2018 год
Vides interešu izglītības projekts „Ieraugi, atklāj, saglabā!”
Divu gadu laikā 4.a klases skolēni, skolotājas N. Gavrilovas vadībā, ar lielu  interesi piedalījās vides interešu izglītības projekta „Ieraugi, atklāj, saglabā!” realizācijā.
Projekta mērķis ir rosināt skolēnu ilglaicīgu un mērķtiecīgu dabas vides izzināšanu un saglabāšanu, popularizējot veselīgu dzīvesveidu, veicinot bērnu uzturēšanos ārā dažādos gadalaikos un laika apstākļos, kā arī sekmēt sadarbību ar dabas aizsardzības speciālistiem.
Projekta gaitā bērniem bija sniegta iespēja iesaistīties ilglaicīgā un daudzpusīgā dabas teritorijas izzināšanā četrās secīgās pakāpēs – atrast, izzināt, rūpēties, izstāstīt.
Projekta dalībnieki kā novērošanas un izpētes objektu izvēlējās vienu no krāšņākajām vietām pilsētā -  ezeru. Ezeram nav oficiāla nosaukuma, bet pilsētā to pazīst kā Meža ezeru. Lai rūpīgi izpētītu dabas objektu, tika dots laiks 2 gadi - no 2016. līdz 2018. gadam. Šajā laikā skolēni veica novērojumus par sezonas izmaiņām dabā. Bērni izpētīja augu, dzīvnieku valsti, izmērīja ūdens temperatūru un sniega segas biezumu atklātā vietā, un meža rajonā pie ezera. Skolēni savāca herbāriju, un tika veiktas ezera zīmējumu skices dažādos gadalaikos.
Lai Meža ezers paliktu tikpat pievilcīgs dabas objekts arī nākotnē, tika nolemts izgatavot un pielikt putnu būrīšus. Šī mērķa vadīti, bērni kopā ar vecākiem  skolotājas vadībā aizbrauca uz Rīgas Zoodārzu un piedalījās pasākumā “Putnu dienas”. Ar Zoodārza darbinieku palīdzību skolnieki izgatavoja 8 putnu būrus. Skolēni un vecāki  kopīgiem spēkiem, iegūstot atļauju no pašvaldības, izvietoja ezera teritorijā putnu būrīšus. 
Рar veiksmīgi paveikto darbu projekta dalībnieki saņēma rakstveida apliecinājumu par piedalīšanos. Iegūtās projektā zināšanas, iemaņas un prasmes noteikti palīdzēs skolēniem dabaszinātņu cikla priekšmetu apguvē, kā arī veidos atbildības sajūtu pret apkārtējo vidi!
 I.Aleksandrenkova
Jaunogres vidusskola projektā “UZZINĀT UN DALĪTIES JAUNIEŠU SADARBĪBĀ”
Jaunogres vidusskolas komanda iesaistījusies šajā projektā, piesakoties dalībai pasākumu ciklā, kas norisināsies trīs svētdienas: 30. septembrī, 7. un 14. oktobrī. Galvenais projekta mērķis: veicināt Latvijas jaunatnes integrāciju un zināšanas par dažādu tautu ieguldījumu Latvijas kultūrā un vēsturē.
Projekta "Uzzināt un dalīties jauniešu sadarbībā" mērķis ir Latvijā dzīvojošo mazākumtautību skolas vecuma bērnu un jauniešu iekļaušanās un sadarbība Latvijas sabiedrībā, stiprinot piederības sajūtu Latvijas valstij. Projekta ietvaros tiek veicināta izpratne par dažādu valstu tautu unikalitātes pienesumu Latvijas sabiedrības kopējam labumam, tās kultūrai, vēsturei un politikai. Projekta pasākumi veicina apziņu par mazākumtautību bērnu un jauniešu iesaistīšanās lomu sabiedriskajos procesos, īsteno savstarpēju sadarbību veicinošas aktivitātes uz savstarpēji vienojošām vērtībām.
Projekta "Uzzināt un dalīties jauniešu sadarbībā" mērķa grupa ir mazākumtautību un latviešu valodas plūsmas skolu jaunatne (50 dalībnieki), kas pārstāv latviešu skolēnus (50%) un mazākumtautību (krievu, ukraiņu, poļu, lietuviešu, igauņu u.c.) skolēnus (50%) vecumā no 10 -16 gadiem (pamatskolas un vidusskolas bērni un jaunieši), kā arī netiešā mērķauditorija – dalībnieku (tiešās mērķa grupas) ģimenes locekļi, radi, draugi, pedagogi – 200 personas, kuri gūst netiešu labumu no dalībnieku iesaistes - palielinās pilsoniskās iesaistes izpratnes līmenis, informācijas apjoms un saliedētas sabiedrības un patriotisma izpratne.
Lai sasniegtu projekta mērķi, izvirzīti šādi apakšmērķi:
• Organizēt saliedējošu aktivitāti „Unikāli Latvijā" ar integrācijas tematiku, kā arī integrējošas tematiskās sadarbības ekspedīcijas ar uzdevumiem (2 pilnas dienas: „Dažādība Latvijā" un „Esam un būsim") latviešu un mazākumtautību bērniem, jauniešiem (25 latvieši/ 25 mazākumtautību pārstāvji vecumā no 10 – 16 g.v.) uz Latvijas reģioniem, kur tiks apmeklētas mazākumtautību pārstāvju piemiņas vietas, mazākumtautību radīti vai tiem veltīti vēsturiski objekti (mazākumtautību izcelsmes Latvijas kultūras un politikas darbinieku devuma Latvijai apzināšana).
