Latviešu valoda un literatūra
Miķeļdienas pasākums
Prievārds, latviešu valodas stunda 6. klasē(Skolotāja Iveta Strode)
Tēva dienas scenārijs( skolotāja Lolita Kuģeniece)
Divdabji 10.-12. klasē( skolotāja Vija Ziemele)
Literatūra 10.kl. Medeja.( skolotāja Vija Ziemele)
Literatūra 10.kl. Raudupiete( skolotāja Vija Ziemele)
Literatūra 10.kl. Skaistais( skolotāja Vija Ziemele)
Literatūra 11.kl. Mērnieku laiki.( skolotāja Vija Ziemele)
Literatūra 11.kl. R.Blaumanis(skolotāja Vija Ziemele)
Literatūra 12.kl. Dadaisms.( skolotāja Vija Ziemele)
Publiskā runa ( skolotāja Vija Ziemele)
Stundas konspekts par Mērnieku laikiem( skolotāja Vija Ziemele)
Izraksti 6-rindi par dzīvniekiem palīgiem!( skolotāja Laura Lārmane)
A.Upīts „Rožu slepkava”( skolotāja Laura Lārmane)
Darba lapa par salikta teikuma pazīmēm 11.kl.( sk. Laura Lārmane)
Ēdieni. 3.klase( sk. Laura Lārmane)
Darba lapa pēc F.Šillera lugas „Laupītāji” ( sk. Laura Lārmane)
Jaunlatvieši. Darba lapa.( sk. Laura Lārmane)
Darba lapa .Mīts par Oidipu. ( sk. Laura Lārmane)
Pasaka par spēlēšanos un spēlēšanu.( sk. Laura Lārmane)
R.Ezera. Personības mazie portreti( sk. Laura Lārmane)
R.Ezera uzdevumi LV 10.kl.( sk. Laura Lārmane)
R.Ezera "AKA" ( sk. Laura Lārmane)
Sintaktiskie sakari saliktā teikumā. Jēdzieniskās attieksmes saliktā teikumā. ( sk. Laura Lārmane)
Uzdevumi „SIRDS UZ PERONA”.( sk. Laura Lārmane)
Darba lapa “Sniega karaliene - 2” ( sk. Laura Lārmane)
Pārbaudes darbs “Pulksteņa laiks” ( sk. Laura Lārmane)
Darba lapa. Vienkāršs nepaplašināts un ienkāršs paplašināts teikums.( sk. Laura Lārmane)
Darba lapa " Zelta zirgs".( sk. Laura Lārmane)

Notikumi

25.01.2020
notikumi:

12.kl. Debašu līderu skola „Debate Leader School 2019/2020", 2.sesija.(Stokholmas Ekonomikas augstskola, Rīga)

2020/01/03

No 06.01. 2020. Līdz 31.01.2020. ZPD vadīšana, gatavošanās novada ZPD skatei ( Atb.A.Roddate, L.Lārmane, A.Paškoviča)

2020/01/06

No 06.01.2020.-19.02.2020. VDD 3. un 6.kl.mazākumtaut.val. – m u t v ā r d u d a ļ a ( Atb.L.Tazova, L.Strelkova, I.Smirnova, I.Kolidzeja).

2020/01/06

9. kl. skolas diagnosticējošais darbs Latvijas vēsturē .

2020/01/07

Skolas olimpiāde matemātikā 5.-12.kl.

2020/01/09

14.20.Skolēnu parlamenta darba sēde.

2020/01/09

Skolas olimpiāde ekonomikā 10.-12.kl.

2020/01/10

Pedagoģiskās padomes sēde „1.semestra mācību un audzināšanas darba rezultāti. Skolas Attīstības plāna apstiprināšana.”

2020/01/10

Skolas olimpiāde ķīmijā 9.-12.kl.

2020/01/13

Valodu un sociālo zinātņu mācību priekšmetu metodiskās komisijas darba sanāksme.

2020/01/13

Novada olimpiāde informātikā ( programmēšana) 8.-12.kl.

2020/01/14

5.kl.literārā viesistaba „Iepazīstot I.Krilova fabulas” (D.Blūma, R.Ivančenko, J.Ballode)

2020/01/15

Novada dambretes turnīrs 4.-12.klasei.(Ogres Kultūras centra zāle)

2020/01/15

RD „Ceļojam kopā ar skolēniem. Interesantākie ekskursiju maršruti.” Pieredzes apmaiņa. (18.kab. sākumskolā atb. O. Trofimova))

2020/01/15

5.a, 5.c, 6.a kl. piedalīšanās Rimi konkursā „Sporto labākai dzīvei!”

2020/01/15

Pašvaldības iniciēta diskusija „Svešvalodas vidusskolā – kas? kur? kā?”

2020/01/16

Novada fizikas olimpiāde 10.-12.klašu skolēniem

2020/01/17

Novada ZPD skate.(Ogres Valsts ģimnāzijā,A.Roddate, L.Lārmane)

2020/01/21

Novada sacīkstes volejbolā 10.-12.klašu skolēniem (A grupa)

2020/01/22

Vecāku diena.

2020/01/24

7.c.,10.a kl. ekskursija uz Bausku un Jelgavu. (atb. N.Roņina, D.Blūma)

2020/01/24

Ogres novada Zinātniski pētniecisko darbu konference. (atb. A.Roddate, L.Lārmane A.Paškoviča)

2020/01/24

Novada olimpiāde ekonomikā 10.-12.kl. (Ogres Valsts ģimnāzijā, atb. K.Miļča)

2020/01/29

Starpnovadu mazo mūzikas kolektīvu konkurss. (atb. I.Baravikova)

2020/01/29

7.kl. ārpusklases pasākums, pilnveidojot valsts valodas zināšanas, „Kas lēnāk iet, tas ātrāk tiek!" (atb. N.Roņina, L.Kuģeniece)

2020/01/29

5.kl. tematiskais ārpusklases pasākums „Angļu valodas ekspresis” (atb. S.Pankova, N.Monastirska, D.Zilberte)

2020/01/30

Novada olimpiāde matemātikā 9.-12.kl. (Ogres Valsts ģimnāzijā, atb.I.Jeduša, A.Grigorjana, I.Kuzmiča)

2020/01/31