Klases audzinātāji
Izaugsmes žurnāls " ir resursu kopums, kas paredzēts, lai piedāvātu skolēniem iespēju apzināt savas vēlmes un vajadzības, izvirzīt mērķus un analizēt izaicinājumus ceļā uz tiem, vienlaicīgi piedāvājot arī sistemātisku pieeju pašvadītas mācīšanās prasmju attīstībā.  
https://app.soma.lv/viedtemas/macos-macities


"Izaugsmes žurnāla" pieeja galvenokārt ietilpst pašvadītas mācīšanās caurviju prasmē, jo tās pamatelements ir refleksija. 

Notikumi

16.05.2022
notikumi: