Nolikums par vecāku klubu

I . Mērķis:

Radošās sadarbības attīstība starp vecākiem un pedagogiem, lai atrisinātu audzināšanas un mācīšanās uzdevumus ģimenē un skolā.

II. Uzdevumi:
 
 1. psiholoģisko un pedagoģisko situāciju izskatīšana un rekomendāciju izstrāde, saistībā ar ģimeni un skolu;
 2. konsultatīvi sociālā un psiholoģiskā atbalsta organizācija vecākiem;
 3. vecāku un pedagogu kopīgā piedalīšanās intelektuālo, kultūras, sporta un citos interešu pasākumos;
 4. vecāku, medicīnas darbinieku, psihologa, sociālā darbinieka, logopēda un skolotāju kopīgā sadarbība, radot labvēlīgu radošo vidi.

III.Organizatoriskais darbs.
 
 • kluba dalībnieki ir skolēnu vecāki, pedagogi un citi skolas speciālisti;
 • kluba sanāksmes notiek 1 reizi mēnesī, bet var tikt organizētas arī pēc nepieciešamības;
 • vecāku klubs strādā ciešā sadarbībā ar skolas Padomi.

IV. Darba formas:
 
 • sarunas,
 • diskusijas,
 • lekcijas,
 • konsultācijas,
 • kopīgi vakari,
 • sporta pasākumi,
 • kluba sēdes u.c. aktivitātes.

V. Kluba locekļu tiesības un pienākumi:


 Tiesības:
 • vecāku kluba dalībnieks var būt jebkurš 1.–12.klašu skolēna ģimenes loceklis;
 • tikt informētiem par pedagoģijas, psiholoģijas un skolas darbības jautājumiem;
 • saņemt informāciju par sociāli – psiholoģiskās palīdzības saņemšanas iespējām grūtās dzīves situācijās;
 • sniegt savus priekšlikumus, idejas un citu palīdzību skolas darba uzlabošanai.
 Pienākumi:
 • aktīvi piedalīties kluba sanāksmēs;
 • izrādīt uzmanību, uzticību, atklātību un vaļsirdību citiem kluba dalībniekiem un viņu problēmām;
 • propagandēt kluba darbu klašu vecāku sapulcēs un sistemātiski informēt vecākus par to.

Notikumi

14.12.2019
notikumi:

14.20.Skolēnu parlamenta darba sēde.(212.kab.)

2019/12/03

4.kl. matemātikas olimpiāde „Tik vai… Cik?”, 2.kārta

2019/12/04

Tālākizglītības kursi „Bērna talanta identificēšana un veicināšana izglītības iestādē”. (L. Lārmane, I. Feoktistova, G. Maņkova)

2019/12/04

Vecāku diena.

2019/12/05

1.- 4.kl. starptautiskās sacīkstes „Matemātikas spēļu diena” (angl.„Math Game Day” ) .

2019/12/05

8.a un 8.b kl. aktivitāte karjeras izglītības ietvaros „Iepazīšanās ar augstskolu!"

2019/12/05

9. kl. Latvijas vēstures izzināšanas un projekta „Skolas soma” ietvaros ekskursija ,,Stūra māja”.

2019/12/06

12. kl. Latvijas Debašu asociācijas „Quo tu domā?” skolu debašu turnīrs.

2019/12/07

3.a kl. atklātā stunda matemātikā.(L.Tazova)

2019/12/09

• No 09.12. līdz 16.12 Skolas vestibila dekorēšana Ziemassvētkiem (Atb. A.Šakurova, A.Šimanovska)

2019/12/09

9. kl. skolas diagnosticējošais darbs Latvijas vēsturē .

2019/12/10

AG - DISKUSIJA „ 6.,7.kl.skolotāju sadarbība, plānojot 2020./2021.m.g. kompetencēs balstīta mācību satura ieviešanu, nodrošinot starpdisciplināru un vienotu pieeju prasmju mācīšanai”.

2019/12/10

Atbalsta komisijas darba sēde

2019/12/12

9.,10.kl. Ogres novada olimpiāde vēsturē.

2019/12/13

10. -12. kl. Latvijas Debašu asociācijas „Quo tu domā?” lekcija „Argumentēšanas prasme”.

2019/12/13

11.-12.kl. Latvijas lingvistikas olimpiāde.RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte

2019/12/14

No16.12. līdz 20.12. 1.semestra meiteņu rokdarbu izstāde 107.kab., ( Atb.J.Bobrova)

2019/12/16

No 16.12. līdz 03.01. Izstāde „Ziemas pasaka” ( 3.stāva gaitenis) (Atb. L.Lārmane)

2019/12/16

1.- 4.kl., pedagoģiskās padomes sēde „ Izvērtējums un analīze par izglītojamo 1.semestra noslēguma mācību un audzināšanas darba rezultātiem”.

2019/12/17

5.a kl. kontinentālās līgas hokeja spēles apmeklējums.Arēnā „Rīga”, Skanstes iela 21

2019/12/17

1.-4. kl. Ziemassvētkiem veltīts pasākums.

2019/12/18

5.- 12.kl., pedagoģiskās padomes sēde „ Izvērtējums un analīze par izglītojamo 1.semestra noslēguma mācību un audzināšanas darba rezultātiem”.

2019/12/18

5.-8. kl. Ziemassvētkiem veltīts pasākums.

2019/12/19

9.-10.kl. izzinoša aktivitāte „Matemātiskie triki”. (A.Grigorjana)

2019/12/19

7.b, 7.c kl. konkurss -spēle „Kas? Kur? Kad?” (J.Bobrova)

2019/12/19

5. - 12. kl. atpūtas vakars.

2019/12/19

9. -12.kl. tematiskā Ziemassvētku balle

2019/12/20

DISKUSIJA „ 1.-4.kl.skolotāju sadarbība, plānojot 2020./2021.m.g. kompetencēs balstīta mācību satura ieviešanu, nodrošinot starpdisciplināru un vienotu pieeju prasmju mācīšanai”.

2019/12/27

Sākumskolas skolotāju MA darba sēde.

2019/12/27

Koncerts skolēniem, vecākiem, skolotājiem „Jaungada noskaņas”.

2019/12/27