• Sagatavot izglītojošu spēli "Integrācijas ALIAS": Latvijas vēsture ar mazākumtautību ieguldījumu (no Saules kaujām līdz Baltijas ceļam); Latvijas kultūra; Latvijas bizness un tautsaimniecība. Spēle būs pieejama kā izglītojošs, jauniešiem saistošs palīglīdzeklis informācijas iegūšanai pilsoniskās izglītības kontekstā
• Īstenot noslēguma starpkultūru sadarbības praksi/ zināšanu viktorīnu "Integrācijas ALIAS mums un jums", kā arī svinīgu kultūras/pilsoniskās iesaistes apmaiņas pasākumu, piedaloties izcilai personībai Latvijas jauno laiku vēsturē.
• Piedalīties programmas "Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma" noslēguma pasākumā, sniegt prezentāciju par projekta mērķu sasniegšanu.
Projekts tiek īstenots sadarbībā starp Rīgas Vācu kultūras biedrību un biedrību pamatskolas "Rīdze" attīstībai.
Ieskatam projekta aktivitātēs – fotogrāfijas no 30.septembra pasākumiem Jaunogres vidusskolā un brauciena uz Cēsīm, kuros piedalījās 9 Jaunogres vidusskolas skolēni: Aleksandra Bobrova, Viktorija Galaktionova, Viktorija Kondrašova, Tatjana Paškoviča,Alīna Suvorova, Remira Šakurova, Katrīna Viktorova, Anastasija Ziriņa, Viktorija Zubareva.
Paldies par aktīvu dalību projekta aktivitātēs un tiekamies 7.oktobrī!
Jaunogres vidusskolas projekta grupas vadītāja Vija Ziemele
Projekts tiek īstenots Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma” (SIF) ietvaros
Jaunogres vidusskola vasaras skolā „21.gadsimta prasmes: līdzdalība, sadarbība, vienotība”
Jaunogres vidusskolas komanda no 30.07.2018. – 02.08.2018.  divu cilvēku sastāvā – Irina Aleksandrenkova un Vija Ziemele – piedalījās vasaras skolā, ko organizēja IAC sadarbībā ar British Council. Vasaras skolas programma “Pedagoga profesionālo un personīgo kompetenču pilnveide skolēnu līdzdalības un sadarbības sekmēšanai” ir ļoti saistoša jebkuram pedagogam, tāpēc bijām priecīgas par iespēju piedalīties.
Jautājumu loks, ar kuriem braucām uz vasaras skolu, bija diezgan plašs - efektīvas komandas veidošana un darbība: mērķi, līdzdalība, lomas un sadarbības mehānismi, komunikācija; kritiskās domāšanas prasmes un medijpratība ir viena no svarīgākajām tēmām gan mācību stundās, gan arī audzināšanas darbā, jo lietot medijus, meklēt un analizēt informāciju, kritiski izvērtēt mediju vēstījumus ir būtiski īpaši mazākumtautību skolu audzēkņu vidū, jo tomēr pastāv divas informācijas plūsmas – latviešu un krievu valodā, ļoti bieži pieaug tādas informācijas apjoms, kuras autori nav zināmi vai arī tiem nav redakcionālās atbildības un ētikas kodeksa, bet skolēni un viņu vecāki uzticas šādai informācijai.
Darbojoties vasaras skolas aktivitātēs četru dienu garumā, guvām atbildes ne tikai uz šiem jautājumiem, bet guvām daudz plašākas zināšanas un atziņas visās saturiskajās jomās, kuras tika piedāvātas.
Gūtās zināšanas, prasmes un iemaņas, protams, ir vēlme un nepieciešamība multiplicēt, pēc iespējas, visiem kolēģiem, skolēniem un viņu vecākiem, tāpēc nākošā mācību gada plānā plānojam iekļaut aktivitātes, kas palīdzēs augstāk minēto jautājumu apspriešanai plašākā auditorijā:
  • Medijpratības jautājumu iekļaušana valodu mācību jomu plānojumā;
  • Aktualizēt jautājumus par mācību procesa plānošanu kritiskās domāšanas metodiskajā pieejā pedagoģiskās padomes sēdē;
  • AG nodarbības pedagogiem par kooperatīvo mācīšanos, ņemot vērā kompetenču pieeju mācību saturā;
  • RD nodarbības klašu audzinātāju Metodiskajā komisijā par metodēm komandas darba pilnveidošanai, klases kolektīva saliedēšanai;
  • Debates par vērtību segmentu iezīmēm Latvijā jauktām (pedagogi+skolēni+vecāki) interesentu grupām;
  • Nodarbības par cieņu pret sevi un citiem jauktām (pedagogi+skolēni+vecāki) interesentu grupām;
  • Klases stundu novadīšana par vietas sajūtu un izjūtu kā veltījumu Ogres pilsētas 90 gadu jubilejai;
  • Valodu jomu skolotāju un sākumskolas skolotāju Metodiskās komisijas sēdēs dalīties pieredzē par darba stratēģijām pēc teksta izlasīšanas.

Darba ritumā droši vien radīsies vēl citas – jaunas un interesantas – idejas…
Galvenais, lai gūtais darba prieks vasaras nometnē nepazustu ikdienas steigā!

События

13.08.2022
события в: