Nolikums par vecāku klubu

I . Mērķis:

Radošās sadarbības attīstība starp vecākiem un pedagogiem, lai atrisinātu audzināšanas un mācīšanās uzdevumus ģimenē un skolā.

II. Uzdevumi:
 
 1. psiholoģisko un pedagoģisko situāciju izskatīšana un rekomendāciju izstrāde, saistībā ar ģimeni un skolu;
 2. konsultatīvi sociālā un psiholoģiskā atbalsta organizācija vecākiem;
 3. vecāku un pedagogu kopīgā piedalīšanās intelektuālo, kultūras, sporta un citos interešu pasākumos;
 4. vecāku, medicīnas darbinieku, psihologa, sociālā darbinieka, logopēda un skolotāju kopīgā sadarbība, radot labvēlīgu radošo vidi.

III.Organizatoriskais darbs.
 
 • kluba dalībnieki ir skolēnu vecāki, pedagogi un citi skolas speciālisti;
 • kluba sanāksmes notiek 1 reizi mēnesī, bet var tikt organizētas arī pēc nepieciešamības;
 • vecāku klubs strādā ciešā sadarbībā ar skolas Padomi.

IV. Darba formas:
 
 • sarunas,
 • diskusijas,
 • lekcijas,
 • konsultācijas,
 • kopīgi vakari,
 • sporta pasākumi,
 • kluba sēdes u.c. aktivitātes.

V. Kluba locekļu tiesības un pienākumi:


 Tiesības:
 • vecāku kluba dalībnieks var būt jebkurš 1.–12.klašu skolēna ģimenes loceklis;
 • tikt informētiem par pedagoģijas, psiholoģijas un skolas darbības jautājumiem;
 • saņemt informāciju par sociāli – psiholoģiskās palīdzības saņemšanas iespējām grūtās dzīves situācijās;
 • sniegt savus priekšlikumus, idejas un citu palīdzību skolas darba uzlabošanai.
 Pienākumi:
 • aktīvi piedalīties kluba sanāksmēs;
 • izrādīt uzmanību, uzticību, atklātību un vaļsirdību citiem kluba dalībniekiem un viņu problēmām;
 • propagandēt kluba darbu klašu vecāku sapulcēs un sistemātiski informēt vecākus par to.

Notikumi

23.10.2019
notikumi:

6.a un 6.b klases ekskursija uz Melngalvju namu. ( projekta „Latvijas skolas soma” ietvaros).

2019/10/01

Nodarbība 9.b kl. I gr. „Mediji un ētiskās vērtības” projekta „Dzīvot, mācīties un strādāt kopā. Jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projekts” ietvaros.

2019/10/01

Skolēnu parlamenta sēde.

2019/10/01

Novada mēroga sacīkstes futbolā 8.-9. klasei un 10.-12.klasei (B:A)

2019/10/02

Dzimtās valodas, kultūrizglītības un sporta MA darba sēde.

2019/10/03

9.a, 9.b, 11., 12. kl. izglītojamo instruēšana par VPD.

2019/10/03

AG „Bērna talanta identificēšana un veicināšana izglītības iestādē.”

2019/10/03

Skolotāju diena. Pašpārvaldes diena.

2019/10/04

6.a, 6.b kl. izglītojamo instruēšana par VPD.

2019/10/07

1.kl. skolēniem pasākums „Skolas uzvedības likumi”

2019/10/07

Atklātā stunda latviešu valodā un literatūrā 3.a kl. (skolotāja A.Onukrāne)

2019/10/07

3.a, 3.b kl. izglītojamo instruēšana par VPD.

2019/10/07

Vecāku diena.

2019/10/08

Skolas olimpiāde angļu valodā 10.-12.kl.

2019/10/09

Novada krosa stafetes 2.-12.klasei.

2019/10/09

5.klašu izglītojamo iesvētības svētki.

2019/10/09

Vecāku skolas kopsapulce 3.,6., 9.,11., 12.klašu skolēnu vecākiem „Instruēšana par VPD”.

2019/10/09

Bibliotekārais pasākums 5.- 6. klašu skolēniem „Lasāmkoks”.

2019/10/10

Skolas Padomes darba sēde

2019/10/10

Atklātā stunda matemātikā 7.b kl. (S. Lazareva)

2019/10/11

Projekta „Uzzināt un dalīties jauniešu demokrātiskā sadarbībā” nodarbības 10.-12.klašu skolēnu grupai.

2019/10/12

Administrācijas un atbalsta personāla vadīta nodarbība par drošību un skolas iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu 8. - 9.kl. izglītojamajiem.

2019/10/14

Karjeras izglītības ietvaros 8.-12.kl.skolēniem un interesentiem „Karjeras iespējas medicīnā", tikšanās ar Jaunogres vidusskolas un RSU absolventi M. Roddati un LU Rīgas 1. medicīnas koledžas s

2019/10/15

Skolas olimpiāde angļu valodā 7-8.kl.

2019/10/15

RD skolēniem un skolotājiem „ZPD struktūra un plānojums”.

2019/10/15

8.a, 8.b kl. ekskursija uz Rīgas vēstures un kuģniecības muzeju ( projekta „Latvijas skolas soma” ietvaros).

2019/10/16

Lieliskā Balva- 2019

2019/10/16

Atklātā stunda bioloģijā 8.c kl. (A. Roddate)

2019/10/17

Sākumskolas skolēniem Moldovas teātra izrādes „Smaragda pilsētas burvis” apmeklējums.

2019/10/17

10.klašu skolēnu iesvētības svētki.

2019/10/17

5. - 12. kl. atpūtas vakars

2019/10/17

Seminārs direktoru vietniekiem izglītības jomā. Tēma: Valsts pārbaudes darbu norises kārtība 2019./2020.mācību gadā.

2019/10/21

Atbalsta komandas speciālistu pieredzes apmaiņas seminārs

2019/10/22

Seminārs izglītības iestāžu logopēdiem.

2019/10/22

Latvijas Okupācijas muzeja pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi „Ceļš uz Latvijas neatkarības atjaunošanu: “ATMODA”, LTF, čeka un “Radio Brīvā Eiropa.”

2019/10/22

RD „Praktiskā nodarbība skolotājiem, izmantojot art-terapijas metodi”.

2019/10/23

Seminārs vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas skolotājiem

2019/10/24

Svešvalodu un sociālo zinātņu MA darba sēde.

2019/10/24

Starpnovadu angļu valodas olimpiāde 10.-12.klašu skolēniem.

2019/10/29