамара
 12. Пунцуль Елена
 13. Рубуль Елена
 14. Рыжко Елена
 15. Савченко Марина
 16. Семенов Сергей
 17. Сергеева Елена
 18. Стальмоченок Наталья
 19. Столярова Марина
 20. Чунихина Ирина

1987./1988. m.g.
10а .klases audzinātājs Leonīds Sorokins
 1. Винюкова Елена
 2. Горячёв Сергей
 3. Дардик Ольга
 4. Дмитриченко Сергей
 5. Евдокимов Владимир
 6. Ермолович Алла
 7. Казакова Елена
 8. Казанцев Владимир
 9. Ковалева Тамара
 10.  Кокина Эрика
 11.  Кузнецовский Владислав
 12.  Мамедова Анда
 13.  Мандзюк Светлана
 14.  Маширенок Александр
 15.  Мелентьев Алексей
 16.   Петрович Илона
 17.  Плэмэдялэ Светлана
 18.  Разуваева Ольга
 19.   Руштане Нелли
 20.  Цимбулис Оксана
 21.  Чиж Виктория 

1987./1988.
10.b klases audzinātāja Ēvele Viktorija
 1. Барановская Елена
 2. Баев Сергей
 3. Булаж Елена
 4. Бурба Сергей
 5. Буряк Дмитрий
 6. Гервальд Олинда
 7. Гольдина Анджела
 8. Еременок Елена
 9. Ильин Вячеслав
 10. Ильин Игорь
 11. Кашкур Неллия
 12. Кезик Юрий
 13. Леоненко Дмитрий
 14. Мухина Наталья
 15. Саткунас Артур
 16. Соловьев Евгений
 17. Теличенас Вадим
 18. Тарзиерс Анджела
 19. Хромченкова Ирина
 20. Юст Смайда
 21. Янкаускайте Диана
 22. Яунбирканс Андрис

1988./1989.
10.a klases audzinātāja Ludmila Karasjova

 
 1. Борисов Сергей
 2. Бутримас Андрей
 3. Бер Элла
 4. Вольфсон Андрей
 5. Гадляускайте Римма
 6. Галецкий Андрей
 7. Грига Диана
 8. Иванов Евгений
 9. Исакова Людмила
 10. Кириловия Елена
 11. Королёва Людмила
 12. Крещенко Борис
 13. Крещенко Сергей
 14. Куракин Игорь
 15. Лампицкий Руслан
 16. Лашманова Лариса
 17. Лейшкалнс Ольга
 18. Лошакс Юлия
 19. Макарова Ольга
 20. Нарушко Анжела
 21. Оганесян Илза
 22. Озорнин Александр
 23. Паулинь Аусма
 24. Свешникова Наталья
 25. Сердюков Павел
 26. Смирнова Ольга
 27. Тазова Елена
 28. Тринкунс Имант
 29. Щербаков Алексей 

 1988./1989.
10.a klases audzinātāja Jeļena Vorobjova.

 
 1. Анспок Андрей
 2. Бутырская Оксана
 3. Гончарова Елена
 4. Калаванов Сергей
 5. Коледа Рута
 6. Кулаченок Виктор
 7. Лаздане Елена
 8. Лазовская Инара
 9. Милашевич Илона
 10. Никитин Игорь
 11. Попова Елена
 12. Рагозин Виктор
 13. Тамуленок Наталья
 14. Филиппова Татьяна
 15. Чередниченков Райво
 16. Чиж Диана 
 
1988./1989.
10.b klases audzinātāja Ludmila Smirnova

 
 1. Амачова Зухра
 2. Бобков Дмитрий
 3. Богданова Карина
 4. Богородь Владислав
 5. Бутевиц Мара
 6. Воронова Света
 7. Гудкова Света
 8. Дуброва Алла
 9. Дульбинская Таня
 10. Ефимова Герда
 11. Жижкина Нина
 12. Ковылов Вадим
 13. Мандзюк Андрей
 14. Мисиня Анита
 15. Островский Владислав
 16. Петрушина Лариса
 17. Пименов Сергей
 18. Радионова Наталья
 19. Степанои дмитрий
 20. Трунова Светлана
 21. Черекова Ольга 

1989./1990.
11а. klases Lilija Grišina

 
 1. Баранова Оксана
 2. Белоусова Виктория
 3. Бельтюков Александр
 4. Бутянко Марина
 5. Веженков Юрий
 6. Вейна Олга
 7. Грибанов Сергей
 8. Жолобова Елена
 9. Зимацкая Елена
 10. Иванова Ирина
 11. Иванова Лиана
 12. Иванова Наталия
 13. Иванова Юлия
 14. Иванов Евгений
 15. Кацер Владимир
 16. Костенко Светлана
 17. Красильщиков Алекса
 18. Лавринович Наталия
 19. Матвеев Михаил
 20. Новгородская Светлана
 21. Полухина Елена
 22. Рутиньш Роберт
 23. Светлов Владимир
 24. Суховская Елена
 25. Терехов Вадим
 26. Фролов Руслан
 27. Филиппова Наталия
 28. Якубицкая Наталья 
 
1989./1990.
11b. klases Irēna Skrage

 
 1. Абазовик Кира
 2. Алиня Илона
 3. Асатрян Карен
 4. Большаков Юрий
 5. Будич Алла
 6. Бушинская Наталья
 7. Ведищев Сергей
 8. Воробьев Валерий
 9. Грушина Алёна
 10. Гужва Алёна
 11. Дардик Оксана
 12. Лукашонок Елена
 13. Маврина Елена
 14. Матиевская Диана
 15. Миллер Здгар
 16. Монастырский Оскар
 17. Озолс Юрий
 18. Перга Светлана
 19. Подчасова Диана
 20. Полегашко Наталья
 21. Рубаник Мария
 22. Румянцева Илона
 23. Сардыко Наталья
 24. Страшнова Наталия
 25. Цингеле Кристина
 26. Шишмакова Татьяна 

1990./1991.
11а класс кл.руков. Эвеле Виктория Федоровна

 
 1. Байков Юрий
 2. Блистанова Инга
 3. Бородин Николай
 4. Бузина Кристина
 5. Ефанов Владимир
 6. Жалостиба  Лариса
 7. Кальва Марис
 8. Колесникова Жанна
 9. Киселева Наташа
 10. Кулаков Сергей
 11. Култаева Диана
 12. Мордовина Ольга
 13. Разуваева Юлия
 14. Реймане Инга
 15. Сальцевича Татьяна
 16. Сергеев Сергей
 17. Чернявская Жанна
 18. Шапаева Руслана

1990./ 1991.
11б класс кл.руков. Карасева Людмила Георгиевна

 
 1. Адамайтис Людмила
 2. Анисимова Инга
 3. Бейтан Борис
 4. Бухтоярова Наталия
 5. Винокурова Наталья
 6. Власов  Александр
 7. Волошин Дмитрий
 8. Евдокимов Дмитрий
 9. Егорова Оксана
 10. Заяц Вадим
 11. Зиемелис Раймонд
 12. Игнатьева Елена
 13. Калныня Ирина
 14. Кончаков Олег
 15. Козлова Алена
 16. Лаздыня Илона
 17. Лебедь Елена
 18. Линивенко Татьяна
 19. Мазитова Юлия
 20. Михайлов Валерий
 21. Моисеева Татьяна
 22. Наглис Инга
 23. Новикова Эрика
 24. Павлова Светлана
 25. Передериенко Сергей
 26. Пиланс Марек
 27. Ставцева Инна
 28. Урбонас Ромуалдас
 29. Цалпанова Ирина
 30. Шелепенок Оксана
 
1991./1992.
 
11а.klases audzinātāja Inna Zenkeviča

 
 1. Агишев Сергей
 2. Артамонов Дмитрий
 3. Валатка Ричардас
 4. Ельчанинов Сергей
 5. Казанцева Елена
 6. Карпов Дмитрий
 7. Коваленко Диана
 8. Ковган Александр
 9. Кузнецов Максим
 10. Лампицкая Людмила
 11. Лим Александра
 12. Лочмелис Артур
 13. Лысенко Наталия
 14. Малышева Диана
 15. Махмудова Наталья
 16. Мухин Евгений
 17. Озорнина Ирина
 18. Рябова Татьяна
 19. Садковская Наталья
 20. Соснарс Дмитрий
 21. Степанова Оксана
 22. Федякова Ирина
 23. Филипов Павел
 24. Черновицкая Анжелика 
 
1991./1992.
11б.klases audzinātāja Antonina Jurlova

 
 1. Авсеенкова Анна
 2. Бирюков Анатолий
 3. Бумбер Ольга
 4. Вейкерте Майрита
 5. Гужеев Евгений
 6. Деге Нелли
 7. Дзене Оксана
 8. Ефремова Лариса
 9. Жбакова Татьяна
 10. Иванова Наталья
 11. Каблукова Илона
 12. Клепче Ирина
 13. Ковалев Юрий
 14. Крымец Олег
 15. Кудла Юлия
 16. Лапиньш Андрей
 17. Лукьянский Виктор
 18. Оглиня Яна
 19. Попова Наталья
 20. Пушкина Татьяна
 21. Скобеева Людмила
 22. Сухорученко Анна
 23. Тропенкова Юлия
 24. Чакова Лариса
 25. Яковлева Татьяна 

 1993/1994
10а класс кл.руков. Григорян Аргентина Аршавировна

 
 1. Гаген Юлия
 2. Гондарь Инга
 3. Гудкова Оксана
 4. Жогота Сергей
 5. Квашнина Алина
 6. Клименко Дарина
 7. Макаров Сергей
 8. Машонкина Евгения
 9. Михайлов Александр
 10. Никифорова Динара
 11. Новожилова Светлана
 12. Опонасенко Ирина
 13. Павлова Наталья
 14. Петрова Елена
 15. Проценко Юлия
 16. Сахартова Ирина
 17. Смуглякова Татьяна
 18. Степанов Игорь
 19. Тазова Надежда
 20. Усовский Денис
 21. Шмуцер Юлия
  22.Савинова Анна
 
1994./1995.
12 а klases audzinātāja Svetlana Zmilusa

 
 1. Вишняков Юрий
 2. Голубева Елена
 3. Дауксте Роберт
 4. Деге Кристина
 5. Заирова Кристина
 6. Захватов Валерий
 7. Киреева Татьяна
 8. Кисель Владислав
 9. Коломейцев Эдгар
 10. Котенкова Элла
 11. Кравцова Елена
 12. Малинова Диана
 13. Матюшенко Жанна
 14. Петюкевич Илона
 15. Подлесных Яна
 16. Полуянчик Зоя
 17. Раудоните Гражина
 18. Резникова Виктория
 19. Солдатенко Лилия
 20. Фейгина Лана
 21. Флейшер Диана
 22. Юрлова Ирэна 
 
 1995./1996.
12а .klases audzinātājs

 
 1. Байков Алексей
 2. Бойченко Елена
 3. Галкина Наталья
 4. Гольдин Эдуард
 5. Зуенко Елена
 6. Изотова Татьяна
 7. Мамедов Рустам
 8. Новиков Сергей
 9. Рауда Зенон
 10. Сидоров Игорь
 11. Сокуренко Павел
 12. Соловьев Артем
 13. Цыганков Александр 
 
 1995./1996.
12b .klases audzinātājs Pāvels Solovjovs

 
 1. Баринова Татьяна
 2. Барнаш Елена
 3. Белухина Татьяна
 4. Бирюкова Елена
 5. Витук Александр
 6. Дегтярева Виктория
 7. Доник Андрей
 8. Егорова Наталия
 9. Ермакович Эдита
 10. Ефимов Артем
 11. Зенькевич Анатолий
 12. Кондратьева Ирина
 13. Королькова Ольга
 14. Лебединская Наталья
 15. Мадалан Илана
 16. Никитина Жанна
 17. Полухина Ирина
 18. Пухарт Лариса
 19. Сальцевич Кристина
 20. Слобода Марина
 21. Станкевич Юлия
 22. Федотова Ольга
 23. Харламова Анжелика
 24. Шелягина Карина 

1996./1997
12а. klases audzinātāja Argentina Grigorjana

 
 1. Артюх Дмитрий
 2. Аршинова Елена
 3. Бабкина Олеся
 4. Гарева Юлия
 5. Герасимова Екатерина
 6. Гордий Андрей
 7. Дауксте Роланд
 8. Дубровский Андрей
 9. Еремеева Диана
 10. Змилусь Роман
 11. Лубина Инна
 12. Мыслинчук Алексей
 13. Новинкина Юлия
 14. Рюнтю Юлия
 15. Савицкая Карина
 16. Семикрас Ульяна
 17. Тиканс Игорь
 18. Фейгина Ольга
 19. Цирулис Денис
 20. Цупикова Татьяна
 21. Яковлев Андрей 
 
1996./1997
12b. klases audzinātāja Svetlana Zmilusa

 
 1. Архутич Наталья
 2. Асатрян Эльвира
 3. Гиждеван Дмитрий
 4. Голубева Елена
 5. Грушина Ирина
 6. Иванова Наталия
 7. Ивенкова Инна
 8. Ильина Екатерина
 9. Каштальян Снежана
 10. Лалло Тайве
 11. Лебедь Алина
 12. Маслобоева Наталья
 13. Осипова Марина
 14. Осипова Наталия
 15. Румова Виктория
 16. Сергеев Сергей
 17. Соловьева Светлана
 18. Страздыня Беата
 19. Тагаева Виктория
 20. Шмаль Елена
 21. Шуките Эгле 

1997./1998
12а klases audzinātāja Inna Zenkeviča

 
 1. Акимова Наталья
 2. Богустов Игорь
 3. Бурая Александра
 4. Бурец Сергей
 5. Дмитриева Яна
 6. Казаков Михаил
 7. Калинов Игорь
 8. Кузьмич Марина
 9. Лазеева Виктория
 10. Лебединская Юлия
 11. Лившиц Дарья
 12. Молоток Иван
 13. Никифорова Ольга
 14. Озорнин Виталий
 15. Павлова Ольга
 16. Смирнова Ульяна
 17. Субоч Александр
 18. Тарков Дмитрий
 19. Упелниеце Ольга
 20. Хмельницкий Юрис 
 
 
1997./1998
12.b klases audzinātāja Vija Ziemele

 
 1. Баранович Владислав
 2. Борисенок Андрей
 3. Бронникова Татьяна
 4. Вилцане Элина
 5. Голубева Маргарита
 6. Гончарова Инна
 7. Горохов Виктор
 8. Гульбинская Ирина
 9. Григорьева Ольга
 10. Заплатина Инна
 11. Казакова Екатерина
 12. Калинский Юрий
 13. Леоненко Александр
 14. Лозовская Елена
 15. Парамонова Надежда
 16. Петровская Рита
 17. Спасская Наталия
 18. Спасская Татьяна
 19. Федорова Инна
 20. Харламова Виктория
 21. Хмелевская Яна
 22. Шарипов Дамир
 23. Шипило Марина
 24. Щеглова Инна 
 
1998./1999.
12а klases audzinātāja Gaida Zeibote
 1.  
 2. Бейнарович Александр
 3. Бисениекс Андрис
 4. Бочарова Светлана
 5. Бренце Силвита
 6. Ганебная Ольга
 7. Гуз Ольга
 8. Заборовская Винета
 9. Иванова Делия
 10. Ивановска Айя
 11. Ковалевич Таня
 12. Ковалевский Егор
 13. Ловчиновский Сергей
 14. Маллер Анна
 15. Маскальченко Ольга
 16. Осина Наталия
 17. Пашкович Владимир
 18. Пихтина Екатерина
 19. Попова Светлана
 20. Прокопеня Александр
 21. Сергеева Жанна
 22. Степанова Наталья
 23. Фёдорова Катерина
 24. Чернушевич Олеся
 25. Штейнман Юрий 

1998./1999.
12.b klases audzinātāja Marija Fjodorova
 1.  
 2. Альшевский Андрей
 3. Божанова Карина
 4. Бурая Агнесса
 5. Вейкерте Инесса
 6. Великанова Наталья
 7. Грозова Ольга
 8. Демидова Марина
 9. Кирилович Екатерина
 10. Комарецкая Екатерина
 11. Мукасеева Екатерина
 12. Романова Оксана
 13. Рудзинкова Ольга
 14. Садовская Евгения
 15. Самигуллин Руслан
 16. Селезнёв Руслан
 17. Солдатова Светлана
 18. Соловьёва Симона
 19. Черенкова Алина

1998./1999.
12а klases audzinātāja Florentīna Šaitere

 
 1. Белячкова Татьяна
 2. Будько Алексей
 3. Масловская Юлия
 4. Квашнина Анна
 5. Микельсон Игорь
 6. Самсонов Юрий
 7. Сурская Наталья
 8. Шмаль Юрий
 9. Эварт Роман
 10. Яунсиле Виктория 
 
1999./2000.g.
12б.b klases audzinātāja Ināra Smirnova
 1.  
 2. Ананьев Андрей
 3. Андрощук Олеся
 4. Беспальчик Людмила
 5. Бобкова Наталия
 6. Богородь Ирина
 7. Венгер Руслан
 8. Верите Кристина
 9. Воробьёва наталия
 10. Воронов Андрей
 11. Гиждеван Елена
 12. Горбатенкова Екатерина
 13. Дроздова Илона
 14. Казакова Наталия
 15. Квашнин Артём
 16. Копейко Алексей
 17. ЛебединскийТарас
 18. Маслов Константин
 19. Мордовина Нина
 20. Онищенко Надежда
 21. Островская Елена
 22. Полянская Алёна
 23. Прусова Олеся
 24. Судникович Диана
 25. Яудзема Вита 
 
2000./2001.
12.a
12.b klases audzinātāja

 
 1. Беспальчик Диана
 2. Витук Виталий
 3. Герасимова Александра
 4. Герасимова Ольга
 5. Ефимова Юлия
 6. Заярная Мария
 7. Каршева Виктория
 8. Катруша Александр
 9. Кузьмина Рита
 10. Лебединская Ольга
 11. Ломако Оксана
 12. Паталуев Сергей
 13. Петров Дмитрий
 14. Прокопеня Наталья
 15. Романова Татьяна
 16. Рышкова Светлана
 17. Степанова Ина
 18. Таркова Татьяна
 19. Фёдорова Наталия
 20. Хлюпиков Кирилл
 21. Черновицкая Татьяна
 22. Шок Елена 

2001./2002.
12.a klase  Klases audzinātāja  Kira Miļča

              
 1. Viktorija Balaņuka
 2. Jevģenijs Gavrilovs
 3. Dmitrijs Gusarovs
 4. Vjaceslavs Ivanovs
 5. Sergejs Jaudzems
 6. Deniss Kocergins
 7. Anastasija Lima
 8. Dmitrijs Mihailovs
 9. Artūrs Pļetņovs
 10. Dmitrijs Semjonovs
 11. Marianna Simivska
 12. Jana Spasska
 13. Jevģenijs Stahanovs
 14. Inga Zinovjeva
 
2002/.2003.
12а .klases audzinātāja Marina Lapteva

 
 1. Баранова Екатерина
 2. Васильева Алина
 3. Венгер Людмила
 4. Виниченко Александр
 5. Грушко Анжелика
 6. Завацкая Жанна
 7. Зайковская Марина
 8. Зуев Алексей
 9. Иванова Виктория
 10. Иванов Вячеслав
 11. Корх Юрий
 12. Коршун Юлия
 13. Кузякова Елена
 14. Лебедев Александр
 15. Мамедов Рашид
 16. Маркина Надежда
 17. Маркова Светлана
 18. Митрофанова Наталия
 19. Осипова Анна
 20. Попова Кристина
 21. Потина Ирина
 22. Рябов Виталий
 23. Самигуллина Карина
 24. Сайковский Дмитрий
 25. Сурикова Маргарита
 26. Тиканс Ирина
 27. Трущенков Игорь
 28. Тумова Регина
 29. Хорошкеева Мария 
 
2002/.2003.
12.b klases audzinātāja Ludmila Artamonova

 
 1. Артамонов Олег
 2. Бабахин Владислав
 3. Багирова Фатима
 4. Белова Юлия
 5. Бельтюкова Татьяна
 6. Бирюкова Анна
 7. Бобко Инна
 8. Галущак Наталья
 9. Гондарь Виктор
 10. Димант Эдгар
 11. Долгих Артем
 12. Елушкина Наталья
 13. Зариня Элина
 14. Ивко Анна
 15. Кисель Элина
 16. Кожеурова Кристина
 17. Лебединский Антон
 18. Линуж Александр
 19. Лиханушкина Анна
 20. Обозненко Андрей
 21. Пабст Илона
 22. Петровский Кирилл
 23. Рубцова Диана
 24. Становова Юлия
 25. Тихомирова Ирина
 26. Урбане Татьяна
 27. Хорошун Ирина
 28. Чехович Александр
 29. Шелементьев Сергей
 30. Юшкова Елена 

2003./2004. gada izlaidums 
12.a klase  Klases audzinātāja     Gaida Zeibote

 
 1. Aleksandrenkovs Dmitrijs
 2. Aršinovs Ilja
 3. Avdejeva Jekaterina
 4. Baravikova Svetlana
 5. Bļinņikovs Romāns
 6. Bogatihs Dmitrijs
 7. Borisova Anna
 8. Budjko Marija
 9. Demidova Elīna
 10. Evarts Deniss
 11. Fedotovs Dmitrijs
 12. Golere Aļona
 13. Grabs Elans
 14. Jumajevs Vitālijs
 15. Karasjovs Oļegs
 16. Kaskure Olga
 17. Korotkova Irina
 18. Maksimovičs Eduards
 19. Matvejeva Jekaterina
 20. Nahimovičs Jurijs
 21. Novikova Svetlana
 22. Semjonova Ieva
 23. Steļmačenoka Irēna
 24. Stubailo Karina
 25. Vinogradova Viktirija
 26. Voiņiča Svetlana
 27. Žuravska Svetlana

2004./2005. gada izlaidums
12.a klase
Klases audzinātāja Rimma Ivančenco
 1. Afanasjeva Irina
 2. Baranovs Aleksandrs
 3. Gordijs Igors
 4. Ivanovs Viktors
 5. Jedušs Valdis
 6. Lapkovskis Artjoms
 7. Laptevs Jegors
 8. Lukaševičs Dmitrijs
 9. Maļcevs Eduards
 10. Mannanov Ildar
 11. Mežane Jūlija
 12. Mihailovs Hermanis
 13. Orlovs Pāvels
 14. Pilinoviča Jeļena
 15. Pjatkova Jeļena
 16. Podļesniha Ksenija
 17. Primaks Jevgenijs
 18. Roveders Kārlis
 19. Šndjalova Marina
 20. Šubina Marina
 21. Timofejeva Viktorija
 22. Žerebilo Kristīne

  12.b. klase  Klases audzinātāja Argentina Grigorjana
 1. Antoņevičs Vladimirs
 2. Draška Viktorija
 3. Fjodorovs Konstantīns
 4. Grūbe Artūrs
 5. Krasnovs Ēriks
 6. Lozovska Olga
 7. Markevičs Deniss
 8. Roščenkova Jeļena
 9. Sabbe Romāns
 10. Sledzevskis Romāns
 11. Ščerbakova Diāna
 12. Ševšeļova Viktorija
 13. Vahruševa Jekaterina
 14. Vasiļjevs Jevgenijs
 15. Vinokurova Olga
 16. Zavacka Aļona

 2005./2006. gada izlaidums
12.a klase
Klases audzinātāja  Lolota Kuģeniece   
 

1.   Aleksejevs Aleksandrs
2.  Antoņenko Kristīna
3.  Fiļipovs Gļebs
4.  Fjodorovs Aleksandrs
5.  Golubevs Ruslans
6.  Gribute Anna
7.  Grigorjana Gajane
8.  Irša Aivars
9.  Ivanovs Kirils
10. Kapitonovs Dmitrijs
11. Kļimovičs Vladislavs
12.Krečins Dmitrijs
13.Krupnova Irina
14.Lapo Diāna
15.Losevs Aleksejs
16.Lukaševiča Elīna
17.Mannanova Rita
18.Pavļikova Jūlija
19.Skusovs Sergejs
20.Sokolova Evita
21.Šumilovs Dmitrijs

12б .b klases audzinātāja Svetlana Zmilusa
 
 1. Аврамук Ольга
 2. Альшевская Екатерина
 3. Богданова Оксана
 4. Гайлите Анна
 5. Долганова Алла
 6. Елушкина Екатерина
 7. Иванова Олеся
 8. Константинова Алёна
 9. Крегерс Вячеслав
 10. Кузьменко Виктория
 11. Логинов Иван
 12. Лютоева Екатерина
 13. Надежникова Ксения
 14. Одегова Анжелика
 15. Пластинин Генадий
 16. Пластинина Элеонора
 17. Радиона Анна
 18. Шарин Денис 

2006./2007.m. gada izlaidums 
12.a klase
Klases audzinātāja     Marina Laptjeva

              
1.Afanasjeva Tatjana
2.Arhutičs Ņesters
3. Čerņavskis Maksims
4. Holopovs Vladimirs
5.Kozlovs Eduards
6.Kuzņecova Tatjana
7.Makarovs Mihails
8.Matvejeva Anna
9.Pilinoviča Anna
10.Plotņikovs Dmitrijs
11.Poncere Anastasija
12.Roveders Roberts
13.Semčenoks Sergejs
14.Sļepcova Jevgēnija
15.Timofejeva Jeļena
16.Zajarnijs Dmitrijs
17.Zhernyakova Julia
 
12.b klase
Klases audzinātāja     Gaida Zeibote

                 
                   1.Aleksandrova Anna
                   2.Davidova Kristīna
                   3.Dmitričenko Jeļena
                   4.Fiļs Andrejs
                   5.Gondare Sanda
                   6.Isidorova Elīna
                   7.Ivahova Jekaterina
                   8.Ivanovs Aleksandrs
                   9.Jefremovs Sergejs
                  10.Jermaks Ivans
                  11.Karašaševa Alīna
                  12.Kirpļuka Svetlana
                  13.Kurpniece Kristīne
                  14.Malkova Arturs
                  15.Šeļementjeva Jekaterina
                  16.Žuka Natalija


2007./2008.
12а класс  кл.руков. Смирнова Инара  Раймондовна

 
 1. Белостоцкая Ирина
 2. Веселов Сергей
 3. Граб Юлия
 4. Дуруев Сергей
 5. Иванченко Николай
 6. Крастыня Линда
 7. Мелехова Юлия
 8. Петров Рудольф
 9. Приказчиков Владимир
 10. Пятакова Татьяна
 11. Радионов Ярослав
 12. Сердюк Александр
 13. Упмане Екатерина
 14. Шалина Ксения
 15. Шмуцер Артур

Выпуск 2008 года
12б класс  кл.руков. Артамонова Людмила Петровна

 
 1. Баланюк Александр
 2. Баллоде Элина
 3. Брилович Алина
 4. Голубев Павел
 5. Григорян Элина
 6. Губанов Роман
 7. Кречина Мария
 8. Лайвиниеце Диана
 9. Мороз Марьяна
 10. Олесик Андрей
 11. Орловский Руслан
 12. Процветова Анна
 13. Рассоленко Влада
 14. Селявин Сергей
 15. Сергеев Василий
 16. Судникович Олеся
 17. Сырых Элина
 18. Щербаков Эдгар

2009. gada izlaidums
 
12.a klase
Klases audzinātāja     Ivančenko Rimma

 
 1. Dubrovskis Dmitrijs
 2. Goļenkovs Dmitrijs
 3. Goļenkovs Jurijs
 4. Ibrajeva Darija
 5. Kolpņevs Jaroslavs
 6. Korņeva Elīna
 7. Ladigina Uļjana
 8. Losevs Jevgenijs
 9. Mališeva Karina
 10. Markevičs Dmitrijs
 11. Mavrins Edgars
 12. Moskaļenko Deniss
 13. Ņekrasova Jūlija
 14. Pokidovs Eduards
 15. Prudņikovs Aleksandrs
 16. Samsonovs Nikolajs
 17. Sprūģe Aļona
 18. Suprunova Olga
 19. Žeļezovska Karina 

2010. gada izlaidums
12.a klase
Klases audzinātāja     Miļča Kira

 
 1. Akmatovs Čingizs                   
 2. Aleksejeva Jeļena                    
 3. Beļakovs Vitālijs                     
 4. Čebakovs Valērijs                   
 5. Fjodorova Natālija                   
 6. Goļenkovs Aleksandrs                   
 7. Ivanova Ksenija                       
 8. Matovs Dmitrijs                      
 9. Mavrina Kristīne                     
 10. Petrovs Rihards                
 11. Plemedjale Karīna                   
 12. Siļvanovičs Jevgenijs                     
 13. Simivskis Stepans                    
 14. Stepanova Jana                
 15. Stoļarovs Vladimirs                
 16. Sulojeva Žanna                
 17. Škile Jeļena                       
 18. Venediktova Nadežda 
 
2010. gada izlaidums
12.b klase
Klases audzinātāja Zmilusa Svetlana    

 
 1. Barišoks Vadims                      
 2. Bogatykh Anastasia                         
 3. Dress Vladimirs                       
 4. Jedušs Artūrs                  
 5. Jegorova Jeļena                       
 6. Kiseļovs Sergejs                      
 7. Krečina Margarita                  
 8. Ļebedeva Jekaterina                        
 9. Maršalovs Kirils                      
 10. Morozova Anastasija                       
 11. Saļamova Aleksandra                      
 12. Sergejevs Maksims                          
 13. Šubins Kirils                    
 14. Terešenkova Natālija                      
 15. Zaharovs Konstantīns 
2011. gada izlaidums
12.a klase
Klases audzinātāja Kolidzeja Ilona

 
 1. Barancovs Andrejs                          
 2. Bļinņikovs Ļevs                              
 3. Dolgiha Kristine                              
 4. Gavrilovs Aleksandrs                               
 5. Gavrilovs Dmitrijs                           
 6. Goļenkovs Ņikita                            
 7. Ignatjevs Dmitrijs                            
 8. Irša Māris                                
 9. Ivaņenko Dana                      
 10. Jepifanova Jeļena                             
 11. Judickis Maksims                            
 12. Kirejeva Janīna                      
 13. Kočnova Anastasija                         
 14. Koreņiks Miroslavs                         
 15. Kosjaņenko Darja                            
 16. Kukjana Nelli                         
 17. Kungurovs Oļegs                             
 18. Lapo Dmitrijs                         
 19. Oļesiks Vladimirs                            
 20. Pancernaja Aleksandra                             
 21. Ponomarjovs Romāns                               
 22. Rubels Andrejs                      
 23. Skladovs Nikolajs                           
 24. Staselovičs Artūrs                            
 25. Zotova Inna 
2012. gada izlaidums
12.a klase
Klases audzinātāja Smirnova Ināra

 
        1       Akmatovs Arslans                  
        2       Asatrjana Karina                     
        3       Binkjavičus Angelina                     
        4       Bogdanovs Vadims                         
        5       Gladiševs Andrejs                  
        6       Gladkov Kim                          
        7       Gorbačova Darja                    
        8       Griščenko Valentīna                       
        9       Koļeda Dmitrijs                      
        10     Kuzņecova Nataļja                         
        11     Liepiņš Juris                  
        12     Novaka Angelina                    
        13     Ņeguļajevs Rostislavs                    
        14     Roddate Marija                       
        15     Sokolovs Aleksandrs                      
        16     Tagajeva Darja                       
        17     Volkova Kristīna                    
        18     Vozhakov Sergey
 
2013. gada izlaidums
12.a klase
Klases audzinātāja Zmilusa Svetlana

 
 1. Aleksandrenkovs Maksims                     
 2. Atrahimovičs Romāns                    
 3. Avotiņš Artūrs                        
 4. Ballode Jūlija                         
 5. Čuriļins Hermanis                  
 6. Ivanova Jeļena                        
 7. Jermolova Katrīna                          
 8. Kalmikovs Valērijs                         
 9. Kazanceva Jeļizaveta                     
 10. Konstantinova Izabella                  
 11. Korņeva Irina                          
 12. Kuzmina Jūlija                       
 13. Makarovs Ruslans                  
 14. Maļecka Danuta                     
 15. Molotanova Vera                    
 16. Možajevs Edgars                    
 17. Skrebutene Sigita                  
 18. Sosnare Jana                  
 19. Stepanova Tatjana                          
 20. Vasiļjevs Aleksandrs                      
 21. Želna Evija 

2014. gada izlaidums
12.a klase
Klases audzinātāja Roddate Anna

 
 1. Belovs Pāvels                     
 2. Bobko Jevgenijs                         
 3. Cingelis Ņikita                  
 4. Čerenkovs Sergejs                      
 5. Dubrova Dzintra                         
 6. Holodova Aļina                          
 7. Isajeva Alīna                       
 8. Ivančenko Jekaterina                          
 9. Ivanova Jevgēnija                       
 10. Jermolajeva Jekaterina                       
 11. Judicka Valērija                         
 12. Judicka Viktorija                        
 13. Katrečko Anna                    
 14. Lisenoks Romāns                        
 15. Mjasņikova Viktorija                         
 16. Pavkštello Jānis                          
 17. Vežanova Poļina                         
 18. Sanatovs Pāvels                          
 19. Sardiko Viktors                  
 20. Sennovs Edvards                        
 21. Trandafirs Edvards 
 
2015. gada izlaidums
12.a klase
Klases audzinātāja  Smirnova Ināra

 
        1       Ancvēriņa Diāna                     
        2       Bobrovs Iļja                    
        3       Daņiļins Dmitrijs                    
        4       Dmitričenko Anna                          
        5       Dolotova Alīna                       
        6       Gorjačeva Jeļena                    
        7       Goryunov Oleg                       
        8       Krasiļņika Marija                  
        9       Meļuhins Maksims                         
        10     Muravjovs Igors                      
        11     Nikolajevs Artjoms                        
        12     Ramanausks Tomass                      
        13     Siļņa Vladislavs                      
        14     Stoļarovs Maksims                         
        15     Šahtjora Valērija                    
        16     Trandafirs Vadims                          
        17     Trofimova Jūlija                     
        18     Vanuška Alens                        
        19     Vasiļjevs Aleksandrs                      
        20     Vasiļjevs Nikolajs                  
        21     Voiničs Jevgenijs                  
        22     Vološins Viktors                     
        23     Voronova Ruslana
 
2016. gada izlaidums
12.a klase
Klases audzinātāja  Paškoviča Aija

 
 
        1       Belovs Arturs                          
        2       Griščenko Zinaida                          
        3       Iļjins Iļja                         
        4       Ivakina Darija                         
        5       Ivakins Ņikita                         
        6       Katrečko Pjotrs                       
        7       Kulakova Ludmila                          
        8       Lozbeņovs Aleksandrs                    
        9       Monastirska Ružena                       
        10     Petrovs Andrejs                      
        11     Plemedjale Marks                  
        12     Roddate Anastasija                         
        13     Ševšeļeva Anete                     
        14     Lukjanskis Kristaps
 
2017. gada izlaidums
12.a klase
Klases audzinātāja   Ivančenko Rimma

 
 1. Adamoviča Kristīne
 2. Bobovičs Dmitrijs
 3. Dolotova Lana
 4. Ivanovs Vladislavs
 5. Jeluškins Jevgēnijs
 6. Kalačikova Anastasija
 7. Kiseļovs Andrejs
 8. Kleimjonovs Andrejs
 9. Kozlovskis Viktors
 10. Libede-Liberte Jana
 11. Miļevska Liāna
 12. Paramonova Dana
 13. Petrova Jūlija
 14. Rožkovs Marks
 15. Sergejeva Irina
 16. Siriha Lolita
 17. Solovjovs Arturs
 18. Stepanovs Aleksejs
 19. Šveca Vitālija
 20. Timofejevs Jevgenijs
 21. Vinokurovs Ņikita

Notikumi

21.03.2019
notikumi:

Atklātā stunda mūzikā 4.a klasē.

2019/03/01

„Meridian” MMC Junior matemātikas konkurss 1.-2.klašu skolēniem.

2019/03/01

Izglītības izstādes "Skola - 2019" apmeklējums ( 9.,11.,12. kl. skolēnu grupa).

2019/03/01

6.-9.kl. meitenēm skolas olimpiāde mājturībā

2019/03/04

4.b kl. karjeras izglītības projekta ietvaros ekskursija uz "SierŠtelli" "Pārtikas ražošana mūsu novadā".

2019/03/04

8.50. 3.kl.valsts diagnosticējošais darbs valsts valodā

2019/03/05

Atklātā stunda ģeogrāfijā 7. a kl.

2019/03/05

Sporta konkurss meitenēm „Aiziet, meitenes!”

2019/03/05

Ogres novada vizuālās mākslas olimpiāde 5.-12.klasei.

2019/03/06

5.-7. kl. skolas olimpiāde informātikā.

2019/03/06

Matemātikas valsts olimpiāde.

2019/03/06

8.-11.kl. PechaKucha pēcpusdiena; skolas zinātniskie lasījumi.

2019/03/06

8.50.6.kl.valsts diagnosticējošais darbs dabaszinībās.

2019/03/07

12.a kl. karjeras izglības ietvaros tikšanās ar Jaunogres vidusskolas absolventu, LU studentu Ņikitu Ivakinu.

2019/03/07

Projekta PuMPuRS Nr.8.3.4.0/16/I/001 ietvaros rīkotā konference "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"

2019/03/07

Matemātikas valsts olimpiāde.

2019/03/07

4.a kl. karjeras izglītības projekta ietvaros ekskursija uz "SierŠtelli" „Pārtikas ražošana mūsu novadā"

2019/03/07

Svešvalodu un sociālo zinātņu mācību priekšmetu MA darba sēde.

2019/03/07

ZPD reģionālā konference.

2019/03/08

Ogres novada pašvaldības iniciēts pasākums „Masļeņica jeb pavasara sagaidīšana”

2019/03/10

Seminārs izglītības iestāžu pedagogiem Tērvetes dabas parkā.

2019/03/11

Zemgales novada matemātikas olimpiāde 6.-9.kl.

2019/03/11

CE angļu valodā 12.kl. ( r a k s t u un m u t v ā r d u daļa)

2019/03/12

CE angļu valodā 12.kl. ( m u t v ā r d u daļa)

2019/03/13

Bērnu MINI Handbola turnīrs.

2019/03/13

RD „Medijpratība 21.gs. skolā”

2019/03/13

No 18.03.19. līdz 29.03.19. –Metodiskās dienas Atbalsta komisijas ietvaros

2019/03/18

Latviešu valodas viktorīna 6.kl. ,,Valodas līkloči''

2019/03/19

8. – 9.kl. skolas turnīrs tautas bumbā.

2019/03/19

11.a kl. karjeras izglītības projekta ietvaros ekskursija uz lidostu „Rīga" „Ceļš uz debesīm".

2019/03/19

Starptautiskais matemātikas konkurss 1.-12.kl. „Ķengurs-2019”

2019/03/19

Skolu Sporta spēles “Sportiskā klase” (4.klases).

2019/03/20

Ogres novada 4.klašu latviešu valodas un matemātikas olimpiāde.

2019/03/20

Vides izziņas spēļu konkurss “Iepazīsti vidi”.

2019/03/21

MA darba sēde "Olimpiāžu dienas plānošana un VPD analīze".

2019/03/21

Vecāku diena.

2019/03/26

Starpnovadu 2.-4., 5.-9., 10.-12.klašu koru skate, 1.kārta.

2019/03/26

A.Valnera konkurss „Pazīsti savu organismu”.

2019/03/27

LBS organizētais 5.mazākumtautību skolu skolēnu skatuves runas mākslas konkurss „Es runāju latviski”.

2019/03/27

6. – 12. kl. spēle „Mafija”.

2019/03/27

Skolu Sporta spēles. Stafetes + Tautas bumba 2.-3.kl.

2019/03/27

9.klašu skolēnu, gatavojoties eksāmenam vēsturē, muzejpedagoģiskās programmas apmeklējums “Latvija laika posmā no valsts dibināšanas līdz mūsdienām” .

2019/03/29