2015 год
„Developing Windows apps for better future”
В Яуногрской средней школе с октября 2015 года по март 2016 года пройдет  проект  по информационным технологиям „Developing Windows apps for better future”, в котором будут участвовать учитель информатики Елена Николаевна Боброва вместе со своими учениками из 10-12 классов. Проект будет проходить в два этапа. На 1 этапе предусмотрена помощь иновативным учителям в обучении новым ИТ технологиям и программам. На втором этапе пройдет апробация – практическое обучение учащихся новым ИТ технологиям: Windows 10, HTML, CSS un JavaScript,   чтобы молодежь имела представление о профессии программиста по ИТ.
“Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss”
Projekts “Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss”
(Nr.2013.EEZ/PP/2/MAC/011/059)
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija
 

Jaunogres vidusskola no 24.09.2015.-26.09.2015. piedalījās Starpkultūru izglītības programmas projekta seminārā Siguldā “Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss”.
24. septembrī viesnīcā “Sigulda” tikās projekta komanda, programmas eksperti un 15 Latvijas skolu komandu dalībnieki. Jaunogres vidusskolas komandu pārstāvēja direktores vietniece Vija Ziemele, kas ir arī komandas koordinatore, mazākumtautību (krievu) valodas un literatūras un kulturoloģijas skolotāja Rimma Ivančenko, Latvijas un pasaules vēstures skolotāja Aija Paškoviča, sākumskolas skolotāja Anna Šakurova un vietējās kopienas pārstāve – izglītības metodiķe Guna Pūpēde.
Semināra pirmās dienas aktuālās tēmas bija: integrācijas šodiena Latvijā, klātienes diskusijas un imigrantu pieredze Latvijā, identitāte un daudzveidība, migrācija, kopienu loma un dimensija integrācijas procesā.
Programmas apguves semināra otrās dienas aktuālās tēmas bija Norvēģijas  pieredze imigrantu integrācijā, izaicinājumi  imigrantu integrācijai kopienās, pedagoģiskās pieejas daudzkultūru klasēs un daudzveidības vadība. Seminārā piedalījās un savā pieredzē dalījās Anita Lodrup no Norvēģijas. 
Izglītības attīstības centrs (IAC) partnerībā ar Latvijas Kopienu iniciatīvu fondu (LKIF) un Norvēģijas Valsts daudzkultūru izglītības centru (NAFO) 2015. gada 1.martā uzsāka īstenot EEZ finanšu instrumenta programmas „NVO fonda” apakšprogrammas „Nevalstisko organizāciju projektu programmas” projektu „Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss” (Nr. 2013.EEZ/PP/2/MAC/011/059), kur projekta mērķis ir sekmēt vienotas, demokrātiskas labklājības sabiedrības veidošanu Latvijā, balstoties uz starpkultūru dialogu, daudzveidīgu sabiedrības grupu integrāciju, izglītojošām aktivitātēm un aktīvu piedalīšanos sabiedrības dzīvē.
Par visiem šiem jautājumiem Vija Ziemele informēja arī Jaunogres vidusskolas skolēnu vecākus kopsapulcē, kas notika 2015.gada 30. septembrī.
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija''.
Sīkāka informācija par projektu :  http://www.iac.edu.lv/aktualie-projekti/dazadiba-kopienas-resurss/


Noslēdzies skolu konkurss līdzdalībai projektā
“Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss”
 
Noslēdzies Izglītības attīstības centra (IAC) partnerībā ar Latvijas Kopienu iniciatīvu fondu izsludinātais skolu konkurss līdzdalībai projektā “Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss”. IAC darbinieki ir gandarīti par Latvijas izglītības iestāžu lielo ieinteresētību ar projekta starpniecību aktualizēt starpkultūru dialoga un integrācijas jautājumus savās skolās un plašākās kopienās.
Atbilstoši noteiktajiem kritērijiem līdzdalībai projektā ir apstiprinātas 15 izglītības iestādes:
Babītes vidusskola
Rojas vidusskola
Ventspils 6. vidusskola
Liepājas 7. vidusskola
Dobeles 1. Vidusskola
Jaunogres vidusskola
Jelgavas 4. sākumskola
Tukuma 2. vidusskola
Špoģu vidusskola
Pededzes pamatskola
Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centrs „Jaunība”
Aglonas vidusskola
Olaines 2. vidusskola
Rīgas Zolitūdes ģimnāzija
Rīgas 15. Vidusskola
Jaunogres vidusskolas projekta komanda:
  • Vija Ziemele, direktores vietniece mācību un audzināšanas darbā, latviešu valodas un literatūras skolotāja,
  • Rimma Ivančenko, krievu valodas un literatūras un kulturoloģijas skolotāja,
  • Aija Paškoviča, Latvijas un pasaules vēstures un sociālo zinību skolotāja,
  • Staļina Pankova, angļu valodas skolotāja.
  • Vietējās sabiedrības pārstāvis, kas atbalsta skolas darbu projektā: Sandra Grunte, Ogres novada Izglītības un sporta pārvaldes vadītāja.
  •  
Comenius Reģionālās partnerības projekts „Outdoor learning 4 All” („Āra apmācības visiem”)

Noslēdzies sadarbības projekts par āra apmācībām
 
Laika posmā 25.04.2015. līdz 30.04.2015., norisinājās Projekta Outdoor Learning 4 All (Āra apmācības visiem) O-L-A (Nr. 2013-1-GB1-COM13-25344 2), kas tika īstenots Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas aktivitātes „Reģionālās partnerības” ietvaros,  noslēguma posms Latvijā, kura laikā notika daudzas saturiski vērtīgas un veikto darbu apkopojošas aktivitātes.
28. aprīlī atpūtas kompleksā “Turbas” norisinājās Latvijas mēroga konference “Āra apmācības visiem: izaicinājumi un iespējas”, kurā piedalījās arī Jaunogres vidusskolas skolotāji un vecāki.
 Konferencē ar savu pieredzi dalījās Comenius Reģionālās partnerības projekta „Outdoor learning 4 All” („Āra apmācības visiem”) sadarbības partneri: Ogres novada pašvaldība un tās četras novada izglītības iestādes (Jaunogres vidusskola, Ogresgala pamatskola, Madlienas vidusskola, Suntažu vidusskola), nevalstiskā organizācija “Bērnu vides skola” un Sautendas (Southend) pašvaldība Lielbritānijā un tās izglītības iestādes (Darlinghurst Primary School, Hinguar  School, The Federation of Greenways Schools, Barons Court School), kā arī divas nevalstiskās organizācijas - Sautendas Dabas izziņu centra apvienība (Field Studies Council) un Sautendas padomes izglītības pārvalde (Southend Education Trust).
Konferenci atklāja Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece Ineta Tamane, kura atzina, ka šobrīd ir moderni lietot tādu terminu kā “atvērta skola”, un tas nav nekas sarežģīts – atvērt skolas durvis un iet dabā, mācoties dabas likumus un tās parādības.
Par projekta gaitu konferences dalībniekus informēja projekta “Āra apmācība visiem” vadītājs Kristofers Souvlis (Christopher Souvlis) no Sautendas un Sandra Grunte, Ogres novada pašvaldības Izglītības un sporta pārvaldes vadītāja. K.Souvlis iepazīstināja ar savu pilsētu, atklājot, ka Sautendā ir 54 skolas, 27 000 skolēni, ir gan pamatskolas, gan vidusskolas un speciālās skolas, kā arī sava universitāte. K.Souvlis informēja par projekta aktivitātēm divu gadu garumā un atgādināja, ka visas projekta aktivitātes var apskatīt speciāli šim projektam izveidotā mājas lapā http://ola-regio.com/.
S.Grunte informēja par projekta laikā paveikto Ogres novada skolās. Ar lekciju “Refleksija par efektīvām āra mācībām – kādēļ mēs ejam ārā” uzstājās Dabas izziņas centra apvienības (Lielbritānija) pārstāvis Ričards Davsons.
Konferences otrajā daļā dalībnieki devās ārā, kur notika praktiskas āra nodarbības. Dienas pirmajā pusē tās vadīja projektā iesaistītie Latvijas skolu pārstāvji – Jaunogres vidusskolas ( skolotāja Anna Roddate), Ogresgala pamatskolas, Suntažu vidusskolas, Madlienas vidusskolas skolotāji un Bērnu vides skolas pārstāvji, savukārt pēc tām tika gūta pieredze Sautendas skolotāju vadītajās āra apmācības nodarbībās. Kādā no nodarbībām dalībniekiem vajadzēja atrast dabā dažādas figūras, uzzīmēt visinteresantāko, nožogot pļavā nelielu teritoriju un uzzīmēt visus augus un dzīvniekus, kas tajā atrodas, izspiegot kāda kukaiņa gaitas – ko dara, kur iet, ar ko satiekas, aprakstīt kādu koku, noskaidrot tā apkārtmēru un augstumu. Kādā citā nodarbībā dalībnieki saņēma divas koka kārtis un divas virsjakas, no kurām vajadzēja izveidot nestuves, lai pārnestu cietušo, no papīra izveidot krūzīti un ar to padzerties, tikt pāri “bezdibenim”, ja ir pieejamas divas koka kārtis un divi nelieli soliņi, un veikt daudzus citus aizraujošus uzdevumus.
Konference noslēdzās ar diskusiju par āra nodarbību organizēšanu skolās, par to iespējām un izaicinājumiem.
Projekta ietvaros īstenotas dažādas aktivitātes, kas saistītas ar āra apmācības procesa metodiskā darba pilnveidi, pedagogu profesionālo kompetenču paaugstināšanu un pieredzes apmaiņu. Pieredzes apmaiņa veikta, savstarpēji sadarbojoties ar vietējiem partneriem, gan arī ar starptautiskajiem partneriem. Projekta ietvaros notikušas divas Ogres novada pārstāvju vizītes Sautendā, kā arī divas Lielbritānijas partneru vizītes Latvijā. Konference Latvijā ir projekta lielais kopīgais noslēdzošais pasākums.
Savukārt 29.04.2015., britu kolēģi viesojās savās partnerskolās - Barona Korta skolas (Barons Court School) skolotāji ciemojās Jaunogres vidusskolā, kuru vizītes laikā skolotājas Nataļja Gavrilova, Sandra Gulbe, Staļina Pankova organizēja un  novadīja āra apmācībā meistarklasi 4.b klasē, bet skolotāja Jeļena Ballode rīkoja radošo darbnīcu „ Gobelēns no dabas materiāliem” un „Suvenīrs no Latvijas - grāmatzīme”, kur roku iemēģināt tika piedāvāts arī Barona Korta skolas (Barons Court School) pedagogiem. Britu kolēģi atzinīgi novērtēja radošās aktivitātes Jaunogres vidusskolā, atzina, ka guvuši kā gandarījumu, tā arī profesionālas idejas, ko pārņems un ieviesīs savā darbā, dažādojot mācību procesu, izmantojot dabas materiālus.
Pēc aktīvas dalības radošajās aktivitātes, projekta rezlizēšanas apkopojošās diskusijas laikā kā Jaunogres vidusskolas skolotājas, tā arī partnerskolas kolēģi atzina, ka mācīšanās un darbošanās ārā ir ļoti nozīmīga, lai attīstītu bērnu un jauniešu aktīvu līdzdalību mācīšanās procesā, rosinātu vēlmi izzināt, eksperimentēt, pētīt dabu un attīstīt spēju spriest. Projekta dalībnieki – skolotāji aktīvi iesaistījās, apgūstot āra mācīšanas metodes un dalījās savstarpējā pieredzē, kā arī aktīvi sāka izmantot apgūto savā ikdienas darbā ar skolēniem organizējot mācību stundas ārpus klašu telpām.
Projekta ietvaros izveidoti sadarbības tīkli starp partnerskolām. Jaunogres vidusskolas mērķis ir izveidot „zaļo klasi” āra nodarbību vadīšanai. Tas ir svarīgi, jo āra klase ir vieta interaktīvām nodarbībām, kuru laikā tiek iepazīta un pētīta vide, šāds izziņas un pētniecības process paaugstina mācību motivāciju, tā ir iespēja skolēnam darboties brīvā dabā.
 Sadarbojoties ar Barona Korta skolas (Barons Court School) pedagogiem, ir izveidots arī Twitter konts Jaunogre2014, lai uzturētu komunikāciju ar savu partnerskolu aktuālas informācijas apmaiņai, kopīgu āra nodarbību projektu realizēšanai.
Līdz šim projekta ietvaros Jaunogres vidusskolai ir iegādāts planšetdators, notikuši izglītojoši pasākumi skolām par āra apmācību organizēšanas iespējām, projekta vadītāji ir izveidojuši Latvijas puses projekta mājas lapu www.olaregio.lv. un  bukletu par āra apmācību.
Projekta aktivitāšu īstenošanas termiņš bija no 01.08.2013. - 31.07.2015.
Jaunogres vidusskolas direktores vietniece
 Iveta Strode

События

13.08.2022
события в: